Meerderheid Amerikaanse steenkoolcentrales is niet langer rendabel

In de Verenigde Staten is een grote meerderheid van de steenkoolcentrales inmiddels economisch minder rendabel geworden dan de nieuwe projecten die met windenergie of zonnekracht worden opgezet. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Energy Innovation.

De onderzoekers stelden vast dat in de Verenigde Staten momenteel nog 235 steenkoolcentrales operationeel zijn. ‘In dat arsenaal blijken volgens het rapport echter 182 eenheden – 80 procent – inmiddels onrendabel te zijn of werd de stopzetting al aangekondigd,’ luidt het.

Kostendaling

‘De gecombineerde kosten voor brandstof, onderhoud en de overige uitgaven voor het beheer van een elektriciteitscentrale ligt bij steenkool inmiddels vaak hoger dan bij zonnekracht of windenergie’, aldus de onderzoekers. ‘Dat moet vooral worden toegeschreven aan de snelle kostendalingen die bij hernieuwbare energiebronnen zoals zonnewarmte en wind kunnen worden opgemerkt.’

Aangevoerd wordt dat de elekrtriciteitsproductie door steenkoolcentrales in de Verenigde Staten al tien jaar een dalende lijn vertoont. In eerste instantie was er de concurrentie van het goedkopere aardgas uit de Amerikaanse frackingprojecten.

Vervolgens toonden echter ook hernieuwbare bronnen, zoals windenergie en zonnekracht, zich door hun dalende prijzen voor de Amerikaanse elektriciteitsvoorziening goedkopere oplossingen dan de steenkoolcentrales.

Het rapport verwijst tevens naar berekeningen van de Amerikaanse Energy Information Administration, die heeft aangegeven dat hernieuwbare bronnen – vooral zonnekracht en windenergie – dit jaar meer dan twee derde van de nieuwe investeringen in de opwekking van elektriciteit zullen vertegenwoordigen.

Versnelling

‘De Amerikaanse energietransitie maakt een duidelijke versnelling door’, voert onderzoeksleider Eric Gimon aan. ‘Ook wanneer men geen rekening houdt met de sociale kost van de vervuiling door de steenkoolcentrales, moet worden vastgesteld dat het gebruik van deze fossiele energiebron ook economisch steeds minder verdedigbaar is.’

‘Het gebruik van de overblijvende steenkoolcentrales zal dan ook steeds verder terugvallen. Het voorbije jaar haalden de Amerikaanse steenkoolcentrales nog een gemiddelde activiteitsgraad van 40 procent. Vier jaar geleden was er nog sprake van 53 procent.’

‘Dit betekent dat de steenkoolcentrales steeds minder vaak worden ingezet of op een lagere capaciteit draaien. Dat zorgt er echter voor dat de operationele kosten van de installaties oplopen, aangezien ze over een kleiner pakket inkomsten moeten worden verdeeld.’

‘Daardoor wordt ook de winstgevendheid van de infrastructuur steeds verder uitgehold.’

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20