Verkeersbelasting berekenen 2019

Op het ogenblik dat je van plan bent om met een auto op de Belgische openbare weg te gaan rijden, dan zul je een aantal extra kosten voorgeschoteld krijgen, zoals verzekeringspremies en de heffing van verkeersbelasting. Deze verkeersbelasting wordt in de volksmond ook vaak aangeduid als autotaks en is een belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die via het Belgische wegennet personen en goederen vervoeren. De verkeersbelasting is een indirecte vorm van belasting die ieder jaar automatisch zal worden aangeslagen aan ruim zes miljoen eigenaren van een motorvoertuig met een Belgische nummerplaat. Soms zal echter nog gebruik worden gemaakt van een in te vullen aangifte en een vignet, maar dat geldt doorgaans vooral voor niet geautomatiseerde voertuigen, zoals vrachtwagens.

De inning van de verkeersbelasting

De verkeersbelasting wordt volledig aan de diverse Belgische gewesten toegewezen:

 • In Wallonië en Brussel wordt deze belasting geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën en vervolgens doorgestort naar het respectieve gewest,
 • In Vlaanderen wordt deze belasting sinds 2011 geïnd door de eigen Vlaamse Belastingdienst.

Momenteel wordt de hoogte van de verkeersbelasting vastgesteld op basis van het aantal fiscale PK’s van een motorvoertuig. Het Vlaamse Gewest is overigens wel van plan om in de toekomst deze vorm van belasting meer af te laten hangen van de mate van milieuvervuiling van een voertuig.

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wie moet er verkeersbelasting betalen?

Elk jaar zal er opnieuw verkeersbelasting betaald dienen te worden door de bezitters van personenauto’s en aanverwante motorvoertuigen. Deze belasting zal betaald moeten worden door de natuurlijke- of rechtspersoon die eveneens op het inschrijvingsbewijs van het voertuig wordt genoemd. De belastingplichtige moet de persoon zijn die het voertuig voortdurend gebruikt, of die dit exploiteert, en dus als de eigenaar of huurder ervan kan worden aangemerkt. Dit geldt overigens ook voor andere constructies waarbij een persoon een voertuig voortdurend of uit gewoonte in bezit heeft (en dit in een contract vast is gelegd). Over het algemeen zal echter vaak blijken dat de gebruiker of exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan is.

Het voldoen van de betaling van de verkeersbelasting moet in alle gevallen plaatsvinden aan de Vlaamse Belastingsdienst en wel binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Na inschrijving van een voertuig zul je als bezitter dus niet automatisch deze vorm van belasting gaan betalen. Alleen vanaf het moment dat je ermee op de openbare weg gaat rijden, ben je verplicht om aangifte te doen. Indien een voertuig voor een langere tijd wordt gestald, of als het alleen op een privéterrein wordt gebruikt, dan kan deze aangifte achterwege blijven omdat het betreffende motorvoertuig dan niet als belastbaar aan kan worden gemerkt.

Je zul de verkeersbelasting moeten betalen vanaf het moment dat dit verplicht is ingeschreven bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Een dergelijke inschrijving wordt namelijk beschouwd als een onweerlegbaar vermoeden dat je ook daadwerkelijk met het betreffende voertuig gaat rijden op de openbare weg.

Hoewel de verkeersbelasting binnen twee maanden na verzending van de aanslag betaald moet zijn, kan het gebeuren dat je in de loop van het aanslagjaar in aanmerking komt voor een vrijstelling, of dat je het voertuig hebt geschrapt. In dit soort situaties zal de er een verrekening plaatsvinden met betrekking tot de maanden van het betreffende aangiftejaar die het voertuig niet ingeschreven heeft gestaan. Afhankelijk van de situatie zul je dan dus geld terugkrijgen of zal de te veel betaalde verkeersbelasting in mindering gebracht worden op het bedrag dat je nog wel moet betalen aan de belastingdienst.

Wat gebeurt er als je de verkeersbelasting niet betaalt?

Op ieder verzonden aanslagbiljet voor de verkeersbelasting zal altijd een uiterste betaaldatum zijn vermeld. Indien je deze vorm van belasting niet op tijd betaald hebt, dan zul je ook vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand op de uiterste betaaldatum de wettelijke nalatigheidinterest dienen te voldoen voor iedere nieuwe maand die begint. De nalatigheidinterest is echter alleen verschuldigd op het moment dat deze minstens 5 euro bedraagt. De nalatigheidinterest zal overigens altijd berekend worden tegen een jaarlijkse rentevoet van 7 procent, dus per maand zal deze 7/12 = 0,5833 procent op de openstaande schuld bedragen.

Zodra je de aanslag niet hebt voldaan, dan zul je van de belastingdienst altijd eerst een herinnering toegestuurd krijgen. Wanneer je na ontvangst van deze herinnering nog steeds niet de verkeersbelasting betaalt, dan zal er doorgaans nog een laatste herinnering volgen, maar als dan eveneens een betaling uitblijft dan zal er een gerechtsdeurwaarder in worden gezet door de belastingdienst. Je zult dan kunnen rekenen op de aanrekening van zogenaamde invorderingskosten en de hoogte daarvan is afhankelijk van de ondernomen acties van de deurwaarder om de openstaande schuld te kunnen invorderen. Hierbij kun je ondermeer denken aan de verzending van een aanmaning, een dwangbevel betekenen of het uitvoeren van een beslaglegging op de roerende goederen van die in gebreke blijvende belastingplichtige. De invorderingskosten zullen overigens altijd helemaal door de belastingplichtige betaald dienen te worden en komen dus nog bovenop de schuld die deze bij de belastingdienst op heeft gebouwd.

De belastingdienst beschikt trouwens nog over diverse andere mogelijkheden om een openstaande schuld in te kunnen vorderen, zoals door middel van beslaglegging op huurgelden, op loon, op vakantiegeld en op een aantal andere uitkeringen. Tevens kan de belastingdienst de wettelijke hypotheek inschrijven op onroerend goed van de belastingplichtige. Ook in dergelijke situaties zullen alle kosten die gemaakt zijn door de belastingplichtige voldaan moeten worden naast de inmiddels opgebouwde schuld.

Als je merkt dat je (tijdelijke) de verkeersbelasting niet kunt betalen, bijvoorbeeld doordat je te maken hebt met onverwachte financiële problemen die je verhinderen om op tijd aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen, dan is het zaak om zo snel mogelijk na ontvangst van een aanslagbiljet een aanvraag in te dienen voor een (bijkomende) afbetalingsregeling bij de belastingdienst. Zo zul je immers kunnen voorkomen dat de schuld alleen maar hoger wordt en er zelfs nog een heleboel bijkomende kosten aan toe worden gevoegd.

Belasting op Inverkeerstelling

Behalve de eigenlijke verkeersbelasting wordt er in ons land eveneens de zogenaamde Belasting op Inverkeerstelling (BIV) geheven. Deze vorm van belasting moet worden betaald voor elke eerste inverkeerstelling van een voertuig door één bepaald individu. Dit betekent dus dat deze belasting ook zal worden geheven op een tweedehands voertuig dat door de nieuwe eigenaar voor de eerste keer in is geschreven.

Als er een voertuig, maar ook een vaartuig of een luchtvaartuig, in wordt geschreven (of op momenten dat dit ingeschreven zou moeten zijn) dan zal er automatisch een belastingschuld met betrekking tot de BIV op worden gebouwd. Er zal BIV voldaan dienen te worden zodra er gebruikgemaakt gaat worden van een in ons land geregistreerde:

 • personenauto,
 • wagen voor dubbel gebruik,
 • minibus,
 • motor,
 • luchtvaartuig
 • jacht
 • pleziervaartuig dat een lengte heeft van meer dan 7,5 meter waar een vlaggenbrief voor nodig is dat door de FOD Mobiliteit af wordt gegeven, of waarvoor een vergelijkbaar kentekenbewijs voor afgegeven zou moeten zijn.

Vrijstelling van bepaalde voertuigen van BIV

Voor voertuigen die rijden op een bepaald brandstoftype is het sinds aanslagjaar 2016 mogelijk om een vrijstelling van BIV aan te vragen. Vanaf dit aanslagjaar zijn personenauto’s, auto’s met een dubbel gebruik en minibussen immers vrijgesteld van de verkeersbelasting die elk jaar geheven wordt, maar ook voor de belasting op inverkeerstelling, indien er gereden wordt op de volgende brandstof of aandrijving:

 • geheel op elektriciteit,
 • geheel op waterstof,
 • aardgas CNG/ LNG (deze regeling is slechts tijdelijk geldig tot het aanslagjaar 2021) zelfs wanneer de motor maar gedeeltelijk of tijdelijk door aardgas wordt aangedreven
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen (dit is ook een tijdelijke regeling en die tot aanslagjaar 2021 van kracht zal blijven).

Er zijn overigens nog wel enkele andere voorwaarden verbonden voordat deze vrijstelling aangevraagd toegekend gaat worden, zoals:

 • het elektrisch voertuig zal voorzien moeten zijn van een batterij die met behulp van een stekker op kan worden laden,
 • de vrijstelling zal enkel en alleen toe worden gekend indien de uitstoot minder is dan 50 gram CO2/per kilometer

Daarnaast zal deze vrijstelling enkel gelden voor voertuigen die niet verbonden zijn aan een leasecontract, maar zal wel van toepassing kunnen zijn op zowel nieuwe als bestaande inschrijvingen.

De hoogte van de verkeersbelasting berekenen in 2017

De hoogte van de verkeersbelasting berekenen die je in 2017 gaat betalen, zal afhangen van een aantal verschillende aspecten die al eerder aan de orde zijn gekomen. Het zal dan ook niet altijd even simpel zijn om de hoogte van deze belasting in een individuele situatie snel te achterhalen door zelf de nodige berekening te maken. Dot wil overigens niet zeggen dat je helemaal niet te weten kunt komen welk bedrag je aan de belastingdienst af moet gaan dragen in het kader van de verkeersbelasting.

Op het internet zijn er gelukkig wel diverse websites actief die handige simulatietools aanbieden waarmee je een dergelijke berekening wel in een ommezien kunt uitvoeren. Het enige wat je tijdens dit soort simulaties hoeft te doen, is het invoeren van alle gevraagde gegevens die betrekking hebben op je persoonlijke situatie en het voertuig waar je verkeersbelasting over moet gaan betalen. Hierbij kun je ondermeer denken aan:

 • je persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats,
 • het soort brandstof waar het betreffende voertuig op rijdt,
 • de leeftijd van het voertuig waar je de verkeersbelasting over moet betalen,
 • het moment van inschrijving van het voertuig bij de DIV,
 • eventuele uitzonderingsaspecten, zoals een handicap van de belastingplichtige of een bepaalde leaseconstructie van het voertuig.

Verkeersbelasting voor een auto die is ingeschreven vanaf 1 januari 2016

Indien een auto in is geschreven vanaf 1 januari 2016, dan zul de belastingplichtige in de meeste gevallen te maken krijgen met de nieuwe vergroende berekening voor deze vorm van verkeersbelasting. Het tarief zal voornamelijk vastgesteld worden zoals dat in het verleden ook gebeurde: aan de hand van het fiscaal vermogen, maar de uitkomst zal vervolgens wel op twee verschillende manieren aangepast worden:

 • een hogere belasting voor wagens met een hoge uitstoot van CO2,
 • een hogere belasting voor dieselwagens en -motoren die niet kunnen voldoen aan de recente euronormen.

Op het ogenblik dat er sprake is van een leaseconstructie, dan zal deze formule echter helemaal niet van toepassing zijn omdat de berekening van de verkeersbelasting in dat geval nog steeds met behulp van de oude formule zal worden uitgevoerd. Deze formule is al evenmin geldig in situaties dat een voertuig tot 1 van de uitzonderingen kan worden gerekend.

Verkeersbelasting voor een auto die is ingeschreven tot 31 december 2015

Als een voertuig is ingeschreven voor 2016, dan zal echter de oude berekening van de verkeersbelasting van kracht blijven. Op het moment van inschrijving was de belastingplichtige namelijk niet bekend met het feit dat de verkeersbelasting later zou worden vergroend. Het tarief dat betaald dient te worden, zal dan ook enkel afhangen van het aantal fiscale PK’s dat de auto heeft. Het aantal fiscale pk zal op zijn beurt weer afhankelijk zijn van de cilinderinhoud van het betreffende voertuig.

Verkeersbelasting voor auto’s met een leaseconstructie

Als je in een auto rijdt binnen een leaseconstructie, dan zal de nieuwe vergroende verkeersbelasting ook niet van kracht zijn, maar zal er nog steeds met de oude formule worden gewerkt. Voor deze werkwijze is gekozen door de belastingdienst omdat alle leasingbedrijven anders massaal naar Brussel of Wallonië zouden gaan verhuizen zodra de Vlaamse vergroende regeling op hen van toepassing zou zijn en er een zekere mate van fiscale concurrentie zou ontstaan.

Verkeersbelasting voor een auto ouder dan 25 jaar

Wanneer een auto wordt gereden die meer dan 25 jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer is gebracht, dan kan worden heeft de belastingplichtige geluk omdat deze dan namelijk altijd het vaste minimumbedrag moet betalen voor de verkeersbelasting.

Verkeersbelasting voor een volledig  elektrische auto

Een belastingplichtige die in een auto rijdt, die voorzien is van een volledig elektrische motor, zal vrij zijn gesteld van de betaling van de verkeersbelasting. Deze regeling geldt echter niet voor auto’s die worden gereden onder een leasecontract.

Verkeersbelasting voor een auto die volledig op waterstof rijdt

Voor een auto die volledig rijdt op waterstof hoef je eveneens geen verkeersbelasting te betalen. Ook nu geldt weer dat er geen sprake mag zijn van een leaseconstructie.

Verkeersbelasting voor een auto die op aardgas (CNG) rijdt

Voor een auto die beschikt over een door CNG, oftewel aardgas, aangedreven motor hoeft de belastingplichtige tot en met 31 december 2020 geen verkeersbelasting te voldoen. Deze tijdelijke vrijstelling is echter niet geldig binnen een leaseconstructie en lichte vrachtwagens. Deze regeling zal dan ook alleen profijt bieden voor bestuurders van een personenauto, een auto voor gemengd vervoer of een minibus.

Verkeersbelasting voor een plugin hybride auto met een maximale uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer

Een plugin hybride auto wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat een voertuig rijdt op een combinatie is van een elektrische motor en een verbrandingsmotor. De batterij voor de elektrische motor kan dan dus eveneens met behulp van een stekker worden opgeladen. Tot en met 31 december 2020 hoeft een belastingplichtige om die reden geen verkeersbelasting te betalen voor een plugin hybride auto.

Verkeersbelasting voor een auto  op LPG

Voor iedereen die in een wagen rijdt op LPG is de situatie wat minder eenvoudig ten aanzien van de betaling van de verkeersbelasting. De belasting voor een dergelijke auto is immers uit een drietal elementen opgebouwd. De normale verkeersbelasting waarbij er een onderscheid zal worden gemaakt tussen auto’s die in zijn geschreven tot 31 december 2015, die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2016 en die rijden binnen een leaseconstructie.

Indien er geen sprake is van een leaseconstructie, dan zal elk jaar een korting worden gegeven op de verkeersbelasting die voldaan moet worden. Dit bedrag zal echter ook jaarlijks worden geïndexeerd en zal aftrekbaar zijn van de belasting. Bij het in mindering brengen van de korting is het overigens niet mogelijk om een negatieve waarde te krijgen. Verder heb je de verplichting om een extra aanvullende verkeersbelasting voor op LPG rijdende voertuigen te betalen. De hoogte van deze belasting zal op zijn beurt weer afhangen van het aantal fiscale PK. Je zou dan mogen stellen dat hoe hoger het aantal PK’s een voertuig heeft, hoe meer belasting er betaald moet gaan worden.

Conclusie

Bij het berekenen van de verkeersbelasting over 2017 zullen diverse aspecten een rol gaan spelen. Het zal om die reden dan ook een behoorlijke klus worden (als je tenminste geen uitgesproken rekenwonder bent) om te achterhalen wat je kwijt zult zijn voor de verkeersbelasting voor een bepaald voertuig dat op je naam staat.

Het is dan ook absoluut aan te raden om, op momenten dat je de hoogte van de verkeersbelasting over 2017 wilt berekenen, gebruik te maken van een speciale rekentool die te die vinden zal zijn op het internet. Om deze tool te vinden, kun je een zoekmachine gebruiken, zoals Google. Nadat je alle gevraagde gegevens in hebt gevoerd, zal al snel de hoogte van de verschuldigde verkeersbelasting duidelijk worden. Zo zul je dus in de regel een heleboel tijd en vooral ook erg veel moeite kunnen besparen. Vanwege het feit dat er van tijd tot tijd veranderingen door worden gevoerd ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting, en andere belastingen die autobezitters dienen te betalen, is het wel aan te raden om deze nauwlettend in de gaten te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20