Autotaks berekenen

Indien je in ons land met een auto gaan rijden, dan zul je rekening moeten houden met een aantal extra kosten, zoals verzekeringen en de zogenaamde autotaks. Deze autotaks wordt officieel aangeduid als jaarlijkse verkeersbelasting en is een belasting op motorvoertuigen die personen en goederen via het wegennet transporteren. Het betreft een zogeheten indirecte belasting die elk jaar automatisch wordt aangeslagen aan meer dan zes miljoen bezitters van een motorvoertuig dat voorzien is van een Belgische nummerplaat. In bepaalde gevallen zal er echter nog gebruik worden gemaakt van een aangifte en een vignet. Het betreft hier dan niet geautomatiseerde voertuigen, in het bijzonder vrachtwagens.

Wie int de autotaks?

De autotaks wordt in zijn geheel toegewezen aan de verschillende Belgische gewesten. In Wallonië en Brussel wordt de verkeersbelasting door de Federale Overheidsdienst Financiën geïnd, maar daarna wel naar het respectieve gewest doorgestort. In Vlaanderen wordt de autotaks dan weer geïnd door de eigen Vlaamse Belastingdienst (sinds 2011). Vandaag de dag wordt de hoogte van de autotaks bepaald door het aantal fiscale PK’s van een voertuig. Het Vlaamse Gewest heeft echter wel plannen om deze taks meer af te laten hangen van de mate van milieuvervuiling van het voertuig.

Bespaar tot 50 percent korting op je autoverzekering!

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wie betaalt de autotaks?

De jaarlijkse autotaks dient te worden betaald door bezitters van personenauto’s en aanverwante voertuigen. De taks moet voldaan worden door een natuurlijk- of rechtspersoon die op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat vermeld. Deze belastingplichtige dient de persoon te zijn die het voertuig constant in gebruik heeft, of die het voertuig exploiteert, en dus de eigenaar of huurder ervan is. Dit geldt overigens voor andere constructies waarbij iemand een voertuig constant of gewoonlijk in zijn bezit heeft (en dit in een contract is vastgelegd). In de regel blijkt echter de gebruiker of exploitant van een voertuig eveneens de eigenaar ervan te zijn.

De betaling van de autotaks dient te hebben plaatsgevonden aan de Vlaamse Belastingsdienst binnen twee maanden nadat het aanslagbiljet is verzonden. Na inschrijving ga je dus niet automatisch deze jaarlijkse verkeersbelasting betalen. Vanaf het ogenblik dat je met een voertuig op de openbare weg gaat rijden, dien je aangifte immers aangifte te doen. Wanneer een voertuig gedurende een langere periode wil stallen, of als je het alleen op privéterrein gaat gebruiken, dan kan deze aangifte achterwege gelaten worden omdat het voertuig dan niet als belastbaar wordt aangemerkt.

De jaarlijkse verkeersbelasting moet betaald worden vanaf het moment dat een voertuig verplicht in is geschreven bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Deze inschrijving wordt immers gezien als een onweerlegbaar vermoeden dat je ook werkelijk met het voertuig op de openbare weg gaat rijden.

Hoewel je de autotaks binnen twee maanden na verzending van de aanslag betaald dient te hebben aan de belastingdienst, kan het gebeuren dat je in de loop van het aanslagjaar in aanmerking komt voor een vrijstelling, of dat je het voertuig schrapt. In dat geval zal de er een verrekening plaatsvinden over de maanden van dat aangiftejaar die het voertuig niet ingeschreven heeft gestaan. Afhankelijk van de situatie zul je geld terugkrijgen of zal de te veel betaalde autotaks in mindering worden gebracht van het bedrag dat je nog dient te voldoen.

LEES OOK

Gevolgen van niet betalen van de autotaks

Op elk aanslagbiljet voor de autotaks staat altijd een uiterste betaaldatum vermeld. Wanneer je deze taks niet tijdig hebt betaald, dan zul je vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand op de uiterste betaaldatum de wettelijke nalatigheidinterest moeten gaan betalen voor elke nieuwe maand die is begonnen. De nalatigheidinterest is echter alleen verschuldigd als deze minimaal 5 euro bedraagt. De nalatigheidinterest zal overigens worden berekend tegen een jaarlijkse rentevoet.

Indien je de aanslag niet hebt betaald, dan zul je van de belastingdienst eerst altijd een herinnering ontvangen. Op het moment dat je ook na ontvangst van deze herinnering nog niet betaalt, dan zal er in het gros van de gevallen nog een laatste herinnering aan je worden verzonden. Bij het nog altijd uitblijven van een betaling zal eer een gerechtsdeurwaarder in de arm worden genomen door de belastingdienst. Je zult dan kunnen rekenen op de aanrekening van zogenaamde invorderingskosten en de hoogte daarvan zal afhangen van de acties die de deurwaarder heeft moeten ondernemen om de openstaande schuld in te kunnen vorderen. Hierbij kun je onder andere denken aan het sturen van een aanmaning, een dwangbevel betekenen of het uitvoeren van een beslaglegging op de roerende goederen van persoon die belastingplichtig is. De invorderingskosten zullen in alle gevallen volledig voor rekening komen van de belastingplichtige en komen dus nog bovenop de schuld die je bij de belastingdienst open hebt staan.

De belastingdienst heeft echter nog een aantal andere mogelijkheden om een openstaande schuld in te vorderen, zoals beslaglegging op huurgelden, op loon, op vakantiegeld en op een aantal andere uitkeringen. Tevens is het mogelijk dat de belastingdienst de wettelijke hypotheek inschrijft op onroerend goed van de belastingplichtige. Ook in dit soort gevallen zullen alle gemaakte kosten door de belastingplichtige betaald dienen te worden naast de reeds opgebouwde schuld.

Zodra je merkt dat je (tijdelijke) de autotaks niet kunt voldoen, bijvoorbeeld als gevolg van financiële moeilijkheden waar je mee te kampen hebt en die je verhinderen om op tijd aan je betalingsverplichting te kunnen voldoen, dan dien je zo snel mogelijk na ontvangst van een aanslagbiljet een (bijkomende) afbetalingsregeling aan te vragen bij de belastingdienst. Op die manier voorkom je namelijk dat de schuld alleen maar hoger wordt en er zelfs nog een heleboel andere kosten bij zullen komen.

Belasting op Inverkeerstelling

Behalve de eigenlijke verkeersbelasting kent ons land eveneens een Belasting op Inverkeerstelling (BIV) die moet worden betaald voor iedere eerste inverkeerstelling op de openbare weg door één bepaald individu. Dit wil dus zeggen dat deze belasting ook wordt geheven op tweedehands voertuigen die door diens nieuwe eigenaar voor de eerste keer in worden geschreven.

Op het moment dat je een voertuig, maar ook een vaartuig of een luchtvaartuig, inschrijft (of als dit ingeschreven dient te zijn) dan zul je automatisch een belastingschuld betreffende de BIV opbouwen. Motorvoertuigen dien je in te schrijven bij de DIV, een vaartuig moet geregistreerd worden bij het Bestuur van het Zeewezen en de Binnenvaart en een luchtvaartuig zal aangemeld moeten zijn bij het Bestuur van de Luchtvaart. Je dient deze BIV te betalen als je gebruik wilt maken van een in België geregistreerde:

 • personenauto,
 • auto voor dubbel gebruik,
 • minibus,
 • motorfiets,
 • luchtvaartuig
 • jacht
 • pleziervaartuig dat langer is dan 7,5 meter waarvoor een vlaggenbrief door de FOD Mobiliteit is afgegeven, of waarvoor soortgelijk kentekenbewijs afgegeven diende te zijn.

Welke voertuigen zijn vrijgesteld van BIV?

Voor voertuigen met een bepaald brandstoftype is er sinds aanslagjaar 2016 een vrijstelling van BIV in het leven geroepen. Vanaf dit aanslagjaar zijn personenauto’s, auto’s met een dubbel gebruik en minibussen vrijgesteld van de jaarlijkse verkeersbelasting evenals voor de belasting op inverkeerstelling als er sprake is van het volgende brandstoftype:

 • volledig elektrisch,
 • volledig waterstof,
 • aardgas CNG/ LNG (deze regeling geldt slechts tijdelijk tot het aanslagjaar 2021) zelfs op het moment dat de motor maar voor een deel of tijdelijk aan wordt gedreven door aardgas
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen (dit is eveneens een tijdelijke regeling tot aanslagjaar 2021).

Er zijn echter wel een aantal andere voorwaarden verbonden om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen, zoals:

 • het is noodzaak dat een elektrisch voertuig dat voorzien is van een batterij met een stekker kan worden opladen,
 • de vrijstelling zal alleen worden toegekend als de uitstoot minder is dan 50 gram CO2/per kilometer.

Verder dien je er rekening mee te houden dat deze vrijstelling alleen geldt voor voertuigen die niet zijn geleaset, maar wel van toepassing kan zijn op zowel nieuwe als bestaande inschrijvingen.

Autotaks berekenen

De hoogte van de autotaks die je zult moeten betalen, zal van een heleboel aspecten afhangen, zoals we hierboven al uiteen hebben gezet. Het zal dan ook niet altijd even eenvoudig zijn om de hoogte van deze belasting in een individueel geval te achterhalen door zelfs aan het rekenen te slaan. Dot wil overigens niet zeggen dat je helemaal niet te weten kunt komen welk bedrag je aan de belastingdienst af moet dragen om aan je betalingsverplichting van de jaarlijkse verkeersbelasting te kunnen voldoen.

Op het internet zijn er namelijk een aantal websites actief die handige simulatietools aanbieden voor het maken van deze berekening. Het enige wat je tijdens een dergelijke simulatie hoeft te doen, is het ingeven van alle gevraagde gegevens met betrekking tot je persoonlijke situatie en het voertuig waar je autotaks over dient te betalen. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats,
 • het type brandstof dat door het betreffende voertuig wordt gebruikt,
 • de leeftijd van het voertuig waar je autotaks over moet betalen,
 • het moment van inschrijving van het voertuig bij de DIV,
 • eventuele uitzonderingsaspecten, zoals een handicap van de belastingplichtige of een leaseconstructie.

Autotaks voor een auto die in is geschreven vanaf 1 januari 2016

In het geval dat je je auto in hebt geschreven vanaf 1 januari 2016, dan zul je in het gros van de gevallen te maken krijgen met de nieuwe vergroende berekening voor deze jaarlijkse verkeersbelasting. Het tarief zal op de eerste plaats vast worden gesteld zoals dat in het verleden ook gebeurde, te weten op basis van het fiscaal vermogen, maar de uitkomst zal wel op een tweetal manieren aan worden gepast:

 • een hogere taks voor auto’s die een hoge uitstoot van CO2 hebben,
 • een hogere taks voor dieselwagens en motoren die niet voldoende aan de nieuwe euronormen.

Indien je een leasingauto rijdt, dan zul met deze formule echter helemaal niets te maken hebben omdat je dan de berekening van de autotaks nog steeds met behulp van de oude formule zal worden gedaan. Deze formule is overigens ook niet geldig op het ogenblik dat je voertuig tot 1 van de uitzonderingen behoort.

Autotaks voor een auto die in is geschreven tot 31 december 2015

Wanneer je je auto in hebt geschreven voor 2016, dan zal de oude berekening van deze verkeersbelasting geldig blijven. Je was namelijk op het moment van inschrijving niet op de hoogte van het feit dat de autotaks later vergroend zou gaan worden. Het tarief dat je moet gaan betalen, zal in dit geval alleen afhangen van het aantal fiscale PK’s dat je auto heeft. Het aantal fiscale pk zal op zijn beurt afhangen van de cilinderinhoud van het voertuig.

Autotaks voor leasingauto’s

Als je in een leaseauto rijdt, dan zal de nieuwe vergroende autotaks evenmin geldig zijn, maar zul je nog steeds met de oude formule te maken hebben. Voor deze constructie is gekozen door de belastingdienst omdat alle leasingbedrijven ander massaal naar Brussel of Wallonië zouden verhuizen op het moment dat de Vlaamse vergroende regeling voor hen zou gaan gelden en voor fiscale concurrentie zou gaan zorgen.

Autotaks voor een auto van meer dan 25 jaar oud

Op het moment dat je in een auto rijdt die meer dan 25 jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer is gebracht, dan kan worden gesteld dat je geluk hebt. Je betaalt dan namelijk altijd het vaste minimumbedrag voor de jaarlijkse verkeersbelasting.

Autotaks voor een 100 procent elektrische auto

Een belastingplichtige die in een auto rijdt, die voorzien is van een 100 procent elektrische motor, zal geen verkeersbelasting hoeven te voldoen. Deze regeling geldt echter niet op het moment dat je een dergelijk voertuig leaset.

Autotaks voor een auto die volledig rijdt op waterstof

Voor een auto die rijdt op volledig rijdt op waterstof hoef je helemaal geen autotaks te betalen. Ook in dit geval mag het voertuig niet via een leasecontract worden gereden.

Autotaks voor een auto die rijdt op aardgas (CNG)

Als je in een auto rijdt die voorzien is van ene motor die aangedreven wordt door CNG oftewel aardgas, dan zul je tot en met 31 december 2020 geen jaarlijkse verkeersbelasting hoeven te voldoen. Deze tijdelijke vrijstelling is echter niet geldig voor voertuigen die worden geleaset en evenmin voor lichte vrachtwagens. Je kunt dus alleen maar profiteren van deze regeling als je in een personenauto, een auto voor gemengd vervoer of een minibus rijdt.

Autotaks voor een plugin hybride auto met een maximale uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer

Een plugin hybride auto betekent eigenlijk niets meer dan dat je voertuig beschikt over een combinatie van een elektrische motor en een verbrandingsmotor. De batterij voor de elektrische motor kan in dit geval dan ook met behulp van een stekker op worden geladen. Tot en met 31 december 2020 hoef je geen verkeersbelasting te betalen als je in het bezit bent van een plugin hybride auto.

 Autotaks voor een auto die rijdt op LPG

Voor personen die rijden in een auto die rijdt op LPG is de situatie wat gecompliceerder ten aanzien van de betaling van de jaarlijkse autotaks. De belasting voor een LPG-auto is namelijk uit een drietal elementen opgebouwd. De normale verkeersbelasting waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen auto’s die je in hebt geschreven tot 31 december 2015, die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2016 en leasingauto’s.

Op het ogenblik dat je niet in een leaseauto rijdt, dan ontvang je elk jaar een korting op de autotaks die je moet voldoen. Dit bedrag zal elk jaar worden geïndexeerd en is aftrekbaar van de verkeersbelasting. Bij het in mindering brengen van de korting is het echter niet mogelijk om een negatieve waarde te krijgen. Verder heb je de verplichting om een extra aanvullende verkeersbelasting voor op LPG rijdende auto’s te betalen. De hoogte van deze belasting zal echter afhankelijk zijn van het aantal fiscale PK. Hierbij kun je stellen dat hoe hoger het aantal PK’s je auto heeft, hoe meer belasting je zult moeten gaan betalen.

Conclusie

Bij het berekenen van de autotaks over 2017 zullen een heleboel aspecten om de hoek komen kijken. Het zal om die reden dan ook een hels karwei zijn (als je tenminste niet beschikt over een enorme rekenknobbel) om erachter te komen wat je kwijt zult zijn voor de jaarlijkse verkeersbelasting voor een bepaald voertuig dat je op je naam hebt staan.

Het is dan ook zeker aan te bevelen om, als je de hoogte van de autotaks wilt gaan berekenen, gebruik te maken van een speciale rekentool die te die vinden is op het internet. Om deze tool te vinden, kun je gebruikmaken van een zoekmachine zoals Google. Nadat je alle gevraagde gegevens in hebt gevoerd, zal al snel de hoogte van de verschuldigde autotaks duidelijk worden. Op die manier bespaar je je dus een heleboel tijd en vooral ook erg veel moeite. Vanwege het feit dat er van tijd tot tijd veranderingen door worden gevoerd ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting, en andere belastingen die autobezitters dienen te betalen, is het wel aan te raden om deze nauwlettend in de gaten te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20