Visueel: hoe uranium kernenergie aandrijft

Een infografiek van de Sprott Physical Uranium Trust laat zien hoe uranium een van de koolstofarme energiebronnen aandrijft: kernenergie. Visual Capitalist publiceerde de kolossale afbeelding, en voorzag deze van commentaar.

Waarom is dit belangrijk?

Samen met de wereldbevolking groeit ook de energiebehoefte. Om een koolstofneutrale economie tot stand te brengen en tegelijk in onze groeiende energiebehoeften te voorzien, moeten duurzame en betrouwbare bronnen een prominente rol spelen. Kernenergie is, alles welbeschouwd, zo'n energiebron.

Kernenergie is nog steeds een heet hangijzer in het debat over klimaatverandering. Ook in België zijn er voor– en tegenstanders (die laatste vertegenwoordigd in de regering). Het is geen hernieuwbare energiebron; ‘hernieuwbaar’ betekent dat de energie afkomstig is van natuurlijke bronnen die constant worden aangevuld. Kernenergie wordt aangedreven door uranium: een bron die niet kan worden aangevuld. Ook wordt verarmd uranium gebruikt door de wapenindustrie … Daartegenover staat dan weer dat de CO2-uitstoot van kernenergie miniem is.

Om alles nog eens op een rijtje te zetten, is er onderstaande infografiek van het recent opgerichte Sprott Physical Uranium Trust (een trustfonds dat handelt op de Toronto Stock Exchange).

 • De afbeelding laat de CO2-uitstoot zien per gigawattuur (GWh) opgewekte elektriciteit gedurende de levenscyclus van energiecentrales.
 • Dit omvat de ecologische voetafdruk van grondstoffen, transport en de bouw van energiecentrales.
 • Het is gebaseerd op gegevens van Our World in Data.

De schoonste energiebronnen

Hoewel alle energiebronnen nadelen hebben, zijn sommige beter voor het milieu dan andere. Hieronder worden de bronnen uit de afbeelding nog eens opgelijst, naargelang de CO2-uitstoot per gigawattuur.

bron: Visual Capitalist

Kolen-, olie- en aardgascentrales

Het is niet verrassend dat kolen-, olie- en aardgascentrales veel meer broeikasgassen uitstoten dan hun hernieuwbare en niet-hernieuwbare tegenhangers.

 • In feite is de uitstoot per GWh van steenkoolcentrales ruwweg 273 keer hoger dan die van kerncentrales.

Waterkracht

Waterkracht is een schoner en hernieuwbaar alternatief voor fossiele brandstoffen.

 • Niettemin dragen het beton en de materialen die bij de bouw van dammen worden gebruikt, bij tot de uitstoot.
 • Bovendien komen bij de afbraak van onderwatervegetatie in stuwmeren ook methaan en koolstofdioxide in het milieu vrij.
 • Toch zijn de emissies per GWh van waterkracht ongeveer 24 keer lager dan die van steenkool.

Zonne- en windenergie

Zonne- en windenergie zijn de meest genoemde energiebronnen als het gaat om de overgang naar schone energie.

 • Hun energiedichtheid is echter lager dan die van fossiele brandstoffen, waardoor ze vaak meer eenheden nodig hebben om dezelfde hoeveelheid stroom op te wekken.
 • Om één GWh elektriciteit op te wekken zijn bijvoorbeeld meer dan drie miljoen fotovoltaïsche panelen nodig, of 412 windturbines op nutsschaal.
 • De bouw van deze enorme zonne- en windparken leidt tot een relatief grote materiaalvoetafdruk en bijgevolg tot een aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen.

Dit is waar kernenergie om de hoek komt kijken.

Waarom is kernenergie de schoonste, niet-hernieuwbare energiebron?

 • Kerncentrales maken gebruik van kernsplijting om elektriciteit op te wekken zonder enige verbranding, waardoor emissies tijdens het proces van elektriciteitsopwekking worden vermeden.
 • Bovendien is er gemiddeld slechts één typische kernreactor nodig om één GWh elektriciteit op te wekken.
 • Het vermogen van kernreactoren om elektriciteit op te wekken is grotendeels te danken aan de hoge energiedensiteit van uranium en kernbrandstof.
 • Volgens het Amerikaanse ministerie van Energie bevat een enkele uraniumkorrel ter grootte van een gummetje evenveel energie als 120 gallon olie of 17.000 kubieke voet aardgas.
 • Hierdoor kunnen kerncentrales grote hoeveelheden elektriciteit efficiënt opwekken, waardoor ze een van de schoonste energiebronnen per GWh geproduceerde elektriciteit zijn.

Conclusie: Als een van de schoonste, krachtigste en betrouwbaarste energiebronnen kan kernenergie een sleutelrol spelen in de strijd tegen klimaatverandering. Het kan landen helpen de doelen te behalen voor het koolstofarm maken van de economie.

Lees ook: Kan Europa groen worden zonder kernenergie?

(jvdh)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20