Valutadatum

De valutadatum is bepalend voor het moment waarop de rente ingaat op een bedrag dat gestort is op bijvoorbeeld een zicht- of spaarrekening. De valutadatum kan door elke bank, of andere financiële instelling, zelf bepaald worden. Om die reden kan het gebeuren dat je bij bepaalde financiële instelling al rente ontvangt vanaf de eerste dag na een storting, terwijl bij een andere instelling de rente pas dagen later gaat verstrekken. Er wordt ook gesproken van een valutadatum als het de dag betreft waarop een opgenomen bedrag geen rente meer opbrengt voor een zicht- of spaarrekening.

Valutadatum van een zichtrekening

De valutadatum van transacties op een zichtrekening is bij wet vastgesteld door een wet die betrekking heeft op de betalingsdiensten. Deze wet bepaalt dat het gebruik van valutadata die niet samenvallen met de effectieve transactie en daardoor nadeliger zijn voor de rekeninghouder, wettelijk verboden zijn.

Valutadatum van een spaarrekening

Voor de valutadata van spaarrekeningen is eveneens een wet van toepassing die valt onder de bevoegdheden van de FOD Financiën. De spaartegoeden brengen volgens deze wet een basisrente op ten laatste vanaf de eerstvolgende dag op de stortingsdag. Vanaf de dag van de opname zal de renteopbrengst stop worden gezet.

Stortingen en opnames van geld op dezelfde kalenderdag zullen eerst worden gecompenseerd voordat de rente wordt berekend. De getrouwheidspremie zal echter beginnen ten laatste vanaf de kalenderdag die volgt op de stortingsdag. Opnames zullen aan worden gerekend op de bedragen waarvoor de verwerving van premie het minst ver gevorderd is.

Effect van valutadatum op je tegoeden

Door verstandig om te gaan met de stortingen en opnames kun je enig voordeel behalen uit de valutadatum. Hiervoor is het echter wel noodzakelijk dat je exact weet welke voorwaarden je bank aan de valutadata heeft gekoppeld. Met andere woorden: in sommige gevallen kun je rente of getrouwheidspremie ontvangen die anders verloren zou zijn gegaan.

Op het moment dat je een nieuwe rekening gaat openen dan kun je, bij het maken van een vergelijking van meerdere banken, de voorwaarden van valutadata mee laten wegen. Zeker als een bank je enkele dagen laat wachten voordat een tegoed rente op gaat leveren, is het soms verstandiger om voor een andere bank of formule te kiezen.

Meer