Kredietopening

Een kredietopening is een kredietovereenkomst waarbij je een geldbedrag tot je beschikking krijgt dat je vrij op kunt nemen. In de regel kun je het beschikbare geld door middel van een betaalkaart gebruiken. Aan de kredietopening zal echter wel een maximum krediet worden gekoppeld (de zogenaamde kredietlimiet). De terugbetaling kun je vaak doen volgens je eigen wensen, weliswaar met een gering wettelijk bepaald minimum, en op een tijdstip dat je het beste schikt. Uiteraard dien je bij de terugbetaling altijd rekening te houden met de voorwaarden zoals die vermeld staat in het leencontract. Een belangrijk voordeel van een kredietopening is dat je deel van het krediet dat je al hebt afgelost weer vrij op kunt nemen.

Het afsluiten van een kredietopening

Een kredietopening kan aan worden gevraagd door iedere natuurlijke persoon vanaf 18 jaar die woonachtig is in België. Voor bepaalde kredietkaarten dien je zelfs enkele jaren ouder te zijn. Wanneer dit het geval is dan zal dat duidelijk vermeld worden in de algemene voorwaarden die aan deze kaart zijn verbonden.

Financiële draagkracht en kredietwaardigheid

De kredietverstrekker zal bij elke aanvraag voor een kredietopening altijd een onderzoek instellen naar je financiële draagkracht en je mogelijkheden om het krediet probleemloos af te lossen. Op die manier is de verstrekker van de kredietopening er zeker van dat op toe dat deze de balans van je budget niet in de problemen brengt.

De looptijd van een kredietopening

Een kredietopening wordt doorgaans afgesloten voor een onbepaalde duur en zal in principe dus e rest van je leven een extra financiële buffer vormen. De nieuwe wetgeving in ons land heeft er echter voor gezorgd dat je verplicht bent om elke 5 jaar het volledige kapitaal afgelost dient te hebben (nulstelling). Je krediet zal dan dus op nul moeten staan voordat je weer geld op kunt nemen.

Kosten van een kredietopening

De vergoeding voor het gebruik van het krediet bestaat uit de betaling van een rentepercentage (debetrente). De rente hoef je enkel te betalen over het deel van het kapitaal dat op is genomen. Verder dien je er rekening mee te houden dat deze debetrente kan fluctueren. Dergelijke schommelingen van de rente dienen je overigens tijdig door de kredietverstrekker medegedeeld te worden.

Als gevolg van de strikte wetgeving zijn vandaag de dag in de kredietopeningen eveneens kosten voor het gebruik en het beheer van de kaart in de jaarlijkse toegepaste rente opgenomen. In tegenstelling tot in het verleden mogen deze kosten niet meer apart aan worden gerekend.

Terugbetaling van de kredietopening

De terugbetaling van de kredietopening vindt telkens plaats aan het begin van iedere maand. In de regel wordt er een minimum bedrag vastgesteld dat je terug dient te betalen. Dit wordt zowel in een bedrag in euro uitgedrukt als in een minimaal deel van het verschuldigd saldo. Dit saldo is opgebouwd uit het opgenomen kapitaal samen met de verschuldigde rente, vermeerderd met de gebruiks- en beheerskosten van je kredietkaart.

Op het ogenblik dat het saldo van je kredietlijn een volledige maand op nul staat, dan betaal je echter geen kosten. In alle andere gevallen zullen er iedere maand beheers- en gebruikskosten in rekening worden gebracht. Deze kosten zijn niet afhankelijk van de hoogte van het gebruikte krediet. Alle transacties en kostenberekeningen kun je terugvinden in een rekeningoverzicht dat de kredietverstrekker je maandelijks verstrekt.

Meer