Een Europese bankenunie is nog niet ten dode opgeschreven, “het doet een dutje”

In tegenstelling tot wat je zou denken streeft de EU nog altijd naar een bankenunie, dat de financiële sector van de eurozone veiliger moet maken. De ministers van Financiën van de eurozone zitten deze week samen om de details van zo’n unie te bespreken.

Om te begrijpen wat de EU-bankenunie is, moet je teruggaan naar het begin van de jaren 2010. De financiële crisis van 2008 heeft de Europese Unie ertoe aangezet te zoeken naar oplossingen om haar financiële sector veiliger, stabieler en ook betrouwbaarder te maken. Daarom werden verscheidene initiatieven genomen, waaronder de oprichting van een bankenunie.

Eén pijler ontbreekt nog

Het doel van de EU was te komen tot één systeem van regelgeving voor de grootste kredietverstrekkers in de eurozone, om ervoor te zorgen dat de belastingbetalers niet langer failliet gaande kredietverstrekkers zouden hoeven te redden, zoals tijdens de financiële crisis van 2008, herinnert Reuters zich.

Terwijl de Europese Centrale Bank belast is met de regulering van de grote banken in de eurozone (UniCredit, BNP Paribas en Deutsche Bank), is een tweede toezichthoudend orgaan opgericht om zich bezig te houden met kredietverleners die in gebreke blijven. Het enige wat nog restte was het opzetten van de laatste pijler om de Europese bankenunie tot stand te brengen, namelijk een Europees depositoverzekeringsstelsel dat door de banken wordt gefinancierd. Dit fonds zou de klanten van een bankinstelling compenseren in het geval van een faillissement.

De EU is er echter nooit in geslaagd deze laatste pijler tot stand te brengen. Voor sommigen zou dit systeem onvermijdelijk een onevenwicht tussen banken creëren; banken in rijke landen zouden banken in andere lidstaten redden.

Een dossier dat nog in de pijplijn zit

“Hoewel de uitvoering van deze pijler verschillende malen is mislukt, is de zaak niet opgegeven”, aldus een EU-functionaris tegenover Reuters. Verwacht wordt dat de ministers van Financiën van de eurozone de kwestie deze week opnieuw zullen bespreken om tot een akkoord te komen over een draaiboek voor de voltooiing van de oprichting van de bankenunie.

“Bij gebrek aan consensus gaat er slechts over een deel van het draaiboek gediscussieerd worden. De nadruk zal liggen op het kader voor crisisbeheersing en de regels voor het gebruik van nationale depositogarantiestelsels”, aldus de EU-ambtenaar.

“Dit is niet het volledige werkplan dat wij voor ogen hadden, maar het is nog steeds een zeer belangrijk onderdeel van de bankenunie,” zei hij.

Daarna zal de vraag rijzen of de “tijd rijp is” om opnieuw te proberen een akkoord te bereiken over het gemeenschappelijk depositoverzekeringsstelsel. En het debat zal in de huidige context waarschijnlijk nog complexer worden. Bovendien zouden de dringende geopolitieke en economische problemen waarmee de lidstaten te kampen hebben, het gevoel van urgentie voor de bankenunie kunnen verminderen, concludeerde de EU-functionaris.

(ns)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20