Beste brandverzekering vergelijken 2019

Vandaag de dag hebben een groot aantal mensen een zogenaamde brandverzekering afgesloten om zich in te dekken tegen schades die het gevolg zijn van het uitbreken van brand in bijvoorbeeld hun woning of hun bedrijfspand. Een brandverzekering is dan ook, zoals de naam waarschijnlijk al prima duidelijk maakt, een verzekering die een bepaald object zal verzekeren tegen bepaalde directe- en indirecte vormen van schade die veroorzaakt zijn door middel van bijvoorbeeld brand. Wanneer je een dergelijke brandverzekering niet af hebt gesloten, zul je na een schadegeval immers zelf volledig voor het schadebedrag en eventueel bijkomende kosten op moeten draaien en dat kan soms desastreuze gevolgen hebben en je leven totaal op zijn kop zetten.

Hoe wordt de premie bepaald van een brandverzekering?

De premie (dit is de prijs die wordt betaald voor een verzekering) van een brandverzekering te kunnen bepalen, zal een verzekeraar een aantal uiteenlopende factoren nauwkeurig bestuderen. Hierbij kun je denken aan factoren zoals:

 • een verhoogde kans op brand als gevolg van het gebruik van bepaalde materialen,
 • een verhoogde kans op inbraak vanwege het feit dat een pand in een afgelegen gebied ligt,
 • de verschillen op het gebied van de dekking en de uitbetalingvergoedingen tussen de diverse verzekeraars die brandverzekeringen aanbieden,
 • bepaalde optionele dekkingen, dus dekkingen waar je als verzekeringsnemer zelf voor hebt gekozen om deze mee te verzekeren,
 • de werkelijke waarde van een woning of appartement zal eveneens medebepalend zijn voor de hoogte van de verzekeringspremie,
 • de hoogte van het eigen risico (de franchise): het bedrag dat je zelf dient te betalen op het moment dat de verzekeraar besluit om over te gaan tot uitbetaling van de een schadeclaim.

De kosten van een brandverzekering zullen dan ook in de regel voor vrijwel elke verzekeringsnemer berekend dienen te worden. Dit betekent dus ook dat de verzekeringspremie van een brandverzekering van verzekerde tot verzekerde sterk uiteen kan lopen, zelfs op het ogenblik dat hun situaties nagenoeg identiek lijken te zijn. Daarbij komt verder dat elke verzekeraar die deze verzekeringen aanbiedt een aantal eigen regels zal stellen bij de bepaling van de verzekeringspremie waardoor er bepaalde premieverschillen kunnen ontstaan.

Het gebruik van een evaluatierooster voorkomt onderverzekering

Het evaluatierooster is een vragenlijst die op is gesteld door de verzekeraar waarmee vast kan worden gesteld welk risico een bepaalde verzekerde zal lopen ten aanzien van het uitbreken van brand in het te verzekeren object. Door dit evaluatierooster toe te passen kun je dan ook vrij nauwkeurig nagaan of je niet onderverzekerd bent. Aan de hand van deze vragenlijst zal de verzekeraar immers na kunnen gaan:

 • hoeveel plaatsen er in een te verzekeren pand aanwezig zijn,
 • wat de staat is van de afwerking is van het te verzekeren pand,
 • of er sprake is van de aanwezigheid van houten vloeren, glazen deuren en andere factoren die een uitgebroken brand sterk weten te beïnvloeden,

Het doel van het evaluatierooster is dan ook vooral om tegen te gaan of iemand niet is onderverzekerd. Er wordt gesproken van onderverzekeren op het ogenblik dat er een situatie is ontstaan waarin de verzekerde waarde kleiner is dan de werkelijke waarde van het verzekerde object. Zo kan worden vermeden dat er een zogeheten corrigerende factor op de schadevergoeding toegepast dient te worden.

Om je een beter beeld te geven van onderverzekering hebben we een voorbeeld in gedachten genomen, te weten: je hebt 15 jaar geleden je huis laten verzekeren voor een bedrag van 275.000 euro. Je hebt echter 5 jaar geleden een renovatie uitgevoerd met als gevolg dat de werkelijke waarde van je huis op is gelopen tot 315.000 euro. Wanneer je geen melding maakt van deze veranderingen zal je verzekeraar ook je brandverzekering niet aan kunnen passen en zal deze dus uit blijven gaan van een waarde van 275.000 euro. Op het ogenblik dat er zich een schadegeval voordoet van 2.500 euro, dan zal je verzekeraar niet het volledige schadebedrag vergoeden. Bij het uitkeren van de schadeclaim zal immers gebruik worden gemaakt van de volgende berekening: 2.500 x (275.000/315.000) = 2.183 euro. Je zult dan ook een aanzienlijk verlies te verwerken krijgen alleen maar omdat je onderverzekerd was (bij deze gecorrigeerde vergoeding is overigens wel de evenredigheidsregel toegepast).

Brandverzekering afsluiten als huurder

Indien je plannen hebt om een woning, een studentenkamer of een appartement te gaan huren, dan zul jij, en dus niet de eigenaar van het pand, de wettelijke verplichting hebben om het object dat je hebt gehuurd in diens oorspronkelijke staat terug te bezorgen (ook als er schade is ontstaan ten gevolge van brand). Daarnaast zul je je aansprakelijkheid tegenover derden dienen te verzekeren en tevens (ook wel degelijk van groot belang) je eigen inboedel tegen schades dekken. Om die reden is het essentieel om als huurder van een kamer of appartement een eigen brandverzekering af te sluiten. Uiteraard zal het hierbij niet nodig zijn om voor een nieuwwaarde dekking te kiezen. De werkelijke waarde verzekeren zal immers genoeg zijn.

Brandverzekering afstand van verhaal afsluiten als huurder

Op het ogenblik dat je een appartement huurt, dan kan de eigenaar van het pand de keuze maken om een zogenaamde brandverzekering af te sluiten volgens de formule afstand van verhaal en hiermee diens huurder buiten beeld houden bij diens brandverzekeraar als er sprake is van schade. Op die manier zal de eigenaar van het pand meer zekerheid hebben dat jouw aansprakelijkheid ten opzichte van hem zal worden gedekt. Je dient er echter wel rekening mee te houden dat een brandverzekering met afstand van verhaal je als huurder van een kamer of appartement er niet van weerhouden om eveneens een brandverzekering af te sluiten. Je moet je namelijk nog altijd verzekeren tegen de mogelijke schade die je mogelijk aan derden zou kunnen berokkenen. Daarnaast zul je doorgaans ook graag je eigen spullen en inboedel goed verzekeren en voorkomen dat de brandverzekeraar van de eigenaar het eigen risico (de franchise) van diens verzekeringpolis op jou zou kunnen verhalen.

Brandverzekering afsluiten als eigenaar

Indien je in het bezit bent van een eigen woning, dan wil je uiteraard dat je huis een maximale bescherming geniet. Helaas zul je nooit helemaal uit kunnen sluiten dat het noodlot toe zal slaan en je woning volledig vernietigd wordt. Nadat je door een dergelijke catastrofe bent getroffen en je een gelijksoortig huis wilt heropbouwen, dan zul je doorgaans worden geconfronteerd met fors hogere uitgaven dan toen de oorspronkelijke woning werd gebouwd. Om die reden is het dan ook essentieel om er als huizenbezitter erop toe te zien dat je, als er een brandverzekering wordt afgesloten, voor een dekking in nieuwwaarde wordt gekozen.

Om na te kunnen gaan wat de kostprijs van een dergelijke brandverzekering zal bedragen, je meerdere verzekeringspremies met elkaar wilt vergelijken en/of je te weten wilt komen wat de waarde is waartegen je je huis het best kan laten verzekeren, dan is het absoluut aan te bevelen om gebruik te maken van een evaluatierooster. Door brandverzekeraars worden dit soort rooster gebruikt om de werkelijke waarde van een pand te kunnen bepalen en op die manier tevens de juiste premie voor de verzekering te kunnen bepalen. Een bijkomend voordeel van het gebruik van een evaluatierooster voor een woningbezitter is dat er minder snel een situatie zal ontstaan van onderverzekering.

Brandverzekering afstand van verhaal afsluiten als woningeigenaar

Op het ogenblik dat je (een deel van) je woning verhuurt, dan heb je de mogelijkheid om een brandverzekering (voor het verhuurde gedeelte) met afstand van verhaal af te sluiten. Door dit te doen zul je je als eigenaar in kunnen dekken tegen de aansprakelijkheid van de huurder naar jou toe. Hierbij is het overigens wel altijd van groot belang dat je je huurder wijst op de noodzaak om zelf nog een eigen brandverzekering af te sluiten.

Afsluiten van een collectieve brandverzekering

In een heleboel gevallen kun je als eigenaar van een appartement, dat behoort tot een groter appartementencomplex, je aansluiten bij de brandverzekering die al eerder af is gesloten uit naam van de vereniging van mede-eigenaren. Een dergelijke verzekering wordt ook wel aangeduid als een collectieve polis brandverzekering of blokpolis brandverzekering. Deze collectieve verzekering zal onder andere dekking bieden voor:

brand en risico’s die daar nauw mee samenhangen,

 • de burgerlijke aansprakelijkheid van de mede-eigenaren,
 • de aansprakelijkheid ten aanzien van het appartementencomplex,
 • een verzekering die dekking biedt bij arbeidsongevallen voor het personeel, zoals de huisbewaarder.

Het beheer van een dergelijke collectieve brandverzekering zal worden gedaan door de syndicus. Als appartementbezitter dien je echter wel nog zelf een brandverzekering af te sluiten om op die manier schade aan je eigen inboedel te kunnen dekken.

Wat betekent onderverzekerd en oververzekerd zijn?

Er zal sprake zijn van onderverzekerd zijn op het ogenblik dat de werkelijke waarde van het verzekerde pand groter is dan de waarde waartegen dit is verzekerd. Onderverzekerd zijn heeft als gevolg dat je verzekeraar je, na het indienen van een schadeclaim, niet het volledige schadebedrag zal vergoeden. Het uit te keren bedrag zal beperkt blijven tot de verhouding tussen de verzekerde en de werkelijke waarde.

Als voorbeeld: een aantal jaren geleden heb je een verzekering voor je woning afgesloten ter waarde van 250.000 euro. Daarna heb je echter een aantal renovaties uit laten voeren met als gevolg dat de werkelijke waarde van je huis gestegen is tot 300.000 euro. Doordat je deze waardevermeerdering niet aan je verzekeraar hebt doorgegeven, zal deze geen herwaardering door hebben kunnen voeren. Op het moment dat je dan ook te maken krijgt met bijvoorbeeld een schade van 5.000 euro, dan zal de brandverzekeraar niet het volledige schadebedrag aan je uitkeren, maar slechts 5.000 x (250.000/300.000) = 4.167 euro. Door onderverzekerd te zijn, zul je bij schade dus absoluut verlies lijden. Bij de correctie op de schade-uitkering in het hierboven gegeven voorbeeld is gebruik gemaakt van evenredigheidsregel.

Het omgekeerde van onderverzekeren, is overigens ook mogelijk. In dat geval kan er worden gesproken van oververzekering en heb je je huis laten verzekeren voor een aanzienlijk hogere waarde dan de het werkelijk waard is. Oververzekeren kost je onnodig veel geld omdat je uiteindelijk toch maar het bedrag vergoed zult krijgen dat gelijk staat aan de werkelijke waarde prijs van de beschadigde spullen. Om de werkelijke waarde van een pand te kunnen bepalen, zullen verzekeraars zich baseren op een index die een goed beeld geeft van de prijsveranderingen. In ons land zullen vrijwel alle brandverzekeraars de zogenaamde ABEX–index als leidraad hierbij gebruiken.

De dekking van een brandverzekering

Hoewel de meeste brandverzekering een zekere vrijheid tonen ten aanzien van de dekking waar voor gekozen kan worden, zullen toch een groot aantal dekkingen bij wet vast zijn gelegd. Zo kan een verzekerde vaak kiezen uit een dekking tegen nieuwwaarde of tegen dagwaarde van de verzekerde zaken. Voordat je een brandverzekering af gaat sluiten is het echter altijd aan te bevelen om goed na te gaan of de gekozen dekking aansluit bij je persoonlijke situatie, behoeften en wensen. Wanneer dit namelijk niet het geval zal zijn, dan kun je achteraf te maken krijgen met teleurstellingen en wellicht een aantal onnodige (financiële) kwesties.

Is het afsluiten van een brandverzekering wettelijk verplicht?

Een brandverzekering wordt ook vaak aangeduid als een woonverzekering en behoort tot de niet wettelijk verplichte verzekeringen. Als eigenaar of als huurder van een pand zul je dan ook niet van hogerhand worden verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Dat neemt overigens niet weg dat het ontbreken van deze verplichting, de wet toch voor een groot deel de inhoud van de brandverzekering zal bepalen, bijvoorbeeld door het instellen van een aantal basisdekkingen.

Wat zijn de basisdekkingen van een brandverzekering?

De verschillende dekkingen van een brandverzekering die door de Belgische wetgeving worden omschreven als verplichte dekkingen, zijn:

 • schade als gevolg van brand,
 • schade als gevolg van een explosie,
 • schade als gevolg van een implosie,
 • schade veroorzaakt door rook
 • schade veroorzaakt door roet,
 • schade als gevolg van blikseminslag, zoals nadelige gevolgen voor elektrische- of elektronische apparaten,
 • schade die veroorzaakt is door een dier,
 • schade die veroorzaakt is door een auto nadat deze in botsing is gekomen met een dier,
 • schade door een luchtvaartuig, bijvoorbeeld beschadiging van een dak door een vliegtuig,
 • schade ten gevolge van aanslagen en arbeidsconflicten, inclusief terrorisme,
 • stormschade,
 • hagelschade,
 • dakschade door de druk die uitgeoefend wordt door sneeuw,
 • dakschade door de druk die uitgeoefend wordt door ijs,
 • schade door een natuurramp,
 • schade aan een pand veroorzaakt door een omgevallen boom,
 • schade die veroorzaakt is door water,
 • glasbreuk,
 • schade aan het pand na inbraak (in bepaalde gevallen kan hierbij als voorwaarde worden gesteld dat je je eveneens verzekerd tegen diefstal),
 • schade die veroorzaakt is door stookolie.

In een aantal risicovolle situatie zal een verzekeraar echter de premie en/of de hoogte van het eigen risico voor een brandverzekering aan kunnen passen, zelfs als deze je voorheen als verzekerde heeft aanvaard ondanks het verhoogde risico dat je aan hebt gegeven. Bovendien kan je brandverzekeraar ook eisen dat je bepaalde voorzorgsmaatregelen gaat treffen, zoals het aanpassen van bepaalde bouwkenmerken of het aanleggen van een spaarbekken om wateroverlast op te kunnen vangen.

Waarborgen van een brandverzekering op vakantie

Een heleboel mensen zijn niet op de hoogte van het feit dat de waarborgen van je brandverzekering eveneens gelden in het buitenland. Dus ook als je een vakantiewoning huurt in de Zwitserse bergen dat volledig is ingericht en met allerlei luxe snufjes is uitgerust en iemand binnen je huishouden vergeet om een kraan dicht te draaien. Niemand zal dat direct opmerken waardoor pas veel later blijkt dat er bijvoorbeeld water op de gang staat en de vloer als gevolg hiervan aan is getast. Herstel van de vloer zal dan onvermijdelijk zijn. In dit soort situaties kun je gelukkig een beroep doen op je eigen brandverzekering in plaats van op bijvoorbeeld je reisverzekering of je Burgerlijke Aansprakelijkheid familiale. Maar ook voor een heleboel andere schadegevallen tijdens vakantie kun je gewoon een beroep doen op je brandverzekering. Hierdoor hoeft een vlam in de pan niet heel je vakantie te verpesten omdat de beschadigde dampkap in de keuken door je brandverzekering zal worden gedekt.

Je moet echter wel rekening houden met het volgende: in het buitenland zullen enkel de basis dekkingen van je brandverzekering van kracht zijn. Indien je echter diefstal als extra optie op hebt genomen in je brandverzekering, dan zul je ook hiervoor gedekt zijn door je brandverzekering als je in het buitenland verblijft. Je moet je echter wel bedenken dat de waarborg diefstal niet dezelfde waarde dekt in het buitenland, als het geval zou zijn wanneer je gewoon thuis zou zijn in België. De uit te keren som kan dan ook lager uitvallen en kan van verzekeraar tot verzekeraar sterk uiteenlopen.

Wat zijn aanvullende dekkingen van een brandverzekering?

De aanvullende dekkingen van een brandverzekering zullen de ontstane schade zelf niet vergoeden, maar wel allerlei andere kosten die met een bepaald schadegeval te maken hebben, te weten:

 • kosten voor de redding van slachtoffers,
 • kosten om verdere schade te voorkomen,
 • sloopkosten van beschadigde objecten,
 • kosten die gemaakt zijn om elders schade te voorkomen, zoals een dekzeil dat over een dak wordt gespannen om waterschade tegen te gaan,
 • ruimings- en afvoerkosten van puin,
 • opslagkosten voor de inboedel gedurende de rijd dat er herstellingswerken aan een pand uit worden gevoerd,
 • huisvestingskosten op het moment dat een pand onbewoonbaar geworden is,
 • kosten voor het inhuren van een expert,
 • dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van je huis,
 • dekking van schade aan derden waar jij als verzekerde voor aansprakelijk gesteld bent.

Optionele dekkingen van een brandverzekering

Wanneer je een brandverzekering af gaat sluiten, dan heb je eveneens de mogelijkheid om enkele optionele dekkingen te kiezen zoals een diefstalverzekering die je dekt tegen:

 • diefstal,
 • (poging tot) inbraak,

Je moet je echter wel bedenken dat een brandverzekering je zal beschermen tegen een groot aantal (on)voorziene oorzaken van schade, maar desondanks zullen er altijd situaties zijn waarin een verzekeraar niet akkoord zal gaan met de uitkering van een schadeclaim, en dus weigeren om je ook maar een euro te betalen. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als de schade is veroorzaakt door:

 • een slechte bescherming van de verzekerde objecten, bijvoorbeeld doordat er geen alarm is geïnstalleerd ondanks dat dit als voorwaard is gesteld door de verzekeraar,
 • slijtage van goederen met als gevolg dat er schade is ontstaan, zoals wanneer een waterleiding is versleten.

Het is dan ook absoluut noodzakelijk om steeds goed op de hoogte te zijn, en te blijven, van de exacte inhoud van een dekking. Indien je zelf twijfelt, of als er zaken niet helemaal duidelijk zijn, dan kun je uiteraard altijd richten tot een medewerker van de verzekeraar of de hulp inroepen van een onafhankelijke tussenpersoon die wel kennis van zaken heeft op dit gebied.

Vergelijken om de beste brandverzekering af te sluiten

Ongeacht het pand of de soort brandverzekering die je af wilt sluiten, zal het in alle gevallen absoluut aan te raden zijn om eerst meerdere verzekeringen van een aantal verzekeraars met elkaar te vergelijken voordat je een definitieve keuze maakt. Door niet alleen de verzekeringspremies te vergelijken, maar ook de dekkingen en de gestelde voorwaarden goed onder de loep te nemen, kun je immers een heleboel geld besparen. Bovendien zul je, als je goed op de hoogte bent van de dekkingen en de voorwaarden die daaraan verbonden zijn, een kleinere kans hebben dat je achteraf teleurgesteld wordt, gefrustreerd bent over een niet uitbetaalde schadeclaim of je zelfs in de financiële problemen belandt.

Een goede vergelijking kun je onder andere maken door diverse offertes aan te vragen en de bijbehorende voorwaarden grondig te bestuderen. Daarnaast kun je uiteraard ook gebruikmaken van zogenaamde vergelijkingswebsites en enkel de gevraagde gegevens in een simulatietool in te voeren om de meest gunstige brandverzekering opgesomd te krijgen. In dit geval is het overigens wel verstandig om de gestelde voorwaarden van elke afzonderlijke verzekering nauwkeurig door te nemen om niet voor onverwachte, en vooral onprettige, verrassingen te komen staan nadat je de deal hebt gesloten. Om een gunstige brandverzekering te vinden zul je echter wel bereid moeten zijn om de nodige tijd en moeite in wat onderzoekwerk te steken. Later zul je daar zeker geen spijt van krijgen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20