Waar vind ik de laagste rente op een persoonlijke lening?

Soms kun je in een zekere geldnood terechtkomen die je min of meer dwingt om drastische maatregelen te treffen: een lening afsluiten om weer wat orde op zaken te kunnen stellen. Geld lenen is echter in vrijwel geen enkel geval gratis, zeker niet als je een lening aangaat bij een officiële kredietverstrekker, en om die reden dus absoluut een zaak die je met de nodige aandacht en voorzichtigheid dient te behandelen. Dit geldt dan ook als je een zogenaamde persoonlijke lening aan wilt gaan om je financiële speelruimte weer enigszins te kunnen vergroten en/of je geldnood terug te dringen. Om je een beetje op weg te helpen hebben we hieronder uiteengezet wat je moet weten voordat je overgaat tot het afsluiten van een persoonlijke lening. Nie4mand wil immers met onnodig veel leenkosten opgezadeld worden op het moment dat er een lening aan wordt gegaan.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een term die afkomstig is uit de bancaire wereld en die wordt gebruikt om een bepaald consumptief krediet mee aan te duiden. Bij een persoonlijke lening krijg je, als kredietnemer, het geleende bedrag in één keer uitbetaalt als je aanvraag wordt aanvaard door de kredietverstrekker.

De lening die je af hebt gesloten zal echter vervolgens in een van tevoren vastgesteld aantal termijnen terugbetaald dienen te worden. Hierbij dien je overigens wel altijd rekening te houden met het feit dat de kredietverstrekker het geld niet kosteloos beschikbaar zal stellen. Naast de aflossing zul je dan ook altijd nog een gedeelte aan rente moeten voldoen. Een afbetalingstermijn zal om die reden op zijn gebouwd uit:

 • een gedeelte aflossing,
 • een gedeelte rente.

De verschuldigde rente zal berekend worden door een van te voren overeengekomen percentage van de nog openstaande schuld te nemen.

Bij het aangaan van een persoonlijke lening zullen alle gemaakte afspraken vast worden gelegd in een leencontract, zoals zaken die betrekking hebben op:

 • de looptijd van de persoonlijke lening,
 • de hoogte van de rente die voldaan moet worden.

In de loop van de looptijd is het dan ook niet mogelijk dat de afspraken, die in het leencontract vast zijn gesteld worden gewijzigd. Dit geldt niet alleen voor de kredietverstrekker die de persoonlijke lening verstrekt heeft, maar eveneens voor jou als kredietnemer.

Door een persoonlijke lening af te sluiten ga je akkoord met het feit dat je, in tegenstelling tot bij een doorlopend krediet, het afgeloste gedeelte van de lening niet opnieuw kunt opnemen. Het verloop van een persoonlijke lening zal dan ook volledig vaststaan en er bestaat geen enkele mogelijkheid om tussentijds wijzigingen in de gesloten overeenkomst aan te brengen.

Doorgaans zal de rente, die moet worden voldaan als vergoeding voor een persoonlijke lening, hoger zijn dan de rentevergoeding voor een hypothecaire lening. Dit verschil heeft alles te maken met het feit dat de zekerheid ontbreekt. De rente van een persoonlijke lening zal daarentegen wel weer lager uitvallen dan bij een doorlopend krediet omdat er evenmin sprake is van een zeker renterisico voor de kredietverstrekker.

Waar kun je een persoonlijke lening afsluiten?

Om een persoonlijke lening af te sluiten kun je natuurlijk op de eerste plaats je eigen bank benaderen. Maar vandaag de dag wordt dit soort leningen ook door een aantal andere financiële instellingen aangeboden en kun je zelfs online bij steeds meer kredietverstrekkers terecht. Uiteraard zijn de rentetarieven en de andere leenvoorwaarden niet bij alle kredietverstrekkers gelijk. Om dus een goede deal te kunnen sluiten, dien je de leenvormen van meerdere aanbieders grondig te bestuderen om er de meest gunstige uit te kunnen pikken.

Tip! Simuleer gratis een lening online:

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Een persoonlijke lening afsluiten tegen de laagste rente

Voor de meeste mensen die een persoonlijke lening aan willen gaan, is het van essentieel belang om een zo voordelig mogelijke lening aan te gaan. Het gaat vaak namelijk om een grote leensom met als gevolg dat kleine verschillen bij het afsluiten van een lening achteraf forse gevolgen met zich mee kunnen brengen. Eén van de factoren die de kosten van een persoonlijke lening kan beperken is dan ook de rente. Hoe lager deze rente is, hoe minder de kredietnemer elke maand hoeft te betalen aan de lening: een lage rente zal er niet alleen voor zorgen dat je te maken krijgt met minder hoge maandlasten, maar eventueel ook dat de looptijd van de lening minder lang zal zijn.

Bepalende factoren voor de hoogte van de leenrente

De hoogte van de leenrente zal met een groot aantal factoren samenhangen en één van deze zaken is de Euribor. De Euribor is een term die wordt gebruikt om een rentetarief aan te duiden dat binnen de interbancaire wereld gehanteerd wordt. Banken en andere financiële instellingen zullen dit tarief over het algemeen dan ook volgen en in tijden dat de economische situatie er minder rooskleurig uitziet in een land, dan zullen mensen minder snel geld gaan lenen om bijvoorbeeld een grote aankoop mee te financieren. Bij voorkeur zal er in een dergelijke situatie worden gewacht tot de rente weer gedaald is, of zal er eerder worden gekozen om te gaan sparen totdat de beoogde aankoop uit eigen middelen kan worden bekostigd.

Oriënteren en vergelijken zijn de sleutel tot voordelig geld lenen

Om een persoonlijke lening tegen de laagste rente af te kunnen sluiten, zal er de nodige oriëntatie nodig zijn. Door de producten van meerdere naken en/of financiële instellingen met elkaar te vergelijken, kun je namelijk een leenvorm vinden die je niet alleen gunstige voorwaarden, maar eveneens de laagste rente kan bieden. Aan het einde van de rit zul je dan het meeste voordeel hebben op de leenkosten van de afgesloten lening.

Om een goede vergelijking te kunnen maken, is het goed om bij meerdere banken en/of andere financiële instellingen offertes aan te vragen voor een persoonlijke lening (en eventueel nog één of meerdere andere leenvormen die interessant zouden kunnen zijn). Aan de hand van deze offertes en de algemene voorwaarden die betrekking hebben op de leningen die je in overweging neemt, kun je dan gaan bepalen welke leenvorm het meest aantrekkelijk is, en het beste aansluit bij je persoonlijke situatie en –voorkeuren.

Offertes kun je vandaag de dag op een aantal verschillende manieren aanvragen, te weten:

 • door persoonlijk een bezoek te brengen aan een bank of andere financiële instelling,
 • door telefonisch een offerteaanvraag te doen bij de klantenservice van een bank of andere financiële instelling,
 • door online een offerteaanvraag te doen op de website van een bank of andere financiële instelling,
 • door online een simulatie uit te voeren en eventueel daarna een offerteaanvraag te doen op de website van een bank of andere financiële instelling,
 • door online een simulatie uit te voeren op een zogenaamde vergelijkingswebsite en eventueel daarna één of meerdere offerteaanvragen bij een bank of andere financiële instelling.

Zoals je ziet hoef je niet onnodig veel tijd en moeite te steken in het aanvragen van een aantal offertes. Wanneer je ervoor kiest om online op zoek te gaan naar een voordelige persoonlijke lening, dan hoef je vaak zelfs de deur niet eens uit en kun je de offerteaanvraag, maar ook de leenaanvraag doorgaans vanachter je eigen computer in orde brengen. De gegevens die nodig zijn om een offerte aanvraag in te dienen, en zelfs om een lening aan te vragen, kunnen namelijk meestal digitaal worden verzonden.

Wachten kan lonend zijn

Op het moment dat je een persoonlijke lening aan wilt gaan, maar niet te veel wilt betalen voor de rentevergoeding, dan kan het lonend zijn om te wachten tot de heersende rentetarieven gedaald zijn. Vaak lijkt het voordeel van een dergelijke houding gering te zijn, maar vergeten veel mensen dat een kleine daling van de rente over een persoonlijke lening aanzienlijk gevolgen kan hebben voor de leenkosten die je uiteindelijk zult betalen. Ondanks het feit dat een rentedaling in de regel maar met tienden van procenten zal plaatsvinden, kan het voordeel toch al snel op gaan lopen omdat de rente zal worden berekend over de nog openstaande schuld bij de kredietverstrekker. Bovendien zullen de rentekosten maand na maand terugkeren waardoor dus ook elke maand de rentedaling door zal werken op de uiteindelijk te betalen kosten voor de persoonlijke lening.

De laagste rente betekent niet automatisch een gunstige persoonlijke lening

Op het moment dat een kredietverstrekker je een persoonlijke lening aan wil bieden tegen een zeer aantrekkelijke rente, dan is het toch niet verstandig om blindelings op dit aanbod in te gaan. Om te kunnen beoordelen of een persoonlijke lening echt voordelig is in een individuele situatie zal immers ook afhangen van de algemene voorwaarden die betrekking hebben op deze lening. Zo kan er bijvoorbeeld door de kredietverstrekker een hogere maandelijkse aflossing worden gevraagd op het moment dat de rentevergoeding niet al te hoog is. Als kredietnemer zul je dan weliswaar minder kosten maken om geld te kunnen lenen, maar zal je maandelijkse budget zwaarder onder druk kunnen komen te staan.

Verder kunnen kredietverstrekkers de looptijd van een persoonlijke lening met een relatief lage rente verlengen zodat er aan het einde van de rit alsnog een fors bedrag aan rentevergoeding betaald zal zijn. Om dit soort voorwaarden uit de weg te gaan, is het dan ook altijd zaak om, voor het ondertekenen van het leencontract, de kleine lettertjes van deze overeenkomst en de algemene voorwaarden goed door te nemen. Wanneer er zaken worden genoemd die je niet begrijpt of die niet duidelijk zijn, dan dien je voor de definitieve ondertekening van de leenovereenkomst eerst tekst en uitleg te vragen bij de betreffende kredietverstrekker. Een overeenkomst ondertekenen zonder precies te weten wat er in genoemd staat, kan immers achteraf voor vervelende verrassingen zorgen.

Hoe vind je een persoonlijke lening met de laagste rente?

Wanneer je hebt besloten om een persoonlijke lening te gaan gebruiken voor een financiering, maar daar niet te veel rente over wilt betalen, dan kun je de volgende stappen zetten om dit doel te bereiken:

 • bepaal het bedrag dat je op deze manier wilt gaan lenen,
 • ga na of je een dergelijke lening (inclusief de rentevergoeding) probleemloos af kunt lossen (zo niet dan dien je resoluut van deze optie af te zien en andere wegen te gaan bewandelen om je geldzorgen op te lossen),
 • ga op zoek naar een aantal betrouwbare kredietverstrekker (bijvoorbeeld door online review en klantbeoordelingen via een zoekmachine zoals Google op te zoeken),
 • voer bij meerdere aanbieders van persoonlijke leningen een online simulatie aan en/of vraag een offerte aan zodat je de verschillende leningen goed kunt vergelijken. Je kunt ook gebruikmaken van online simulaties op meerdere vergelijkingswebsites.
 • lees, van twee of drie interessante aanbieders van persoonlijke leningen, de algemene voorwaarden en de kleine lettertjes op de leenovereenkomst nauwkeurig door,
 • pas wanneer je precies weet wat elke persoonlijke lening je te bieden heeft (en wat er van je als kredietnemer wordt verwacht), maak je je uiteindelijke keuze,
 • zodra echt alles helemaal duidelijk is over de af te sluiten persoonlijke lening kun je overgaan tot het ondertekenen van het leencontract en je je dus voor een bepaalde tijd verbinden met de financiële verplichtingen die de betreffende persoonlijke lening met zich mee zal brengen.

Tips bij het afsluiten van een persoonlijke lening

 • Leen nooit meer geld dan je nodig hebt omdat elke euro die je extra leent ook extra kosten met zich mee zal brengen. Geld lenen voor andere doelen dan het beoogde leendoel is dan ook absoluut niet aan te bevelen.
 • Kies de meest gunstige looptijd: dit wil dus zeggen dat je een looptijd moet kiezen waarbij de maandelijkse aflossingen gedragen kunnen worden door het beschikbare budget. Een te korte looptijd zal bijvoorbeeld voor erg hoge maandlasten zorgen, terwijl een te lange looptijd onnodige veel leenkosten met zich mee zal brengen.
 • Indien een kredietverstrekker je een persoonlijke lening aanbiedt tegen voorwaarden, of een rente, die te mooi lijkt om waar te zijn, dan kun je beter direct van de deal afzien. Je loopt dan immers een reële kans dat er een vervelend addertje onder het gras zit en je uiteindelijk berooid achter zult blijven.
 • Betaal nooit om een persoonlijke lening af te mogen sluiten. Kredietverstrekkers mogen dergelijke kosten namelijk niet berekenen en wanneer dit wel het geval is, dan is de kans groot dat je te maken hebt met malafide praktijken. Beter haak je in een dergelijke situatie dan ook resoluut af.

Conclusie

Geld lenen is niet iets dat de meeste mensen elke dag doen. Om die reden doe je er dan ook zeker verstandig aan om je goed voor te bereiden voordat je een dergelijke stap gaat zetten. Een goede voorbereiding wil in de praktijk zeggen dat je je eerst goed gaat oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om geld te lenen en welke kosten en voorwaarden daar aan zijn verbonden.

Ook is het zaak om je persoonlijke- en financiële situatie goed onder de loep te nemen en uiterst eerlijk tegenover jezelf te zijn als het gaat om bijvoorbeeld je terugbetalingscapaciteit. Een persoonlijke lening aangaan en jezelf daarmee financieel volledig klem zetten elke maand is bijvoorbeeld niet erg verantwoord. De kans bestaat dan immers dat je niet aan de betalingsverplichting kunt voldoen of dat er andere rekeningen niet meer betaald kunnen worden. Net zoals voor eigenlijk alle leenvormen geldt ook voor een persoonlijke lening dat deze je altijd extra geld zal gaan kosten. De hoogte van deze kosten kun je echter zelf tot op zekere hoogte in de hand houden en dat mag je zeker niet vergeten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20