Investeringen in duurzame energie: grotere economische groei en lagere inkomensongelijkheid

Landen die meer investeren in hernieuwbare energie, genieten een grotere economische groei en tonen bovendien een lagere inkomensongelijkheid. Dat blijkt uit een studie van wetenschappers aan de University of Sussex en de University of Portsmouth, die gegevens uit meer dan tweehonderd landen gedurende de eerste twee decennia van deze eeuw analyseerden.

De onderzoekers merken daarbij op dat hernieuwbare energie binnen een land functioneert als een katalysator voor het verminderen van inkomensongelijkheid en energiearmoede.

Landen waar hernieuwbare bronnen bijna de helft (47 procent) van het totale energieverbruik vertegenwoordigen, zullen volgens de studie voor elke bijkomende toename van 1 procent in het verbruik van hernieuwbare energie de inkomensongelijkheid met 0,2 procent zien afnemen. De conclusies van de studie suggereren dat economische groei het gebruik van vervuilende energiebronnen ontmoedigt.

Drempel

Het onderzoek toont echter eveneens aan dat de economische groei van een land een drempel moet bereiken voordat er een stimulans optreedt die het verbruik van hernieuwbare energie doet toenemen en de inzet van fossiele brandstof laat afnemen.

Die grens zou worden bereikt wanneer het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking ongeveer het niveau van 17.000 dollar bereikt. “Telkens wanneer dat inkomen vervolgens nog eens met 1.000 dollar stijgt, zal de consumptie van hernieuwbare energie verder met 1 procent toenemen,” luidt het.

De auteurs benadrukken dat beleidsmakers over de hele wereld de kansen voor het bevorderen van hernieuwbare energie als aanjager van een gelijke en evenwichtige groei moeten erkennen en stimulansen moeten bieden – zoals belastingverminderingen, emissiebelastingen en de uitbouw van markten voor certificaten voor hernieuwbare energie – om de productie van hernieuwbare energie te verhogen.

“De positieve relatie tussen economische groei en hernieuwbare energie is endogeen (van binnenuit afkomstig)”, betoogt onderzoeksleider Panagiotis Tzouvanas, professor financiën aan de University of Sussex.

“Hoe meer men in duurzame energie investeert, hoe hoger de economische groei. Hoe hoger de economische groei, hoe meer duurzame energie wordt verbruikt. De uitdaging is om een ​​voldoende niveau van economische ontwikkeling te bereiken om deze positieve cyclus op gang te brengen.”

Milieugeletterdheid

“Hernieuwbare energie functioneert als een katalysator voor het verminderen van de inkomensongelijkheid en de energiearmoede binnen een land”, zeggen de onderzoekers. “Er moet echter worden benadrukt dat hernieuwbare energie, hoewel duidelijk een belangrijke factor voor het verminderen van energiearmoede, tijdens de vroege groeistadia geen echt grote efficiëntie kan opeisen”, zeggen de onderzoekers.

“In dit opzicht suggereren de bevindingen dat samenlevingen met hogere inkomensniveaus – die waarschijnlijk ook een hoger opleidingsniveau en een hoger milieubewustzijn hebben bereikt – meer baat hebben bij de toepassingen van hernieuwbare energie.”

“Algemeen wordt vaak aangevoerd dat toenemende consumptie en economische groei tot een aantasting van het leefmilieu leiden,” voeren de wetenschappers aan.

“Het onderzoek toont echter dat de realiteit ingewikkelder is. Als mensen hun milieugeletterdheid vergroten en een efficiënter ecologisch gedrag beginnen te vertonen, kan economische groei mogelijk worden gebruikt als een essentieel instrument in de strijd tegen de klimaatverandering.”

In de vroege stadia van economische groei neemt het energieverbruik in het algemeen toe met de stijging van het inkomen per hoofd. Op een bepaalde inkomensdrempel wordt een stijging bereikt, waarna in de late stadia van economische groei een daling optreedt.

Kostprijs

Uit de studie bleek dat in de vroege stadia van de economische expansie van een land zowel het verbruik als de productie van hernieuwbare energie daalden naarmate de economie groeide, terwijl de inkomensongelijkheid aanvankelijk ook toenam wanneer het verbruik van hernieuwbare energie begon toe te nemen. 

“Aangezien de kosten voor het installeren van systemen voor hernieuwbare energie langs elektriciteitsrekeningen aan de consument worden doorgerekend, wordt duurzame elektriciteit voor beperkte budgetten minder interessant”, verduidelijken de onderzoekers dat fenomeen.

“Maar wanneer de ​​economische groei begint bij te dragen tot de bevordering van hernieuwbare technologieën, zal in de loop van de tijd een hogere productie van hernieuwbare elektriciteit worden gegenereerd, wat tot een verlaging van de kosten voor de consument zal leiden.”

“Het verband tussen economische groei en de productie en consumptie van hernieuwbare energie is het sterkst in ontwikkelde landen”, voert professor Tzouvanas aan. “Landen met een hoog inkomen worden gekenmerkt door politieke stabiliteit, goed ontwikkelde financiële markten en financiële instellingen, openheid van de handel en toegang tot kwaliteitsonderwijs.”

“Al die fenomenen genereren middelen voor overheidssubsidies of technologische innovaties om hernieuwbare energiesystemen vooruit te helpen. Voor ontwikkelingslanden zullen de voordelen van de uitbouw van een duurzaam energiesysteem niet onmiddellijk voelbaar zijn.”

(bzg)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20