Vervuilende bedrijven weinig geneigd om klimaatrisico’s te rapporteren

Vervuilende bedrijven zijn niet geneigd te melden op welke manier klimaatrisico’s hen financieel zouden kunnen beïnvloeden. Dat blijkt uit een rapport van de denktank Carbon Tracker, gebaseerd op een analyse van 134 bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 80 procent van de wereldwijde emissies van broeikasgassen.

Carbon Tracker stelde vast dat 98 procent van de onderzochte bedrijven onvoldoende konden aantonen dat ze bij het opstellen van hun jongste jaarrekening met de gevolgen van klimaatkwesties rekening hebben gehouden.

Ongewisse

“Het gebrek aan informatie laat beleggers in het ongewisse”, stipt onderzoeksleider Barbara Davidson, hoofd accounting en audit bij Carbon Tracker, aan. “Als bedrijven geen rekening houden met klimaatgerelateerde zaken, kunnen ze in hun financiële overzichten mogelijk hun activa en winsten overschatten of hun passiva minimaliseren.

“Dit probleem zorgt ervoor dat de markten niet in staat zijn efficiënt te functioneren en kapitaal op de juiste manier toe te wijzen. Het probleem ondermijnt bovendien de inspanningen die worden gedaan om de wereldeconomie koolstofarm te maken.”

De onderzoekers merken verder op dat accountants met klimaatgerelateerde knelpunten in hun rapportering meestal geen rekening houden. “Nagenoeg geen enkel auditrapport uit de studie vermeldt op welke manier aan deze eventuele problemen aandacht zou worden besteed”, luidt het.

“Nochtans kunnen doelstellingen op het gebied van emissiereducties of wijzigingen in de regelgeving de activa van een onderneming is belangrijke mate beïnvloeden. Het zou dan ook aangewezen zijn om de invloed op de vraag naar de producten van de onderneming te vermelden.”

Vooruitgang

Over de hele wereld vragen regelgevende instanties dat bedrijven de verstrekking van informatie over de risico’s en effecten van het klimaat verbeteren. Dat is immers nodig om investeerders te helpen hun portfolio’s te verschuiven naar inspanningen die kaderen in de strategie om tegen het midden van deze eeuw een klimaatneutrale status te bereiken.

Carbon Tracker stelt dat er op dat vlak toch wel enige vooruitgang is geboekt, wat volgens de denktank aantoont dat het wel degelijk is om informatie terzake op een efficiënte manier aan het publiek ter beschikking te stellen.

Daarbij verwijst Carbon Tracker onder meer naar het grondstoffenbedrijf Glencore, dat volgens de denktank relevante informatie heeft gepubliceerd over zijn ambities om tegen het midden van deze eeuw naar klimaatneutraliteit te streven.

“De financiële overzichten van Glencore zijn bijzonder verhelderend”, stipt Carbon Tracker aan. “Onder meer wordt duidelijk aangegeven dat het bedrijf in een aantal scenario’s nagenoeg de hele waarde van zijn steenkool-divisie zou moeten afschrijven.”

“Men kan zich daarbij dan ook afvragen hoeveel meer bedrijfsbalansen vergelijke risico’s zouden kunnen herbergen.”

(as)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20