Rente berekenen

De vergoeding die iemand, of een bedrijf, krijgt voor het uitlenen van geld wordt ook wel aangeduid als rente. Andere termen voor rente zijn: interest of intrest. In alle gevallen zal de rente worden betaald door de persoon of het bedrijf dat geld uitleent. De vorm van rente die bij de meeste mensen wel bekend is, is de vergoeding die wordt betaald als er geld op een spaarrekening wordt gezet. Het spaargeld is dan immers bij een financiële instelling in bewaring gegeven zodat deze met het geld leningen en kredieten kan verstrekken aan andere klanten.

Wat is rente?

De verstrekte leningen en kredieten leveren voor de financiële instelling weer rente op. In dit geval dient deze vergoeding betaald te worden door de kredietnemers. Natuurlijk zal de rente die over een lening wordt berekend hoger zijn dan de rentevergoeding die je als spaarder ontvangt. Het deel van de betaalde rente dat overblijft, kan worden gezien als een soort vergoeding voor de bemiddeling voor de financiële instelling.

Niet alleen de ontvangst, maar ook de betaling, van rente zal in de regel periodiek plaatsvinden. Dit kan zowel elke maand als ieder kwartaal of ieder (half)jaarlijks zijn. Over het algemeen zal de hoogte van de rente aan worden gegeven als een jaarlijks percentage van de hoofdsom. Met de hoofdsom wordt het geldbedrag aangeduid dat uit is geleend.

Bekijk ook: Wat is reële rente?

Maak een simulatie

AanbiederMin leningMax leningGratis vrijblijvende simulatie (tip)
€ 1200€ 75.000Simulatie maken
€500,01€ 25.000Simulatie maken
€5001€50.000Simulatie maken
€1250€50.000Simulatie maken

Let op: geld lenen kost ook geld!

Variabele rente

Als je te maken hebt met een variabele rente dan kan deze gedurende een bepaalde periode veranderen. Dit kan een aantal voor- en nadelen hebben zowel als je gaat sparen als wanneer je geld gaat lenen.

Voordelen van geld lenen tegen een variabele rente

Wanneer je kiest voor een lening met een variabele rente dan heeft dit bepaalde voordelen, zoals:

 • Geld lenen tegen een minder hoog rentepercentage,
 • Geld lenen wordt aanzienlijk flexibeler,
 • Geld lenen gedurende een variabele looptijd,
 • Geld vroegtijdig terugbetalen en opnieuw opnemen tijdens de loopt is mogelijk,
 • Er is alleen een renterisico wanneer er een rentestijging verwacht wordt tijdens de looptijd van de lening,
 • Er ontstaat rentevoordeel wanneer gedurende de looptijd van de lening een rentedaling optreedt,
 • Bij een rentedaling zal de looptijd korter worden,
 • De lening kan geheeld of gedeeltelijk boetevrij af worden gelost.

Bij voorkeur kies je voor een lening met een variabele rente als:

 • Je gedurende de looptijd boetevrij wilt aflossen,
 • Je gedurende de looptijd extra geld wilt opnemen,
 • Je een variabele looptijd niet erg vindt,
 • Je gaat voor de meest lage rente bij afsluiting van de lening,
 • Je gaat voor een lening met een korte looptijd,
 • Je voorkeur uitgaat naar soepelheid bij het lenen van geld.

Wanneer je echter geld wilt sparen tegen een variabele rente zullen de voordelen, zoals die worden genoemd bij geld lenen tegen een variabele rente, soms juist als nadelen beschouwd kunnen worden. Je bent dan immers degene die geld uitleent en dan is doorgaans een hogere renteopbrengst, wat extra zekerheid en een lager renterisico wenselijker.

Vaste rente

Op het moment dat er sprake is van een vaste rente dan kan deze gedurende een bepaalde periode juist niet veranderen. Dit heeft uiteraard eveneens enkele voor- en nadelen als je gaat sparen of geld wilt gaan lenen.

Voordelen van een lening met een vaste rente

Wanneer je geld wilt lemen tegen een vaste rente dan heeft dat bepaalde voordelen, zoals:

 • Gedurende de looptijd van de lening zal de rente niet veranderen,
 • Er zal geen restschuld op worden gebouwd tijdens de looptijd van de lening,
 • Zowel de periodieke aflossingstermijnen als de looptijd staan van tevoren vast,
 • Je maakt gebruik van een vast aflossingsschema,
 • Geld opnemen tijdens de looptijd is niet mogelijk,
 • Gedurende de looptijd zullen geen onverwachte veranderingen plaatsvinden,
 • Van tevoren weet je precies wat je kunt verwachten tijdens de looptijd.

Een lening met een vaste rente is dan ook een goede keuze wanneer je:

 • Je de looptijd wilt afstemmen op de levensduur van je leendoel,
 • Je geen plannen hebt om tussentijds extra geld af te lossen of op te nemen,
 • Je houdt van een vaste looptijd en een vast aflossingsschema,
 • Je geen prijs stelt op tussentijdse rentewijzigingen.

Indien je daarentegen geld spaart tegen een vaste rente dan zullen de voordelen, zoals die worden genoemd bij geld lenen tegen een vaste rente, soms juist als nadelen gezien kunnen worden. Je leent dan namelijk geld uit en wilt bijvoorbeeld graag kunnen profiteren van een rentestijging.

Weetje: hoe komt het dat rentes zo verschillend zijn? (tip!)

Korte rente

In de financiële wereld wordt korte rente ook vaak aangeduid met de term geldmarktrente. Dit is een rente die gegeven wordt op een lening met een relatief korte looptijd.  In de regel zal de lange rente wat hoger uitvallen dan de rente op een kortlopende lening. Dit is echter niet standaard het geval waardoor je je er dan ook beter niet op kunt blindstaren. Er kan namelijk sprake zijn van een zogenaamde “omgekeerde rentestructuur” waardoor juist de rente op een kortlopende lening hoger komt te liggen in vergelijking tot de lange rente.

De korte rente wordt doorgaans gegeven op leningen met een relatief korte looptijd. Deze looptijd kan uiteenlopen van 1 tot 12 maanden. De korte rente zal voor een belangrijk deel worden beïnvloed door de centrale bank. Wanneer er overigens wordt gesproken van geldmarktrente dan wordt daar niet slechts één rentetarief mee bedoeld, maar wordt daarmee het geheel van rentes aangeduid die betrekking hebben op instrumenten op de geldmarkt.

Lange rente

De term lange rente wordt in de financiële wereld gebruikt als synoniem van kapitaalmarktrente. Het is de rente die wordt berekend over een langlopende lening. Een goed voorbeeld van lange rente is de (effectieve) rente die over een tienjarige obligatie in rekening wordt gebracht. In de regel is een kapitaalmarktrente hoger dan een korte rente. Maar ook hierbij kan het in bepaalde gevallen juist omgekeerd zijn. Er kan dan worden gesproken van een “omgekeerde rentestructuur”. De rente op de kortlopende lening zal in dat geval dan juist hoger blijken te zijn dan die van de lange rente.

Rente op de kapitaalmarkt is een rentevorm die wordt berekend over leningen met een relatief lange looptijd. Deze rente wordt in het bijzonder beïnvloed door de verwachtingen met betrekking tot de inflatieontwikkeling. Inflatie wordt ook wel geldontwaarding genoemd. Het gaat bij een kapitaalmarktrente overigens niet om één enkel rentetarief, maar om het geheel van rentes die betrekking hebben op de instrumenten die werkzaam zijn op de kapitaalmark.

Spaarrente

Met spaarrente wordt de vergoeding bedoeld die je, als spaarder, van een financiële instelling ontvangt als je geld op een spaarrekening plaatst. Niet op elke spaarrekening worden overigens dezelfde rentetarieven gehanteerd. Deze verschillen hebben met een aantal factoren te maken, zoals de tijd dat je je geld op de spaarrekening laat staan en de hoogte van het spaartegoed.

Op alle spaarrekening wordt echter altijd een zogenaamde basisrente gegeven. Deze basisrente wordt door banken in ons land als een gegarandeerde rentevergoeding gegeven voor iedere dag dat je geld op de spaarrekening hebt staan. De getrouwheidspremie, die je op bepaalde spaarrekeningen eveneens kunt ontvangen, is een vorm van rentevergoeding die je enkel krijgt over het spaargeld dat een volledig jaar op de rekening heeft gestaan. De getrouwheidspremie kan om die reden dan ook worden beschouwd als een vorm van beloning voor je getrouwheid en dus het feit dat je je spaargeld een jaar lang ter beschikking stelt van de financiële instelling. De getrouwheidspremie wordt overigens naast de basisrente aan spaarder uitgekeerd die aan de voorwaarden hebben voldaan.

Als spaarder zul je altijd aanspraak kunnen maken op de basisrente op een spaarrekening. Dit is echter niet altijd het geval bij de getrouwheidspremie, deze krijg je alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Je spaargeld moet dan minimaal een jaar aaneengesloten op de rekening blijven staan.

Financieringsrente

Als je goed wilt letten op de relatie tussen rente en aflossing dan kun je de meest voordelige lening gaan zoeken. Op elke lening dien je immers een rentevergoeding te betalen over de geleende geldsom. De rente is dan de compensatie voor de verstrekking van de lening. Verder kun je aan aflossing werken, zodat iedere maand de schuld af zal nemen. Op basis van de daling van de openstaande schuld zullen de rentelasten evenredig af gaan nemen.

In de regel worden leningen afgesloten waar je per jaar een percentage aan rente over dient te betalen. De rente wordt dan berekend als percentage over de nog openstaande schuld. Toch blijkt in de praktijk dat in de meeste gevallen de rentevergoeding over een lening per maand voldaan dient te worden. In tegenstelling tot wat nog altijd een heleboel mensen denken, moet je echter geen twaalfde deel van de jaarschuld afdragen. De jaarrente kun je echter op de volgende wijze wel gemakkelijk omrekenen naar de maandrente:

Maandrente: 1+ rentepercentage per jaar x (1/12) -1

De wijze waarop je je lening aflost zal echter altijd de hoogte van de rentevergoeding beïnvloeden:

 • Lineair een lening aflossen: maandelijks wordt een gelijk deel van de schuld afgelost, zodat er na de looptijd geen schuld meer over is gebleven. Door maandelijks de lening af te lossen zal ook de rentelast elke maand minder worden.
 • Annuïtair een lening aflossen wil zeggen dat de maandelijkse last gelijk blijft en binnen het samengestelde bedrag rente en aflossing wordt betaald. Aanvankelijk is het rentedeel relatief hoog, maar dat zal veranderen naar een relatief hoog deel aan aflossing.

Zie ook: 

1. Wat is reële rente?

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.38.58

Op het moment dat er sprake is van een hoge inflatie (geldontwaarding), zal eveneens de rente hoger worden in vergelijking tot op andere momenten. Dit wil ondermeer zeggen dat een aanbieder van leningen het uitgezette kapitaal zal zien toenemen als gevolg van de verhoogde rente. Aan de andere kant zal deze kredietverstrekker ook het kapitaal zien krimpen als gevolg van de inflatie. Om vast te kunnen stellen wat per saldo het effect is, is de term reële rente in het leven geroepen.

De reële rente is dan ook het rentepercentage waar het inflatiepercentage al van is afgetrokken. In de economie wordt ook wel gezegd dat de op de nominale rente de inflatie in mindering is gebracht om de reële rente te verkrijgen. Het extra geld dat de rente op zal leveren, is als gevolg van de geldontwaarding eveneens gedaald in waarde. Dat wil zeggen dat de reële rente lager is dan de nominale rente die verminderd is met de geldontwaarding. Om de reële rente op een exacte wijze te berekenen als volgt te werk gaan:

(1 + nominale rente) = (1 + reële rente) – (verwachte) jaarlijkse inflatie

ofwel

Reële rente = (1 + nominale rente)/ (1 +verwachte jaarlijkse inflatie) -1

De hoogte van de reële rente zal de economie van een land rechtstreeks beïnvloeden. Indien de rente hoog is, dan zal er door bedrijven minder geld worden geleend om mee te investeren, en meer de neiging hebben om schulden zo snel mogelijk af te lossen. Zodra de rente echter laag is, dan zal het voor een bedrijf eenvoudiger worden om een lening aan te gaan voor investeringen. Een verlaging van de rente werkt dan ook stimulerend voor de economie.

2. Hoe komt het dat de rentes zo verschillend zijn?

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.38.35

De rentemarkt kun je als volgt opdelen:

 • de geldmarkt, die gebruikmaakt van de geldmarktrente, ook wel korte rente genoemd, een looptijd die hooguit twee jaar duurt,
 • de kapitaalmarkt, die gebruikmaakt van de kapitaalmarktrente, ook wel met de term lange rente aangeduid, en een looptijd van minstens 2 jaar.

Doorgaans zullen de statistieken worden gebruikt om de kapitaalmarktrente vast te stellen. De uitermate geringe kans op wanbetaling, ook wel aangeduid als een laag debiteurrisico,  bij een staatslening, maakt dikwijls gebruik van deze rente als een soort basistarief. Andere leenvormen kunnen echter wel gepaard gaan met een hoger risico en om die reden een zogenaamde renteopslag krijgen als gevolg van dit verhoogde risico. De hogere opslag zal daarbij hoger worden als ook het debiteurenrisico stijgt. Bovendien geldt normaal gesproken dat de er een rentestijging waargenomen kan worden als ook de looptijd toeneemt.

De consumptieve kredieten en hypotheken worden op hun beurt ook beïnvloed door de rente op de kapitaalmarkt. Bij een lening met een langere renteperiode, de hypotheekrente en de leenrente zal de rente op de kapitaalmarkt dan ook vaak meebewegen. De kapitaalmarkt is constant in beweging met als gevolg dat de rente eveneens kan schommelen. Natuurlijk geldt dat niet enkel voor de kapitaalmarktrente, maar ook voor de rente die in rekening wordt gebracht op consumptieve kredieten en hypotheken.

Dikwijls wordt de rente in ons land bepaald op basis van de Euribor, een afkorting van Euro Interbank Offered Rate. Dit is het rentepercentage dat in het netwerk van banken in het Eurogebied gebruikt wordt. De economieën van verschillende landen worden rechtstreeks beïnvloed door de hoogte van de rente. Een hoge rente zal ervoor zorgen dat bedrijven minder geld gaan lenen voor hun investeringen. De verlaging van de rente zal daarentegen de economie in deze landen weer op laten leven.

3. Zorg dat je goed geïnformeerd bent

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.39.14

Rente is een belangrijke factor als je geld wilt sparen, maar ook als je een geldelijke lening aan wilt gaan. Door de hoogte van de rente zal immers worden bepaald of je financieel voordeel kunt behalen door te sparen in een bepaalde vorm of bij een bepaalde financiële instelling, of voor een bepaalde lening of kredietverstrekker te kiezen. Om het meeste voordeel te kunnen behalen is het dan ook nodig om je altijd eerst goed te laten informeren, zowel wanneer je gaat sparen als wanneer je geld gaat lenen.

Een heleboel informatie kun je online vinden door bijvoorbeeld voorwaarden van financiële instellingen door te nemen die betrekking hebben op een spaarproduct, of een leenvorm. Daarnaast kun je op steeds meer websites zogenaamde simulaties uitvoeren voordat je een spaarrekening gaat openen of een lening af gaat sluiten. Je hoeft dan alleen de gevraagde persoonlijke- en financiële gegevens in te voeren, samen met een aantal voorkeuren om de simulator een berekening te laten maken. Binnen een paar minuten kan je op die manier het product op je beeldscherm verschijnen dat het meest gunstig is voor je persoonlijke situatie en dat het beste aansluit bij je persoonlijke voorkeuren.

Een andere manier om informatie in te winnen is door bij verschillende financiële instellingen offertes aan te vragen van het spaar- of leenproduct dat je voor ogen had. Door verschillende offertes te vergelijken is het doorgaans vrij gemakkelijk om het meest gunstige product voor je te vinden.

4. Goed vergelijken

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.39.29

Het toverwoord om het meeste te halen uit de rente, op zowel een spaarproduct als over een lening, is in vrijwel alle gevallen: vergelijken van producten en aanbieders. Alleen wanneer je weet wat meerdere aanbieder je kunnen bieden, op het gebied van rente, kun je een product kiezen dat je het meest geld oplevert of kosten bespaart. Goede informatie inwinnen kan, zoals al eerder gezegd, door online op zoek te gaan naar informatie over het gewenste product en de rentetarieven die daarbij worden gehanteerd.

Niet iedereen is echter even bedreven of vertrouwd met het internet en zal om die reden wellicht liever persoonlijk advies in gaan winnen bij de eigen bank, of een andere financiële instelling die als betrouwbaar te boek staat. Om de betrouwbaarheid van een financiële instelling te checken is echter het internet wederom een prima bron van informatie. Online zijn namelijk tal van reviews en klantenbeoordelingen te vinden over spaar- en leenproducten en de bedrijven die deze aanbieden. Reclamepraatjes van de aanbieders van deze producten zijn in de regel immers rooskleuriger dan de werkelijkheid in bepaalde gevallen blijkt te zijn. Reviews en klantenbeoordelingen daarentegen zullen je een veel objectiever beeld kunnen schetsen.

5. Wanneer is het beste moment om te lenen?

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.39.51

Geld lenen kost geld dat weet vandaag de dag iedereen waarschijnlijk wel. Aanbieders van leningen en kredieten zullen immers nooit zomaar geld aan je uitlenen. Als vergoeding voor deze bereidheid willen zij dan ook altijd een rentevergoeding ontvangen over de schuld die je bij hen hebt openstaan.

Het beste moment om dus geld te lenen bij een bank, of een andere financiële instelling, is dan ook als de rentetarieven laag zijn. De rente die je namelijk over een lening moet betalen, zal namelijk een bepaald percentage zijn van de restschuld. Hoe lager de rente, hoe minder rente er in rekening gebracht zal worden en hoe lager uiteindelijk de leenkosten zullen zijn.

Maar ook al is de rente op leningen en kredieten over het algemeen laag dan wil dit nog niet zeggen dat je verschillende leenvormen en aanbieders niet grondig onder de loep moet nemen en onderling dient te vergelijken. Alleen wanneer je weet waar je de meest gunstige lening aan kunt gaan, zul je het meeste uit je geld weten te halen en voorkomen dat met onnodige hoge leenkosten te maken krijgt aan het einde van het verhaal.

6. Wanneer is het beste moment om te sparen?

Schermafbeelding 2016-05-25 om 16.39.59

Sparen is een manier om je geld veilig onder te brengen en er bovendien nog een zekere vergoeding voor terug te krijgen. Deze vergoeding wordt door de bank, of andere financiële instelling, uitgekeerd in de vorm van een rentepercentage. De rente kun je dus beschouwen als een compensatie voor het beschikbaar stellen van kapitaal aan de financiële instelling. Rente op een spaarrekening zou dus hoog dienen te zijn als je wilt spreken over een gunstig moment om te sparen.

Indien je namelijk zou gaan sparen als de rente relatief laag is dan zal je spaartegoed je nauwelijks extra geld opleveren. De enige partij die er dan nog enigszins van kan profiteren is de financiële instelling waar je je geld onder hebt gebracht. Je spaargeld zal door deze instelling immers worden gebruikt als lening voor andere klanten, die er op hun beurt rente dienen te betalen over de geleende geldsom.

Zelfs wanneer de rente op spaargeld hoog is, kun je altijd proberen om het maximale te halen uit je geld. Dit kun je doen door op zoek te gaan naar een bank, of andere financiële instelling, die de meest gunstige rente uitkeert op een bepaalde spaarvorm. Bovendien kun je wellicht ook kiezen voor lange termijn sparen zodat je een nog hogere rente, dan bij de reguliere spaarrekeningen, in de wacht kunt slepen. Vaak geldt namelijk hoe langer je je geld op een spaarrekening laat staan, hoe meer rente dit uiteindelijk op zal leveren. Bovendien zul je, als je je spaargeld minimaal een jaar onafgebroken op een spaarrekening laat staan, een getrouwheidspremie tegemoet zien.

Spaartip! Bekijk hier de beste spaarrekeningen volgens Rekening.be

AanbiederInformatie Bekijk alle voordelen
Neem zeker een kijkje op de website van medirect.Daar kunt u beleggenzonder instap- en uitstapkosten.En nu tijdelijk tot €500 welkomstpremie!Meer informatie
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20