Kan ik een lening aangaan met schulden?

Kan ik een lening aangaan met schulden? 

 

Schulden kun je niet altijd voorkomen, maar vervelend zijn ze in vrijwel alle gevallen wel. Niet alleen zul je elke maand opnieuw met de gevolgen van lopende schulden worden geconfronteerd, omdat de aflossingen een zekere aanslag zullen doen op het beschikbare budget dat je tot je beschikking hebt, maar zeker ook wanneer je een nieuwe lening aan zou willen gaan. Op het moment dat je namelijk te veel schulden open hebt staan, zal je kredietwaardigheid gaan dalen en zullen de meeste kredietverstrekker geen zaken met je willen doen.

 

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren

De Centrale voor Kredieten aan Particulieren is door de Nationale Bank van België in het leven geroepen om zowel kredietverstrekkers als kredietnemers tegen onverantwoord leengedrag te beschermen. De meeste mensen zijn echter van mening dat de CKP alleen een zwarte lijst op heeft gesteld om hen dwars te zitten als ze geld willen lenen. Niets is gelukkig minder waar want wanneer er te veel schulden opworden gebouwd, kan dit aardig wat financiële problemen met zich meebrengen: de maandelijkse schuldenlast zal dan immers toenemen waardoor de betaling van allerlei kosten en rekening, inclusief de aflossing van één of meerdere leningen, niet meer voldaan kunnen worden.

 

In de databanken van de CKP staan om die reden dan ook niet alleen alle afgesloten leningen en kredieten, maar ook alle gevallen van wanbetaling en betalingsachterstanden. Wanneer je een lening aan hebt gevraagd, zal de betreffende kredietverstrekker dan ook meestal een toetsinguitvoeren bij de CKP om na te gaan of je geen negatieve leengeschiedenis hebt en/of je momenteel niet te veel andere leningen hebt lopen. Indien dit wel het geval is, dan zal een kredietverstrekker in de regel besluiten om je aanvraag niet te accepteren. De reden voor de weigering van de leenaanvraag is gelegen in het feit dat het financieel risico te groot zal zijn voor de aanbieder van de leensom: de kans dat je met te veel openstaande schulden en/of een negatief leenverleden niet aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen, is immers niet ondenkbaar.

 

Een lening aan gaan met schulden is vaak lastig

Zoals al eerder is aangegeven zal een kredietverstrekker doorgaans niet staan te springen op een kredietnemer die alleen heleboel schulden heeft lopen en/of te maken heeft (gehad) met betalingsproblemen of zelfs wanbetaling. Door namelijk geld uit te lenen aan mensen met schulden, of een negatief leenverleden, zal de kredietverstrekker te maken krijgen met extra financiële risico’s. Hierbij kun je onder andere denken aan het niet nakomen van overeengekomen betalingsafspraken en soms zelfs het niet af kunnen lossen van de volledige lening.

 

Alleen in uitzonderlijke gevallen zul je dan ook een kredietverstrekker kunnen overtuigen dat je een betrouwbare partij bent om geld aan uit te lenen. Dit kun je onder andere doen door je eigen woning, of een andere waardevol bezit, als onderpand van de lening aan te bieden, of door een derde partij te vragen om zich garant te stellen voor de lening die je af wilt sluiten. In beide gevallen zal de kredietverstrekker meer zekerheid hebben en het vaak wel aandurven om je de gevraagde lening te verstrekken. Op het moment dat je immers in gebreke blijft, kan (een deel van) de lening alsnog worden teruggekregen door de verkoop van het onderpand of de restschuld te verhalen op de persoon die zich garant heeft gesteld.

 

Een onderpand gebruiken om een lening aan te gaan met schulden

Geld lenen als je schulden hebt, klinkt voor de meeste kredietverstrekkers zeker niet als muziek in de oren. Je kunt hier misschien enige verandering in kunnen brengen als je de eigenaar bent van bijvoorbeeld een eigen huis, een ander onroerend goed of waardevol bezit, dat als onderpand van de lening kan dienen. Op die manier heeft de kredietverstrekker immers te maken met een aanzienlijk lager financieel risico omdat een eventuele betalingsachterstand of wanbetaling gedekt zou kunnen worden door beslaglegging of de verkoop van het onderpand. Met een onderpand achter de hand is de kans dat je toch geld kunt lenen met schulden dan ook aanzienlijk toegenomen.

 

Een garantstelling gebruiken om een lening aan te gaan met schulden

Een kredietverstrekker zal erop gebrand zijn dat het geldbedrag dat er aan je uit is geleend (samen met de verschuldigde leenvergoeding) probleemloos zal worden afbetaald binnen de overeengekomen looptijd. Indien je echter al schulden hebt, dan bestaat er altijd een zekere kans dat je niet meer (volledig) aan alle betalingsverplichtingen kunt voldoen en er dus een (deel van) de lening niet afgelost zal worden. Door een derde partij, zoals een familielid of een goede vriend, bij het aanvragen van een lening garant te laten staan, zal dit risico echter een stuk kleiner worden waardoor veel kredietverstrekkers eerder geneigd zullen zijn om je toch het gevraagde geldbedrag uit te lenen. Als je namelijk in gebreke blijft met betrekking tot de terugbetaling van de lening, dan zal de kredietverstrekker deze alsnog bij de derde partij proberen te verhalen. Dit wil echter ook zeggen dat de persoon die zich garant heeft gesteld samen met jou zijn, of haar, handtekening dient te plaatsen onder het leencontract.

 

Een minilening afsluiten met schulden

Wanneer je schulden hebt, is het vaak lastig om geld opzij te leggen voor bijvoorbeeld onverwachte uitgaven. Toch kun je ook dan te maken krijgen met een defecte koelkast, een auto die dringend gerepareerd moet worden of een rekening die nodig betaald moet worden, terwijl je op dat moment nog niet de beschikking hebt over je salaris, uitkering of andere inkomsten. Voor het lenen van een gering geldbedrag is het dan wellicht mogelijk om een minilening aan te gaan. Deze leenvorm staat namelijk bekend vanwege de lage leensom en de zeer korte looptijd. Een ander, wat minder gunstig kenmerk van een minilening is echter de hoge leenkosten die eraan zijn verbonden.

 

De minilening is om die reden dan ook alleen aan te bevelen als je op korte termijn een gering financiële hiaat op wilt vullen en dit eveneens snel weer op weet te vangen met bepaald inkomsten die je verwacht. De meeste minileningen zijn binnen een paar dagen, in de regel online, aan te vragen omdat ze vrijgesteld zijn van de wettelijk verplichte toetsing bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) vanwege de korte looptijd (hooguit 3 maanden) en het gering leenbedrag (maximaal 1000 euro).

 

Een onderhandse lening afsluiten met schulden

Op het ogenblik dat je bij geen enkele officiële kredietverstrekker om financiële hulp kunt vragen, omdat je bijvoorbeeld al schulden op hebt staan, dan kun je in een heleboel gevallen nog wel een beroep doen op familie of goede vrienden. Zij zullen immers vaak minder hoge eisen stellen aan het uitlenen van een deel van hun vermogen om je uit je geldnood te helpen. Uiteraard zul je, om te voorkomen dat de onderlinge relatie onnodig onder spanning komt te staan, altijd duidelijke afspraken moeten maken (en deze bij voorkeur op papier zetten) met betrekking tot de terugbetaling van de schuld (eventueel met de overeengekomen leenvergoeding) en de looptijd van deze onderhandse lening.

 

Natuurlijk zou je er ook voor kunnen kiezen om een onderhandse lening bij een onbekend persoon af te sluiten, maar dan moet je je altijd wel beseffen dat hier doorgaans bepaalde risico’s en extreme voorwaarden aan kunnen kleven. Je weet bovendien niet op welke wijze het geld dat je zo leent is verkregen (wellicht help je een malafide persoon bij illegale witwaspraktijken).  Zo kan een dergelijke kredietverstrekker bijvoorbeeld geld van je vragen voordat er een lening kan worden verstrekt (wanneer dit het geval is, doe er verstandig aan om direct de deal af te blazen).

 

Een kredietkaart gebruiken met schulden

Indien je al in het bezit bent van een kredietkaart, dan dit soms je redding zijn als je in geldnood verkeert. Zeker als je nog andere schulden hebt lopen, kun je dan je wellicht een beroep doen op deze kaart om onverwachte financiële hiaten op te vangen. Uiteraard moet je je dan wel bedenken dat je ook deze schuld weer probleemloos terug moet kunnen betalen. Doe je dat namelijk niet dan zullen je geldproblemen waarschijnlijk alleen maar verder toenemen. Wanneer je de kredietkaartrekening echter in één keer weer kunt voldoen, zullen er doorgaans geen extra kosten in rekening worden gebracht omdat je dan geen schuld opbouwt. Voor bepaalde kredietkaarten zul je daarentegen wel altijd gebruikskosten moeten betalen (ongeacht of je de kaart wel of niet inzet voor het uitvoeren van betalingen).

 

Rood staan bij de bank met schulden

Rood staan bij de bank wil eigenlijk niets meer zeggen dan een negatief saldo opbouwen op je zichtrekening. Op die manier kun je dus (tijdelijk) geld gebruiken waar je zelf (nog niet) over beschikt. Je leent dan feitelijk geld van de bank (waar uiteraard ook weer een leenvergoeding tegenover dient te staan). Door rood te staan, kun je eveneens tijdelijke financiële tegenslagen opvangen, maar ook in dit geval zul je er rekening mee moeten houden dat er forse leenkosten aan verbonden zullen zijn. Bovendien zul je altijd eerst de toestemming van je bank moeten hebben om rood te kunnen staan. Wanneer je echter al schulden hebt lopen, zullen de meeste banken niet akkoord gaan met de aanvraag voor de mogelijkheid om een negatief saldo op te bouwen op je zichtrekening. Alleen als je deze toestemming van je bank op zak hebt, kun je dus (tijdelijk) rood staan met schulden.

 

Conclusie

Over het algemeen zul je, als je één of meerdere schulden hebt lopen, niet erg gemakkelijk geld kunnen lenen van een officiële kredietverstrekker. Vanwege deze schulden zal het financieel risico voor een kredietverstrekker immers aanzienlijk toenemen en dat willen de meeste financiële instellingen kosten wat kost vermijden. Voor elke kredietverstrekker is zekerheid dan ook van groot belang en wanneer je deze kunt vergroten, bijvoorbeeld door een onderpand te stellen of een derde partij garant te stellen voor een lening, dan is de kans op succes een stuk groter geworden. Maar nog altijd zijn ook deze optie geen garantie op succes.

 

Geld lenen met schulden brengt overigens niet alleen voor de kredietverstrekker bepaalde risico’s met zich mee, maar ook voor de kredietnemer zal de kans op (nog meer) geldzorgen op de loer liggen. Door namelijk te veel geld te lenen, zal de schuldenlast op een zeker moment te groot worden zodat je niet langer aan de terugbetalingsverplichtingen kunt voldoen (of je zult eventuele andere financiële verplichtingen moeten verzuimen). Voordat je geld gaat lenen, zeker als je al schulden hebt, dan is het zaak om eerst goed na te gaan of je de lening ook echt probleemloos af kunt blijven lossen. Als je hieraan twijfelt, dan doe je er verstandig aan om de deal direct af te blazen en een andere oplossing te gaan zoeken voor je geldnood.

 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20