Bieden en onderhandelen op een huis, strategieën om te winnen!

 

Een woning gaan bezichtigen is voor een heleboel mensen een spannende gebeurtenis. Het is daarnaast erg leuk om door verschillende woningen te lopen en te bedenken hoe het zou zijn als het jouw eigendom zou zijn. Zeker wanneer een huis je direct al aanspreekt, zal het niet moeilijk zijn om je voor te stellen hoe het zal zijn om er, samen met je gezin, te werken, te spelen, te ontspannen en te leven. Toch kan een zoektocht naar de meest geschikte woning niet alleen bestaan uit dromen en dien je, als je een geschikte woning hebt gevonden, een bod uit te brengen om zo te voorkomen dat een andere geïnteresseerde je voor zal zijn en je droomhuis net voor je neus wegkaapt.

schermafbeelding-2016-10-01-om-13-26-02Een huis kopen zonder dat je vooraf een offerte aan hebt gevraagd, zal in de regel echter niet mogelijk zijn. Pas dan kun je een officieel bod uitbrengen op de woning van je dromen. Dit doe je door middel van een officieel document waarin je stelt dat je een woning tegen bepaalde voorwaarden wilt kopen. In het document zal ook de prijs worden vermeld die je breid bent te betalen voor het huis, op welke manier je de aankoop wilt gaan betalen en allerlei andere belangrijke voorwaarden die bij een dergelijke transactie komen kijken.

Voorwaarden verbonden aan de koop van een woning

Zodra de verkoper de voorwaarden heeft geaccepteerd die in dit document staan vermeld, zal er in de regel sprake zijn van een juridisch bindende koop. Je moet dan ook, voor het uitbrengen van een definitief bod op een woning, absoluut zeker weten dat je alles in kannen en kruiken hebt, ten aanzien van de financiële kant van het verhaal. Zo zal er bijvoorbeeld een officiële taxatie uitgevoerd dienen te zijn, om zeker te weten dat je niet te veel voor de woning betaalt.

Op het ogenblik dat je een makelaar in de arm hebt genomen bij de koop van een woning, dan zal deze waarschijnlijk de specifieke voorwaarden van de aankoop vooraf voor je op papier zetten. In de meeste gevallen zal er bovendien een notaris aan te pas komen om de koop officieel te maken en in te schrijven in een speciaal register. Bovendien zal er altijd een officiële koopovereenkomst opgesteld dienen te worden, ongeacht of de koper gebruik maakt van de diensten van een makelaar of de koop zelf gaat regelen.

Vanwege de omvang en de lange termijn gevolgen van de verkoop van een huis, of ander onroerend goed, is het zeker in belang van de koper om over alle zaken volledige duidelijkheid te hebben en deze goed te begrijpen, zoals:

 • essentiële onderdelen van het aankoopbod omdat er meestal gebruik wordt gemaakt van specifieke documenten waardoor de tekst en de clausules van een bod per geval kunnen variëren.
 • De clausule die betrekking heeft op de bedenktijd en de geldigheid van het bod dat is gedaan. Indien een verkoper niet reageert voor het verstrijken van deze termijn, dan is de koper vrij om opnieuw een ​​bod uit te brengen.
 • Het doen van een aanbetaling is een manier voor de koper om aan te geven dat het bod voor de aankoop van de woning serieus is. Het bedrag van een aanbetaling is doorgaans een bepaald percentage van de totale biedprijs. Indien de koop uiteindelijk wordt gesloten zal dit bedrag op de totale kosten van de aankoop in mindering worden gebracht. Op het ogenblik dat de koop echter niet doorgaat, dan zal de aanbetaling, afhankelijk van de van tevoren gemaakte afspraken, al dan niet wordt terugbetaald.
 • In een officiële taxatie van de woning wordt het pand, naar wettelijke richtlijnen, omschreven. Voor eventueel aangebrachte veranderingen aan de woningen dient de verkoper de nodige goedkeuringen van de overheid te kunnen overleggen zodat duidelijk is dat alles binnen de wettelijke grenzen is verlopen.
 • In een beschrijving van de inbegrepen apparatuur worden niet alleen alle aanwezige apparaten, maar ook alle mechanische voorwerpen, persoonlijke eigendommen en andere toebehoren van de woning op worden genomen. Deze zaken dienen in de verkoop van het huis kosteloos meegenomen te worden. Je kunt hierbij onder andere denken aan: keukenapparatuur, aansluitingen ten behoeve van internet- of televisieverbindingen, de centrale verwarmingsketel, bijgebouwen, tuin planten en rookmelders.
 • In het overzicht van de totale koopprijs en de financiering staat de totale prijs vermeld die de koper bereid is te betalen voor het huis, het aanbetalingbedrag, het financieringsbedrag en de financieringsmethode (de hypothecaire lening).
 • De akte van verkoop beschrijft alles wat te maken heeft met de verkoop van de woning, zoals de garantievoorwaarden of de akte van de betrokken curator. Verder worden er in deze akte eventuele voorwaarden opgenomen, bijvoorbeeld die te maken hebben met erfdienstbaarheden.
 • In een verder uitgewerkt document worden de verantwoordelijkheden van zowel de koper als van de verkoper vastgelegd ten aanzien van de onroerende voorheffing en het betalen van nutsvoorzieningen voor en na het sluiten. Vaak zal een verkoper de nutsvoorzieningen (zoals water, riolering, afval en elektriciteit) betalen tot het moment van overdracht. Het is gebruikelijk dat de koper aan de verkoper de te veel betaalde belastingen terug betaalt.
 • Speciale beoordelingen zijn een bepaling waarin de verantwoordelijkheid vast worden gelegd ten aanzien van bepaalde belastingaanslagen opgelegd door de lokale overheid die bijvoorbeeld bestemd zijn voor openbare infrastructuurprojecten.
 • Afsluiting- en leveringsdata zijn de uiterste data, of het transactiemoment, waarop het afsluiten en de levering plaats gaan vinden. Ook zal worden bepaald op welk ogenblik de woning door de verkoper aan de koper geleverd wordt. In de regel vallen dan ook de afsluitdata en de leverdata gelijktijdig.
 • Riolering en waterdiensten worden eveneens gedetailleerd beschreven. Zo zal er onder andere vast worden gelegd of een woning aan is gesloten op het gemeentelijk waterleiding- en rioolnetwerk, of dat er een ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie aanwezig is, zoals een septic tank. Tevens zullen alle relevante verbeteringen op dit gebied genoemd dienen te worden. Een woning waar een ondergrondse rioolwaterzuivering aanwezig is, zal echter meestal een extra inspectie vereisen. Bovendien zal het systeem altijd eerst gecheckt dienen te worden, voordat het veilig aangesloten en gebruik kan worden.
 • Een typisch aankoopaanbod bevat meerdere toevoegingen die per situatie en locatie uiteen kunnen lopen. Sommige toevoegingen omvatten de meest voorname aspecten van het overnamebod, zoals de financiering van de aankoop en welke partij de afsluiting van de kosten gaat voldoen. Andere toevoegingen kunnen gedetailleerde toelichtingen zijn die bij wet verplicht zijn gesteld. Hoewel elke toevoeging op is gesteld in de vorm van een apart document, en dus apart ondertekend dient te worden, wordt het beschouwd als een uitvoerend gedeelte van het koopcontract. Toevoeging die vaak aanwezig zijn, zijn onder andere:
  • Afsluiting van de kosten waarin bepaald wordt welke partij verantwoordelijk is voor de afsluiting van de kosten, maar ook in welke mate dit gebeurd. Als de koper bereid is om alle afsluitkosten volledig te betalen, dan zal er van een dergelijke toevoeging geen sprake hoeven zijn.
  • Financiering wordt in een toevoeging geregeld op het ogenblik dat de koper een gedeelte van de aankoopprijs met een hypothecaire lening wil financieren. Deze toevoeging beschrijft dan de structuur van de gebruikte lening evenals de looptijd en de rente. Ook zal deze toevoeging afspraken kunnen bevatten met betrekking toto bijvoorbeeld reparatieverplichtingen ten aanzien van de verkoper voordat de hypotheek wordt afgegeven en wat er zal gebeuren met het aanbetaalde geld indien de financiering onverhoopt niet door kan gaan.
  • Door de ondertekening van een arbitrage overeenkomst (een optionele toevoeging) gaan zowel de koper als de verkoper akkoord met alle geschillen door deze door bindende arbitrage te regelen en afstand te doen van hun recht om naar de rechter te stappen.
  • Afhankelijk van de jurisdictie bevat een koopcontract vaak ook meerdere wettelijk verplichte toelichtingen met betrekking tot gevaarlijke situaties, zoals de aanwezigheid van putten en ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallaties en eventueel gebruikte loodhoudende verf.
  • In een speciale toevoeging verklaart de verkoper dat de woning nauwkeurig werd weergegeven en dat hij, of zij, naar eer en geweten heeft gehandeld bij het ondertekenen van deze verklaring.

Tip: vergelijk leningen bij meer dan 25 banken!

[table id=5 /]

Voorwaarden en aanpassingen

In de meeste gevallen wordt een overnamebod pas een bindend contract op het moment dat het door de verkoper geaccepteerd en vervolgens door beide partijen ondertekend wordt. De uitvoering van het contract is echter vrijwel altijd afhankelijk van bepaalde zaken die bekend staan als onvoorziene uitgaven. Bepaalde risico’s zijn hier bijvoorbeeld opgenomen om de koper, of hun vertegenwoordiger, te beschermen, terwijl er ook beschermingsmaatregelen toe worden gevoegd om de risico’s van de verkoper, of diens vertegenwoordiger, te beperken. De inspectie en de taxatie van een woning wordt bijna altijd in een dergelijk document opgenomen.

schermafbeelding-2016-10-01-om-13-26-07

Soms hebben bepaalde omstandigheden een wijziging van het overnamebod tot gevolg, bijvoorbeeld op het moment dat een koper de woning laat inspecteren en er een tot op dat moment onbekend defect aan het licht komt en dat de koper opgelost wil hebben voor de einddatum. De koper, of zijn vertegenwoordiger, zal dan een wijziging aanbrengen en het probleem beschrijven. Tevens zal er een toelichting worden gegeven op het moment en wijze hoe het euvel opgelost moet worden. Indien de verkoper akkoord gaat, zal deze de wijziging ondertekenen en het probleem oplossen. Indien de verkoper weigert het probleem aan te pakken, dan kan de koper ervoor kiezen om de overeenkomst te verbreken en diens aanbetaling terugeisen.

Risico’s van het aankoopbod

Met de risico’s die verbonden zijn aan het doen van een aankoopbod kunnen een aantal uiteenlopende wijzigingen verband houden, zoals:

Een inspectie van het huis zal niet door elke geldschieter worden gevraagd voordat er een hypothecaire lening af zal worden gegeven. Tijdens een inspectie van een woning, uiteraard uitgevoerd door een erkend taxateur, zal er nauwkeurig worden gekeken naar eventuele grote- en/of kleine gebreken in en rondom het pand. Kleine mankementen zijn immers soms niet duidelijk zichtbaar voor een leek. Op het moment dat bij een inspectie een belangrijk probleem, nog niet eerder bekend geworden, probleem wordt gemeld, zoals een dak of fundering die in een slechte staat blijkt te zijn, dan kan een koper erop staan om de problemen te verhelpen of besluiten om helemaal van de koop af te zien.

Risico-inspecties

Risico-inspecties zijn inspecties waarbij wordt gelet op meer specifieke kwesties die niet aan de orde komen bij een reguliere inspectie van een woning, zoals de aanwezigheid van het radioactieve gas radon, plagen en loodverf. Hoewel dit soort inspecties meestal niet verplicht zijn, zijn risico-inspecties wel aanbevolen op momenten dat de kans op een bepaald gevaar reëel is, bijvoorbeeld in gebieden waar vaak ongedierte voorkomt of waar radon regelmatig wordt aangetroffen. De kosten van een risico-inspectie kunnen sterk uiteenlopen, afhankelijk van de soort inspectie die uit wordt gevoerd.

Riool- en waterleidinginspecties

Riool- en waterleidinginspecties zullen de toestand, de werking en de veiligheid van water- en sanitaire installaties van een woning in beeld brengen. Op het moment dat uit een dergelijke inspectie blijkt dat er zich een gevaarlijke situatie voordoet in, of rondom, de woning, dan kan een koper een gepaste oplossing eisen, of zelfs volledig afzien van de aankoop van het pand. Hierbij kun je onder andere denken aan een riool- of waterleiding die beschadigd is geraakt door boomwortels en daardoor problemen of gevaren kan veroorzaken voor de nieuwe bewoners van de woning.

Taxatie van de woning

Er is vrijwel geen enkele geldschieter bereid om een hypothecaire lening te verstrekken als er geen taxatie van de woning, en vaak zelfs ook van de onderliggende gebouwen, plaats heeft gevonden/ Pas dan kan immers de waarde van het aan te kopen huis worden vastgesteld. Om deze reden eisen geldschieters doorgaans een taxatie die uit gevoerd dient te worden door een erkend taxateur voordat er een goedkeuring wordt afgegeven voor de gevraagde hypotheek. Op het ogenblik dat de geschatte waarde van een woning lager blijkt te liggen dan de aankoopprijs, dan zal een geldschieter alleen instemmen met een hypotheek die gelijk staat aan de taxatiewaarde van het pand.

Goedkeuring van de hypothecaire lening

Op het moment dat de kredietverstrekker van de weigert om een hypothecaire leningaanvraag om welke reden dan ook, goed te keuren, dan zal de verkoper niet verplicht zijn om de koop af te ronden. Deze wijziging houdt tevens in dat het aanbetaalde geld dient te worden geretourneerd, of te worden verbeurd, aan de verkoper als de transactie gesplitst wordt.

De koper heeft al een woning

Het aankoopbod kan zijn gedaan met het oog op de verkoop van de huidige woning en de opbrengst die deze verkoop met zich mee zou brengen. Met het opgebrachte geld wordt dan de nieuwe woning gekocht. De koper gaat in dit geval dus uit van geld dat uit de succesvolle verkoop van de oude woning kan worden verkregen. Indien de oude woning niet voor de sluitingsdatum wordt verkocht, dan zal het bod op de nieuwe woning geannuleerd moeten worden, of zal de sluitingsdatum verlengd moeten worden.

Vervroegde betrekking van de koopwoning

Als de koper niet verwacht dat diens oude woning eerder verlaten moet worden, bijvoorbeeld omdat er eerder een koper voor dit huis is gevonden dan dat het nieuwe huis betrokken kan worden, dan kan de verkoper soms instemmen met betrekking van het pand nog voor de sluitingsdatum. Om dit echter mogelijk te maken dienen er wel de nodige wijzigingen aangebracht te worden in het koopcontract.

Eindoplevering van de woning

Een koper van een huis heeft het recht om een zogenaamde eindoplevering te vragen. Dit wil zeggen dat de koper ​​door de woning mag lopen kort voordat de sluitingsdatum is bereikt om er zo voor te zorgen dat alle gevraagde reparaties en aanpassingen ook daadwerkelijk af zijn gerond en dat de toestand van de woning niet verslechterd is sinds de eerste inspectie van het pand. Wanneer zich tijdens een dergelijke eindoplevering grote problemen aan het licht komen, zoals pas ontstane water- of brandschade, dan kan de sluiting worden vertraagd, of de koop zelfs volledig af worden geblazen.

Hoe doe je een sterk bod?

Op het moment dat je een aankoopbod opstelt, dan is het verstandig om onderstaande tips in gedachten te houden. Bovendien moet je je geen zorgen maken over een te lang bod, of over een meer snellere koper die je af zou kunnen troeven bij deze koop.

Neem een vergelijkende marktanalist in de arm

schermafbeelding-2016-10-01-om-13-26-18Voordat de oorspronkelijke vraagprijs vast is gesteld, hebben de meeste verkopers een vergelijkende marktanalyse in de arm genomen. Dit is een deskundige die de huidige marktwaarde van een woning weet te schatten door middel van een evaluatie van een aantal recente verkopen, van vergelijkbare woningen, in dezelfde wijk.

Voordat er een offerte aan wordt gevraagd, is het verstandig om je makelaar te vragen om vergelijkende marktanalyse uit te voeren zodat je een up-to-date beeld krijgt van de plaatselijke woningmarkt. Dit is in het bijzonder van belang als de woning al een paar maanden op de markt wordt aangeboden. Het huis kan dan bijvoorbeeld te duur zijn en is er ruimte voor onderhandelingen. Maar zelfs als een woning redelijk geprijsd is, dan zal een vergelijkbare marktanalyse je een redelijk uitgangspunt bieden voor een openingsbod.

Maak gebruik van allerlei marktindicatoren

Na het bestuderen van de vergelijkende marktanalyse zal de tijd die een woning al te koop staat aangeboden de koper in de regel een goed beeld geven van de toestand van het pand. Ook krijg je op die manier beter inzicht in de algemene toestand van de woningmarkt binnen een bepaalde regio of wijk. Deze informatie kan zowel voor de koper als voor de verkoper van groot belang zijn.

Het huis dat te koop aan wordt geboden dient immers de huidige lokale vraag weerspiegelen en in overeenstemming zijn met de biedingen op de woningen van andere verkopers is de omgeving. Indien bijvoorbeeld een woning langere tijd al te koop staat en met moeite potentiële kopers aantrekt, dan is de kans op een lager bod groter dan bij een verkoper die voor een aangeboden pand al meerdere biedingen heeft ontvangen. Als de woningmarkt goed loopt, dan zal een huis slechts kort te koop staan en biedingen op, of zelfs boven, de taxatiewaarde ontvangen.

Elke situatie zal echter anders zijn. Zo zullen er verschillen opgemerkt kunnen worden bij het te koop aanbieden van de woning van een prima verkoper, enorm dure huizen en oudere panden met gigantische gebreken. Indien je twijfelt over het doen van een bepaald bod, dan vraag je bij voorkeur een makelaar in onroerend goed, die bekend is met de lokale markt, voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

Tip: vergelijk leningen bij meer dan 25 banken!

[table id=5 /]

Controleer de motivatie van de verkoper

De persoonlijke motivaties van een verkoper zijn van even groot belang als de algehele situatie op de huizenmarkt. Sommige verkopers moeten immers zo snel mogelijk hun woning kwijt zien te raken, bijvoorbeeld omdat ze dringend willen verhuizen, of snel geld nodig hebben om een andere woning te kopen. Dit soort verkopers wordt ook vaak gemotiveerde verkopers genoemd en zijn in de regel bereid om een aanzienlijk lagere koopsom te accepteren, dan de oorspronkelijke vraagprijs.

Andere verkopers hebben duidelijk minder haast bij het verkopen van een huis, bijvoorbeeld omdat dit al langere tijd in het bezit is van hun familie, en kunnen zich meer tijd veroorloven om een beter bod te krijgen. In een heleboel gevallen kan een koper je zelf voldoende informatie geven om te bepalen tot welke categorie verkopers hij, of zij, dient te worden gerekend.

Informeer naar de andere biedingen op de woning

In de regel hoeft een verkoper geen offerte verstrekken aan potentiële kopers. Pas nadat de verkoper een aanbod heeft aanvaard, dient dit door middel van een officieel document vastgelegd te worden. Het is echter mogelijk dat een doorgewinterde makelaar doorheeft dat er een kaper op de kust is. Voordat je dan ook een bod uitbrengt op een woning, is het verstandig om je makelaar te vragen om bij de verkoper te informeren naar de meest recente tonen activiteiten. Vaak zal de verkoper waarschijnlijk niet willen vertellen of er al een ander bod is gedaan en zelfs volhouden dat er helemaal geen serieuze interesse in het huis is getoond. De omgekeerde situatie is uiteraard ook mogelijk: er is dan wel veel serieuze belangstelling voor de woning, maar de verkoper zal dit juist ontkennen.

Indien je vermoedt dat de verkoper meerdere biedingen heeft gekregen, dan doe je snel ook een bod en probeer je de verkoper gunstig te stemmen door bijvoorbeeld een hoger bod uit te brengen en bied je eventueel aam om meer kosten voor je rekening te nemen. Wanneer je echter het idee hebt dat er niet zoveel biedingen op de woning uit zijn gebracht, dan kun je je bod uiteraard meer richten op je eigen voordeel omdat de kans om te kunnen onderhandelen in deze situatie is toegenomen.

Vergoeding van de kosten voor de afsluiting

Het is goed om te weten dat bepaalde kosten, voor de afsluiting, weliswaar van tevoren betaald moeten worden, maar dat het later niet mogelijk is om deze vergoed te krijgen. Zo dien je onder andere minstens te rekenen op de kosten voor:

 • de inspectie van een huis,
 • de taxatie van een huis,
 • een eventuele ongedierte-inspectie,
 • een eventuele radoninspectie,
 • een rioolinspectie,
 • een loodverfinspectie,
 • overige risico-inspecties.

Indien je aanbetaalde geld niet wordt terugbetaald, dan kan dit je honderden, of zelfs duizenden euro’s extra aan kosten opleveren.

schermafbeelding-2016-10-01-om-13-26-28

Door geld uit te geven aan één of meerdere van de eerder genoemde inspecties kan een negatieve invloed hebben op het budget dat je voor handen hebt, maar uiteraard ook op je gemoed. Voordat je  dan ook een bod uitbrengt op een woning, zelfs als het een erg laag bod betreft waar je zeker van weet dat het niet worden geaccepteerd zal worden, kan het gebeuren dat voor bepaalde kosten op moet draaien indien je serieus een bepaald pand wilt kopen.

Zorg voor een bewijs van goedkeuring vooraf voor de financiering

Voordat je een bod uitbrengt op een woning is het verstandig om in het bezit te zijn van een bewijs van goedkeuring van de financiering van het pand. In dit document staat immers dat je voorlopig goedkeuring hebt gekregen voor een hypothecaire lening tot een zeker bedrag. Om een dergelijk bewijs van goedkeuring te krijgen, zal de geldschieter een kredietcheck uit willen voeren en dien je daar dus toestemming voor te geven. Ook zul je bepaalde bewijsstukken aan dienen te leveren die aan kunnen tonen dat je in staat zult zijn de kosten van een bepaalde hypotheek te dragen. Hierbij kun je denken aan recente loonstroken en bankafschriften.

Toch betekent een dergelijk document niet dat je ook definitief goedkeuring hebt gekregen voor een hypotheek. Wel zal een hypotheekgoedkeuring vooraf de kans vergoten dat je aanvraag voor een dergelijke lening uiteindelijk goed zal worden gekeurd. Door de lagere kans op een definitieve goedkeuring zijn de meeste verkopers niet geneigd om biedingen serieus te nemen als deze niet bevestigd wordt door goedgekeurde documenten.

Vergroot de aanbetaling

Hoe groter het contant deel van een bod, hoe aantrekkelijker het er voor de verkoper van de woning uit zal zien. De bieding heeft dan namelijk een kleinere lening nodig en ook de kans op een financiering probleem, en alle bijbehorende gevolgen, zijn dan een stuk kleiner geworden. Bij twee vergelijkbare biedingen zal een verkoper in de regel dan ook kiezen voor het bod met de grootste aanbetaling. Een bod dat volledig uit contant geld bestaat zal doorgaans nog het meest aantrekkelijk blijken te zijn. Voor de beginnende huizenkopers is het echter vaak niet mogelijk om deze laatste strategie te gebruiken.

Laat een notaris het bod beoordelen

Een bod op een woning, of ander onroerend goed, is één van de belangrijkste juridische documenten die je wellicht tegen gaat komen in je leven. Het zal namelijk altijd van groot belang zijn om te beschikken over beoordeling van het uitgebrachte bod en er zo voor te zorgen dat er niets onwettigs gebeurd of je, op welke manier dan ook, schade oploopt.

De kosten die je moet maken voor een dergelijke beoordeling zijn te verwaarlozen als je deze vergelijkt met de mogelijke kosten van een slecht geformuleerde of onzorgvuldig opgestelde bieding. Op die manier kun je bijvoorbeeld voorkomen dat je een aanbetaling niet terugbetaald krijgt, terwijl je dat wel veronderstelde toen je het bod uitbracht.

Reactie van de verkoper en een tegenbod

Zodra je je bod uit hebt gebracht, dan heeft de verkoper tot het einde van de behandelingstermijn de tijd om een reactie te geven. Als de verkoper meerdere biedingen op diens woning heeft ontvangen, en het bod dat jij uit hebt gebracht is niet één van de meest aantrekkelijke, dan kan de verkoper dit eenvoudigweg negeren.

Aanvaarding van de voorwaarden

Op het moment dat het uitgebrachte voldoet aan de verwachtingen van de verkoper, dan kan hij, of zij, dit aanvaarden. Het uitgebrachte bod moet dan officieel op papier worden gezet en worden ondertekend. Er zal eveneens een bindend koopcontract opgesteld en ondertekend moeten worden. Tot aan de sluitingsdatum blijft het echter mogelijk om wijzigingen, zoals de oplossing van aangetroffen problemen die tijdens een huisinspectie aan het licht zijn gekomen, beide partijen dienen dan echter wel met de betreffende wijzing in te stemmen en het document te ondertekenen.

De verwerping van de voorwaarden

Indien de biedprijs te laag is, of de voorwaarden van het aanbod niet gunstig zijn voor de verkoper, dan kan deze het bod resoluut verwerpen. Terwijl een afwijzing altijd pijnlijk zal zijn, ben je altijd vrij om een ​​geweigerd bod te vervangen door nieuw, meer verkopervriendelijk, bod.

Een tegenvoorstel doen

Wanneer het uitgebrachte bod verleidelijk, maar niet helemaal bevredigend, is dan kan de verkoper door middel van een wijziging van de belangrijkste clausules, zoals de aankoopprijs en de kosten die de verkoper dient te betalen, wijzigen. Deze wijzigingen dienen vervolgens te worden ondertekend en teruggestuurd te worden. In dit geval kan er worden gesproken van het doen van een tegenbod. Dit tegenbod kan geaccepteerd worden, maar ook verder worden gewijzigd, voordat het wederom ondertekend weer terug naar de verkoper zal worden gestuurd om beoordeeld te worden. Dit proces kan echter een behoorlijk tijd in beslag nemen, totdat de verkoper een uitgebracht bod wel aanvaardt, of totdat één van de partijen de onderhandelingen afbreekt.

In sommige gevallen ontvangen verkopers meerdere biedingen tegelijkertijd en onderhandelen ze met elke afzonderlijke potentiële koper om zo te proberen de meest gunstige deal binnen te halen. Op het moment dat de verkoper sneller een bindende overeenkomst wil binnenhalen, dan kan hij of zij elke geïnteresseerde koper vragen om een, voor hun persoonlijke situatie, zo goed mogelijk bod uit te brengen. Uit deze biedingen zal de verkoper vervolgens het bod kiezen dat voor hem, of haar, het meeste voordeel met zich mee zal brengen.

Tip: vergelijk leningen bij meer dan 25 banken!

[table id=5 /]

Conclusie

Het samenstellen en het doen van een aankoopbod is niet zo spannend als het bezoeken van open dagen of het rondlopen in huizen die te koop staan, maar ook dit proces heeft zeker ook zijn eigen charmes. Zelfs als je een makelaar hebt, die de (tegen)biedingen voor je opstelt, kun je als koper veel leren tijdens het koopproces. Daarbij komt verder nog dat het onderhandelingsproces, soms ook stressvol, eveneens leuk kan zijn. Zo zal het bijvoorbeeld enorm bevredigend zijn om te horen te krijgen dat de verkoper een aanbod heeft geaccepteerd dat aanzienlijk lager ligt dan je bereid was te betalen. Wanneer je eenmaal het aankoopproces van een woning hebt doorlopen, zul je wellicht niet meteen zitten te springen om dit nog een keertje te doen, maar zul je in de regel wel meer vertrouwen hebben in je eigen kunnen om je te oriënteren in de wereld van de koopwoningen zodra je weer in een dergelijke situatie zou belanden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20