Successierechten

Wanneer je komt te overlijden en je wilt ervoor zorgen dat je nabestaanden goed verzorgd achterblijven, dan zorg je dat je een erfenis achterlaat. Misschien heb jij je hele leven hard gewerkt om voor je eventuele partner, kinderen en kleinkinderen een leuke erfenis achter te laten. Of je hebt een afbetaald huis dat veel geld waard is en dat je wilt nalaten aan je erfgenamen. Maar heb je er al aan gedacht dat je nabestaanden wellicht te maken krijgen met successierecht? Successierecht is een belasting die geheven wordt op erfenissen. Het is daarom van belang dat je precies uitzoekt hoe je successierechten voorkomt en, als dat niet mogelijk is, je de successierechten tot een minimum kunt beperken. We leggen je in dit artikel daarom meer uit over wat successierecht is en geven je informatie over het voorkomen van successierechten.

Wat is successierecht?

Successierecht, ook wel erfbelasting genoemd, is de Vlaamse belasting op nalatenschap. Dat betekent dus dat de overheid in sommige gevallen belasting heft op datgene wat je nalaat aan je nabestaanden. De erfbelasting wordt geheven op roerende en onroerende goederen. Om te bepalen hoeveel het nalatenschap waard is, moeten de erfgenamen aangifte doen bij de Vlaamse belastingdienst.

Wanneer komt je nalatenschap in aanmerking voor successierecht?

De nalatende moet rijksinwoner zijn van België. Dat wil zeggen dat zijn werkelijke woonplaats een Belgische gemeente is, ook al is hij ten tijde van zijn overlijden ingezetene van een gemeente of plaats buiten België én heeft hij misschien een andere nationaliteit. Als, onder die voorwaarden, de overledene een rijksinwoner is van België moeten alle goederen uit de nalatenschap aangegeven worden en worden op die goederen erfbelasting geheven.

Indien de overledene geen rijksinwoner is van België moet er enkel aangifte gedaan worden van onroerende goederen zoals huizen, panden of woningen. Die goederen worden vervolgens belast met het recht van overgang bij overlijden. Het recht van overgang is een erfbelasting die betaald moet worden door de erfgenamen van niet-rijksinwoners.

Welk bedrag moet je betalen aan successierechten?

Het is van veel factoren afhankelijk hoeveel successierechten je moet betalen indien de nalatenschap daarvoor in aanmerking komt. Zo hangt het bijvoorbeeld af van welk gewest waarin de overledene woonde. Het is dus afhankelijk van of je in Vlaanderen, Brussel of Wallonië woont. Om iemands woonplaats te bepalen, kijkt men naar de laatste vijf jaar voordat de erflater overleed. Ben je in de laatste vijf jaar voor je overlijden verhuisd? Dan kijkt men naar het gewest waar je in die vijf jaar het langst hebt gewoond.

Men kijkt ook naar de hoogte van het geërfde bedrag. Net als belastingen, zijn de successierechten progressief. Dat wil zeggen dat je meer gaat betalen naarmate de erfenis groter is. Hoe meer de erfgenaam erft, hoe gauwer hij in een hogere belastingschijf valt en hoe groter de erfbelasting is die hij zal moeten betalen.

Ten slotte is ook je verwantschap tussen jou en de erflater van belang. Kinderen, kleinkinderen, ouders én partners betalen doorgaans minder dan erfgenamen met een verdere verwantschap (of helemaal geen verwantschap). Zoals je ziet, naaste familie betaalt dus het minste.

Hoe doe je aangifte van erfbelasting en successierechten?

Voor iedere overledene moet aangifte gedaan worden. Als erfgenaam dien je de aangifte in te dienen bij de Vlaamse belastingdienst. Je kunt de aangifte zelf doen door het formulier ‘Aangifte van nalatenschap na overlijden‘. Je vindt dat op de website van de Vlaamse belastingdienst. Je mag voor het indienen uiteraard ook een beroep doen op een notaris. Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden.

He formulier dient volledig ingevuld te worden opgestuurd aan de Vlaamse belastingdienst. Dat kan per post maar je kunt het ook elektronisch indienen via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20