Bedrijven verwachten té veel van hun IT-afdeling

Binnen Belgische bedrijven is sprake van een groot spanningsveld tussen wat het management wil en wat de IT-afdeling kan.

55% van de ondervraagde IT-professionals in België meent dat, zonder voldoende middelen, de IT-afdeling er niet zal in slagen om de talrijke taken die van haar verwacht worden tot een goed einde te brengen. Deze resultaten kaderen in een Europees onderzoek van Insight waarbij er de afgelopen maanden 1.012 IT-professionals in 9 Europese landen bevraagd werden.

Vanuit de organisatie wordt van de IT-afdeling zowel verwacht dat ze de ondersteuning biedt bij o.a. de dagelijkse IT zaken zoals support, beveiliging, GDPR-maatregelen, etc. als initiatief neemt om met innovatieve projecten te komen die de business verder vooruit helpen. 

Maar twee derde van de IT-professionals meent dat ze niet voldoende midden hebben om de organisatie hierin adequaat te ondersteunen. Een derde meent dat een gebrek aan goed gedefinieerde rollen en verantwoordelijkheden hen parten speelt. 

Belgische resultaten liggen in lijn met die van Europa

De Belgische resultaten liggen in lijn met die van Europa, waar  57% van de IT professionals denkt dat alle taken die van IT gevraagd worden met de huidige middelen niet in te vullen zijn. 

“Bedrijven zijn er zich zeer goed van bewust dat technologie een cruciale rol speelt in hun strategie om te evolueren naar een productieve werkplek om zo de klanttevredenheid te verhogen en/of meer marktaandeel te verwerven. Maar uit het onderzoek blijkt dat er een spanningsveld is tussen wat het management allemaal wil en wat de IT-afdeling, met de huidige middelen, kan doen. Er zal op langere termijn moeten gekeken worden en de IT-afdelingen zullen over de geschikte middelen moeten beschikken”, zegt Marie del Marmol, country manager van Insight BeLux. 

Beroep doen op  Managed Services

Om de workload te verminderen hebben heel wat bedrijven beroep gedaan op Managed Services. Gemiddeld werd 32% van het IT budget aan Managed Services gespendeerd. De redenen? Meer dan helft van de ondervraagden geeft aan dat ze dit deden om hun IT management taken te stroomlijnen. 1/3de gaf aan dat ze op die manier IT-resources konden vrijmaken om dan in te zetten op echte business-gerelateerde zaken en nog eens 1/3de deed het om de medewerkers, die steeds meer hun eigen devices en tools gebruiken, beter te ondersteunen. 67% van de ondervraagden zullen trouwens in de volgende 12 tot 24 maanden ook blijven investeren in Managed Services. 

IT afdeling wordt nog steeds meer gezien als een cost-center 

Het is inderaad een paradox maar terwijl organisaties steeds meer verwachten dat de IT afdeling helpt in het ontwikkelen en ondersteunen van iniatieven om de business te doen groeien, beschouwen de meesten die afdeling toch nog voornamelijk als een cost-center, althans dat vinden de ondervraagden. 44% van de ondervraagden vindt dat hun afdeling overwegend als cost-center wordt beschouwd. 12% meent dat ze meer als een innovatie-hub worden beschouwd en 42% zegt dat het een mix is. 

Andere resultaten uit de bevraging

Het afgelopen jaar heeft zowat 63% van hen geïnvesteerd in Software-as-a-Service diensten en ruim de helft investeerde in Security-as-a-Service diensten). Beschikbaarheid en beveiliging van data worden voorts aangeduid als 2 zeer belangrijke bezorgdheden van de IT afdelingen aangaande hun cloud infrastructuren. 

De IT professionals geven ook aan in welke domeinen meer moet geïnvesteerd worden. Met stip bovenaan genoteerd staat het budget voor ‘security’ op de voet gevolgd door ‘cloud’ en ‘CRM’. 

Ook over ‘big data’ maken IT professionals zich zorgen. 36% vindt het gebrek aan in-house talent gespecialiseerd in ‘big data’ een belangrijk probleem. 34% vindt dan weer dat het aanwenden van inzichten uit die ‘big data’ om de business bij te sturen een hele uitdaging zal worden. Nog één derde maakt zich zorgen om de enorme hoeveelheid data die er nog zal bijkomen o.a uit alle sensor-gebaseerde producten.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20