Hypotheekindustrie is niet klaar voor de klimaatwijziging

De hypotheekindustrie is niet klaar voor de problemen die door de klimaatverandering zouden kunnen worden veroorzaakt. Het is duidelijk dat de extremere weersomstandigheden een bedreiging voor onroerende goederen kunnen vormen, maar tot nu toe is er weinig actie ondernomen om zich tegen de gevaren in te dekken. Die waarschuwing komt van een aantal vastgoedexperts in de Verenigde Staten.

Men verwijst daarbij naar het rampgebied van de orkaan Harvey, die in augustus twee jaar geleden grote schade aanrichtte. Daarbij bleek dat 80 procent van de woningen in de regio niet door een verzekering tegen overstromingen was gedekt. Men dacht immers niet dat het gebied een grote wateroverlast zou kunnen kennen. Ernstige hypotheekproblemen bij beschadigde panden lieten dan ook een stijging met 200 procent optekenen.

Risico’s

Daarbij maakt Ed Delgado, chief executive van de hypotheekfederatie Five Star, gewag van een reële dreiging, aangezien grote natuurrampen steeds meer voorkomen in regio’s waar geen problemen worden voorzien.

“Men ziet extreme stormen en andere natuurrampen vaker op plaatsen waar de kredietnemers geen verzekering tegen wateroverlast of brand hebben,” verduidelijkt Delgado. “De hypotheekindustrie is niet voorbereid op de gevolgen van extreme weersomstandigheden en stijgende zeespiegels. Kredietrisico’s zijn voor de hypotheekmarkt de belangrijkste parameter. Daarentegen is er onvoldoende aandacht voor de klimaatrisico’s.”

De hypotheeksector reageert op natuurrampen meestal met een tijdelijk moratorium op gedwongen verkopen. Ook een verlenging van de kredietperiode, wat de maandelijkse aflossingen gedurende een periode kan uitstellen, behoort tot de gehanteerde instrumenten. Dat uitstel biedt de kredietnemers de ruimte om de schade te herstellen. Slachtoffers die door de ramp tijdelijk hun salaris of inkomen hebben verloren, krijgen eveneens ademruimte.

“Dit zijn echter tijdelijke oplossingen voor eenmalige gebeurtenissen,” benadrukt Delgado. “De hypotheekmarkt houdt daarentegen geen rekening met het totale risico aan mogelijke verliezen wanneer een groot aantal eigenaars van beschadigde of vernielde huizen hun leningen niet meer kunnen aflossen. Wanneer de banken geen aandacht beginnen te schenken aan klimaatrisico’s, dreigen er grote problemen.”

Waarschuwing

Orkaan Harvey trof in de regio rond Houston bijna honderdduizend woningen. “Dat had tot grote problemen kunnen leiden indien de regio geen sterke vastgoedmarkt had gekend,” zeggen de experts. “Houston kon op een sterke economie terugvallen en er was een grote vraag naar woningen. Hierdoor was er na een doortocht van Harvey een grote interesse van investeerders die bereid waren panden van getroffen gezinnen over te nemen.”

“Op die manier werd er een uitweg gecreëerd voor kredietnemers die met aflossingsproblemen geconfronteerd dreigden te worden. Er waren immers veel gegadigden om ook na de doortocht van Harvey in de regio te blijven of komen wonen.”

“Houston zou echter een waarschuwing moeten zijn voor de rest van het land,” zeggen de experts. In de regio is een verzekering tegen overstromingen door Harvey gevoelig duurder geworden. Sommige jaarlijkse premies zijn van 600 dollar tot 9.000 dollar gestegen. Amanda LeCureux, gespecialiseerd in veilingen van in beslag genomen woningen, wijst er daarbij op dat sommige woningen op twee jaar tijd twee keer onder water zijn gezet. “Niet iedereen is nog langer geïnteresseerd in panden die regelmatig van overstromingen hebben te lijden en met stijgende premies rekening moeten houden,” zegt LeCureux. “Er zijn ook weinig gegadigden om deze woningen te kopen.”

“Door die problemen dreigen de hypotheekverstrekkers met onbetaalde aflossingen achter te blijven,” waarschuwt Delgado. “Pas stilaan begint men te beseffen dat allerhande extreme weerfenomenen voor biljoenen dollar onroerende goederen aan potentiële schade kunnen blootstellen. Hierdoor kan de hypotheeksector op  grote problemen botsen. Een sectorcrisis is zelfs niet uit te sluiten. Men kan de dreigende problemen niet langer negeren. Er zijn voldoende waarschuwingen geweest en men moet dringend tot corrigerende maatregelen overgaan.”

Meer