Ethias Assistance als betrouwbare verzekeraar

 

Ethias Assistance kan als belangrijke troef haar innovatieve instelling inzetten. Bij de verzekeraar zal immers de individuele energie en creativiteit worden samengevoegd om het succes van het bedrijf te kunnen blijven garanderen tegenover haar verzekerden en de waarden die het zichzelf heeft gesteld. Om die reden mag Ethias Assistance als een innovatieve en verantwoordelijke verzekeraar worden beschouwd. Dat wil in de praktijk zeggen dat het bedrijf dicht bij haar verzekerden staat en constant inspeelt op de wensen en de behoeften van de verzekerden. Inspelen op de nieuwe diensten die door een verzekeraar aan kunnen worden geboden, dat is de manier waarop Ethias Assistance haar verantwoordelijkheid aan de maatschappij tentoon wil spreiden.

De geschiedenis en bedrijfsstructuur van Ethias

Ethias geniet vandaag de dag het vertrouwen van meer dan een miljoen mannen en vrouwen en bekleedt om die reden de vierde plaats in de top tien van verzekeringsonderneming in ons land. Voor een heleboel landgenoten is de verzekeraar dan ook als de favoriete uit de bus gekomen. Het bedrijf heeft, gezien vanuit haar sociale, maatschappelijke en ecologische bezorgdheid, zich al sinds de oprichting weten te onderscheiden door middel van haar streven naar, en het vermogen tot, het doorvoeren van duurzame innovaties. Elke actie van Ethias zal dan ook worden gestuurd door een globale strategie die haar basis vindt in deze verantwoordelijkheid en in de engagementen hier een voortvloeisel uit zijn. De aanpak van het bedrijf is om die reden geweest om het Mondiaal Pact van de Verenigde Naties te ondertekenen en dit als een rode draad door de bedrijfsvoering te leiden.

Hoewel het bedrijf al in het jaar 1919 op is gericht draagt het vandaag de dag nog steeds de mutualistische gedachte uit (twee partijen hebben voordeel van een bepaalde aanpak en in dit geval dus de verzekeraar en de verzekerden). Tegenwoordig is er echter sprake van een groep waarvan de aandeelhouders bestaan uit:

 • de Federale Staat,
 • het Waals Gewest,
 • het Vlaams Gewest,
 • Ethias Gemeen Recht.

De verzekerden van Ethias

De verzekerden die zich aan hebben gesloten bij Ethias zijn:

 • openbare overheden,
 • ondernemingen,

Met alle verzekerden heeft het bedrijf echter een wederzijds vruchtbare relatie op basis van vertrouwen op weten te bouwen, en uiteraard weten te onderhouden.

Ethias is immers van mening dat hun waarden, strategie, engagementen en acties op een zeker vertrouwen gestoeld dienen te zijn. Deze aspecten geven dan ook vorm aan de resultaten van het bedrijf en dragen bij aan de bepaling van de marktpositie van de verzekeraar.

De engagementen van Ethias

Ethias heeft haar prestaties en succes gebaseerd op de motivatie van alle werknemers die bij het bedrijf in dienst zijn. Sociale eenwording is om die reden dan ook een hoge prioriteit van het bedrijf. Ethias zal zich er om die reden toe verbinden de zorg te dragen voor het creëren en behouden van duurzame banen en gelijkheid en verschillen te respecteren door toezicht te houden de gezondheid en het welzijn van elke medewerker van het bedrijf.

Aan de andere kant heeft Ethias een maatschappelijke verantwoordelijkheid en verbindt het bedrijf zich tot het voeren van een proactief en dynamisch preventiebeleid in de vorm van de producten en diensten die de onderneming aanbiedt, maar eveneens door een beroep te doen op een aantal ethische en duurzame partners.

Ook het feit dat de activiteiten van Ethias van nature niet erg vervuilend zijn, heeft de onderneming toch een zekere ambitie ten aanzien van het milieubeleid. De verzekeringsmaatschappij verbindt zich er bijvoorbeeld toe om de impact van het bedrijf op het milieu te verkleinen, maar eveneens haar leden en verzekerden aan te moedigen om bepaalde ecologische uitdagingen aan te gaan, deze groepen te stimuleren om veranderingen aan te brengen in hun consumptiegewoonten en eigen ecologische initiatieven te ontwikkelen. Elke twee jaar publiceert Ethias haar koolstofbalans, en tevens elk jaar haar energieverbruik, om de impact van het bedrijf te meten en deze te laten dalen. 

De sponsoractiviteiten van Ethias

Als één van de grootste verzekeraars in België laat Ethias haar maatschappelijke betrokkenheid en verankering in de samenleving zien door middel van uiteenlopende associaties met een groot aantal sportieve-, culturele- en maatschappelijke partners die de ethische waarden, engagementen, humaniteit en nabijheid met de onderneming delen.

Als reactie op de talloze aanvragen die de verzekeraar heeft mogen ontvangen, heeft het bedrijf een aantal specifieke regels opgesteld die de onderneming in staat dienen te stellen om nog efficiënter een zo groot mogelijk aantal organisaties in heel het land ondersteuning te kunnen bieden.

Ethias is op het gebied van sponsoring in het bijzonder actief op 3 domeinen:

 • Sport: sponsoring van sportfederaties en overkoepelende sportorganisaties,
 • Cultuur voornamelijk sponsoring op het gebied van muziek, maar eveneens bij een aantal belangrijke culturele organisaties,
 • Human intrest: in de vorm van sponsoring van maatschappelijk verantwoorde, duurzame projecten en organisaties

Ethias zal organisaties sponsoren met een financiële bijdrage of met behulp van publicitaire ondersteuning (door middel van een aantal eigen communicatiekanalen). Het bedrijf vindt het van essentieel belang om nauw betrokken te worden bij de invulling van haar sponsorrol in de verschillende projecten.

Ethias sponsort echter niet zomaar alles. Dit ondanks het feit dat de onderneming elke dag aanvragen binnenkrijgt om nieuwe initiatieven te sponsoren. In die context is het goed om te weten dat er een aantal voorstellen bij voorbaat af zullen worden gewezen, te weten:

 • Aanvragen die het bedrijf minder dan 8 weken voor de aanvang van het voorgestelde evenement binnenkomen,
 • In de sector sport worden door Ethias geen sportclubs of -verenigingen, individuele sporters, motorsporten of risicovolle sporten gesponsord,
 • Aanvragen die aan Ethias worden gedaan door zogenaamde service clubs
 • Aanvragen die worden gedaan door een studentenvereniging,
 • Ondersteuning die aan wordt gevraagd door particulieren, en dus niet door een collectiviteit of vereniging,
 • Aanvragen van organisaties die Ethias zouden kunnen associëren met het gebruik van doping, het plegen van corruptie of geweld, racisme, discriminatie op grond van ras, geslacht leeftijd, geaardheid of religie, aanzet tot haat, verslaving, de verstoring van de goede orde en zeden.

Op het moment dat iemand een duurzaam project wil starten, of dit reeds heeft gedaan, dat aansluit bij de filosofie en de waarden van het bedrijf. Dan kan deze een verzoek indienen tot sponsoring via de link op de website van Ethias.

We besteden uiteraard de nodige aandacht aan uw verzoek. U ontvangt zo snel mogelijk een antwoord van ons. Ethias zal de aanvraag dan in behandeling nemen en de persoon, of personen, in kwestie zo spoedig mogelijk laten weten of er sprake kan zijn van eventuele sponsoringactiviteiten.

Pechverhelping en verlening van persoonlijke bijstand

De redenen waarom klanten kiezen voor de pechverhelping van Ethias Assistance kan worden gevonden in de volgende feiten:

 • De verzekerde en diens gezin zullen wereldwijd kunnen rekenen op dekking,
 • De pechverhelping zal mogelijk zijn als je auto nog voor je eigen staat,
 • Indien een verzekerde al een auto- of woningverzekering heeft bij Ethias, dan zal Ethias Assistance met korting aangeboden worden,
 • Er kan worden gekozen uit een tweetal formule bij pechverhelping van Ethias Assistance, te weten:
 • Ethias Assistance Privilege.

De dekking van Ethias Assistance

De dekking van Ethias Assistance heeft betrekking op voertuigen van mensen die in ons land woonachtig zijn. De voertuigen dienen dan eveneens in België te zijn geregistreerd. De dekking bestaat dan onder andere uit:

 • Pechverhelping van je woonadres en alle Europese landen. De dekking betreft zowel pechgevallen, variëren van een lekke band tot mechanische problemen, als bijstand na een verkeersongeval. De auto kan dan (bij voorkeur terp plekke) worden hersteld of weg worden gesleept naar een garage.
 • Indien de hulpvraag vanuit het buitenland wordt gesteld, dan zullen de verblijfskosten zijn gedekt en worden eventuele reserveonderdelen, die lastig te verkrijgen zijn, door Ethias Assistance opgezocht en zo snel mogelijk verzonden naar de garagist die de herstelwerkzaamheden uitvoert.
 • De basisformule van Ethias Assistance kan binnen één gezin een drietal voertuigen tot een leeftijd van 15 jaar in verzekering nemen.
 • Ethias Assistance zal de kosten van verleende medische hulp en de repatriëring vergoeden op het moment dat er sprake is van ziekte of een ongeval van een verzekerde.
 • Indien een familielid van de verzekerde in ons land komt te overlijden, of een gezinslid in het ziekenhuis wordt opgenomen of diens woning ernstige schade op heeft gelopen, dan wordt door Ethias Assistance een vervroegde terugkeer geregeld en vergoed.
 • In het geval in het buitenland bijvoorbeeld bagage of een portemonnee wordt gestolen, dan zal Ethias Assistance de verzekerde geld voorschieten zodat deze de vakantie of reis gewoon kan voortzetten.
 • De verzekerde, en al diens gezinsleden, zijn (ongeacht of er samen wordt gereisd) zijn verzekerd voor een bedrag van 250.000 euro. Voorwaarde is wel dat de claims geen betrekking hebben op situaties terwijl zij zich niet in eigen land bevinden.

De dekking van Ethias Assistance Privilege

Ethias Assistance Privilege beidt alle dekkingen die je ook van de basisformule van Ethias Assistance mag verwachten. Daarnaast hebben verzekerden recht op een vervangende auto voor de duur van vijf dagen als er sprake is van diefstal van hun eigen auto, of op het moment dat hun eigen voertuig niet gerepareerd kan worden binnen een etmaal. Bovendien kunnen er een drietal voertuigen tot 50 jaar per gezin onder worden gebracht in deze verzekeringsformule. De basisdekking bedraagt in de formule Ethias Assistance Privilege maximaal 500.000 euro

Naast een heleboel zaken die door Ethias Assistance Privilege worden gedekt, zijn er eveneens een aantal belangrijke uitzonderingen te noemen. De volgende zaken zullen dan ook niet door deze verzekeringsformule worden gedekt waardoor het geen zin heeft om hiervoor een verzoek tot tussenkomst in de te dienen bij de verzekeraar:

 • claims die gedaan worden voor zaken die zich af hebben gespeeld in de periode voordat het contract van Ethias Assistance Privilege in werking is getreden,
 • hulpverzoeken of claims die in worden gediend door een verzekerde die deelneemt aan competities binnen de motorsport, zoals rally of motorcrosswedstrijden.
 • in ons land voorgeschreven en/of uitgegeven medische kosten,
 • als er een jaarcontract is afgesloten, maar er een periode van 90 dagen is verstreken tijdens een verblijf in het buitenland,
 • op het moment dat een verzekerde een zaak claimt, zowel technisch als medisch van aard, terwijl hij of zij dronken was, te maken had met alcoholvergiftiging of in een andere lichamelijk staat die wordt veroorzaakt door het gebruik van andere genots- of verdovende middelen dan alcohol.
 • Een claim direct in verband staat met een reeds bekende aandoening.
 • Een claim die in verband kan worden gebracht met eerder herstelwerkzaamheden die uitgevoerd zijn aan het voertuig waarop deze betrekking heeft.

Ethias Auto 24/7 app

Ethias is een organisatie die met de tijd meegaat en ook haar klanten graag wil laten profiteren van bijvoorbeeld de technologische vooruitgang. Zo heeft Ethias onder andere een speciale app ontwikkeld die het verzekerden nog gemakkelijker maakt om een claim te dienen, bijvoorbeeld als zij te maken krijgen met:

 • een ongeval,
 • diefstal van hun auto,
 • autoruitschade of glasbreuk.

In plaats van de schade door te mailen of te bellen, kunnen verzekerden vandaag de dag dit eveneens razendsnel via de speciale Ethias Auto 24/7 app regelen. De app kan je overigens gratis downloaden in Google Play of in de App Store.

In 6 stappen informatie verzenden naar Ethias

Zodra je de gratis Ethias Auto 24/7 app hebt gedownload dan is het werkelijk kinderspel om alle informatie, op het moment dat je een schade wilt melden, door te geven aan de verzekeraar. Dit kan immers al in 6 eenvoudige stappen. Je hoeft je dan ook niet langer zorgen meer te maken omdat Ethias de afhandeling van je schadedossier volledig, en in het bijzonder ook erg snel, zal afhandelen. Een ander groot voordeel van de Ethias Auto 24/7 app is dat je er eveneens de status van je dossier op kunt volgen. Zo blijf je dus up tot date en weet je precies waar je aan toe bent tijdens de behandeling van je schadedossier.
Het melden van autoschade via de Ethias Auto 24/7 app gaat dan ook als volgt in zijn werk:

Stap 1:

Geef antwoord op een aantal vragen dat in de app worden gesteld. Dit zijn allemaal ja/nee vragen en hebben onder andere betrekking op de aanwezigheid van eventuele getuigen, de betrokkenheid van derden en gewonden bij het betreffende incident.

Stap 2:

Bepaal de locatie waar je je bevond tijdens het incident. Dit kun je doen door de optie locatievoorzieningen in de app aan te zetten, maar ook door handmatig de precieze locatie in te geven.

Stap 3:

Voeg foto’s van het betreffende incident toe die ter plekke zijn gemaakt, maar ook van de schade aan de auto en van het ingevulde Europees Aangifteformulier.

Stap 4:

Op de afbeelding in de app dien je de schade aan te duiden die je auto op heeft gelopen als gevolg van het incident.

Stap 5:

Persoonlijke gegevens en alle gevraagde informatie met betrekking tot je auto dienen eveneens in de app te worden ingevoerd.

Stap 6:

Nadat je alle vragen hebt beantwoord en de benodigde gegevens in hebt gevuld, kan aangifte rechtstreeks naar Ethias worden verzonden vanuit de app.

Extra functies van de Ethias Auto 24/7 app

Behalve het gemak waarmee een claim kan worden ingediend, heeft de Ethias Auto 24/7 app nog een aantal andere handige functies, te weten:

 • Assistance: deze optie zal je van pas komen als je met pech langs de kant van de weg staat. Door middel van de één klik kun je immers telefonisch in contact komen met Ethias Assistance en worden alle beschikbare gegevens automatisch doorgestuurd, zoals de locatie waar je je op dat ogenblik bevindt, de nummerplaat van je auto en je persoonsgegevens waarmee je bij de verzekeraar bekend bent.
 • Mijn Schadegevallen: onder deze optie kun je je aangifte altijd weer terugvinden. In deze rubriek kun je bovendien waar en wanneer je maar wilt de status van je dossier opvolgen.
 • Erkende herstellers: is de plaats waar je moet kijken als je op zoek bent naar een erkend garagebedrijf bij je in de buurt.
 • Contact: is de optie die je aan moet klikken als je de gegevens van het dichtstbijzijnde kantoor van Ethias nodig hebt. Onder deze functie staat immers alle informatie die je nodig hebt om telefonisch contact op te nemen of te mailen met de verzekeraar. Verder kun je er de kortste route vinden naar het dichtstbijzijnde kantoor.
Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20