We hebben het nog nooit zo goed gehad als vandaag

Het menselijk ras beleeft de grootste welvaart uit zijn geschiedenis. Dat is de boodschap van het boek ‘Ten Reasons to Look Forward to the Future’ van de Zweedse journalist Johan Norberg.

De auteur wijst erop dat de mens op het gebied van zowel gezondheid, rijkdom, vrijheid, veiligheid, voeding als onderwijs het beste tijdperk uit de geschiedenis beleeft. Indien het geloof in het menselijk vernuft, de globalisering en de vrije markt behouden blijft, zal die situatie in de toekomst volgens Norberg bovendien alleen nog maar verbeteren. Hij waarschuwt daarbij echter dat vanuit verschillende hoeken bewegingen kunnen worden opgemerkt die deze elementen willen aanvallen. “Het grootste gedeelte van de menselijke geschiedenis werd getypeerd door een brutaal en kort leven,” benadrukt Norberg. “Pas de Verlichting en de Industriële Revolutie brachten daarin verandering.”

Terrorisme

“In het eerste kwart van de negentiende eeuw bedroeg in West-Europa het bruto binnenlandse product per hoofd van de bevolking volgens de huidige normen tussen 1.500 dollar en 2.000 dollar. Dergelijke cijfers vindt men vandaag alleen nog terug in landen zoals Haiti of Zimbabwe.”

“Nagenoeg de helft van de Britse bevolking leefde in een situatie die nu als extreme armoede zou worden gecatalogeerd. Het bezit bleef beperkt tot een stel oude klederen, enkele schamele meubelen en wat bedplanken met een strozak.”

Dankzij de industrialisatie is het bruto binnenlandse product in West-Europa sindsdien met een factor vijftien toegenomen. De ontwikkelingslanden hebben hun rijkdom volgens Norberg nog sneller kunnen uitbouwen. De auteur geeft toe dat niet alle problemen zijn opgelost. “De honger is niet uitgeroeid, maar is wel teruggevallen tot 2 procent van honderd jaar geleden,” zegt de auteur. “Bovendien is de maatschappij ook vreedzamer geworden. De frequentie van oorlogen is gevoelig afgenomen.” “Terrorisme blijft een probleem, maar veel meer mensen overlijden door een verdrinking in bad of door een val van de trap.” (mah)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20