Probleemjongeren halen grote voordelen uit georganiseerde sport

Tieners die zich engageren in een georganiseerde sportactiviteit, lopen minder risico om met problematisch alcoholgebruik geconfronteerd te worden. Dat is de boodschap van een onderzoek van wetenschappers aan de Cardiff University. In de studie werd vastgesteld dat jongeren die wegens criminele feiten in contact met de politie waren gekomen of wegens wangedrag van school waren gestuurd, minder vaak betrokken zijn bij georganiseerde sportactiviteiten en tegelijkertijd ook vaker blijk geven van alcoholmisbruik.

De resultaten van de studie zijn volgens de onderzoekers in tegenspraak met eerdere research, waar teamsporten in verband worden gebracht met een gestegen alcoholconsumptie.

“Ongeveer 70 procent van de probleemjongeren gaf toe aan geen enkele georganiseerde sportdisicpline of activiteit deel te nemen,” merkt onderzoeksleider Britt Hallingberg, psychologe aan de Cardiff University, op. “Bij jongeren zonder probleemgedrag daalt dat cijfer tot 30 procent.”

“Het onderzoek toonde echter ook aan dat de participatie aan georganiseerde sportactiviteiten het alcoholgebruik bij probleemjongeren doet afnemen. De resultaten van de studie laten dan ook uitschijnen dat een gemakkelijker toegang tot georganiseerde sportactiviteiten een instrument zou kunnen zijn om het alcoholmisbruik bij jongeren met een probleemgedrag te bestrijden.”

“Vele jongeren halen voordeel uit de participatie aan leuke en gestructureerde buitenschoolse activiteiten,” geeft Britt Hallingberg aan. “Kwetsbare jongeren, zoals jeugdige delinquenten, blijken echter moeilijk toegang te vinden tot deze activiteiten.”

“Nochtans zou het engagement in een teamsport een positieve impact kunnen hebben op de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare groep, met inbegrip van een kleiner risico op alcoholmisbruik. Het lijkt dan ook belangrijk dat de meest kwetsbare groepen in de gemeenschap de mogelijkheid krijgen om aan georganiseerde sportactiviteiten deel te nemen.”

Britt Hallingberg wijst er op dat sportactiviteiten onder meer een positieve bijdrage hebben tot de ontwikkeling van een aantal vaardigheden, het groepsgevoel, de betrokkenheid bij de gemeenschap en de mogelijkheid om sociale netwerken te ontwikkelen.

“De participatie aan teamsporten kan jongeren bovendien aanzetten om op het gebied van alcohol gezonde keuzes te maken, zodat ze hun atletische prestaties kunnen verbeteren,” merkt de Britse psychologe nog op. “Bovendien zou de supervisie en de sociale omgeving in een teamsport een positieve impact kunnen hebben op de omgang met alcohol.”

“Verder onderzoek moet echter uitwijzen welke barrières probleemjongeren verhinderen om de weg naar georganiseerde sporten te vinden.” (mah)