Hoe werkt een waterschade verzekering?

 

Om fit en gezond te kunnen blijven is water voor mens, plant en dier van essentieel belang, maar in bepaalde gevallen kan dit vochtige goedje echter ook voor een heleboel problemen en torenhoge kosten zorgen. De grootste nachtmerrie van veel bezitters van een eigen woning is waarschijnlijk dan ook een grote lekkage die een enorme waterschade zal veroorzaken. In een dergelijke situatie kunnen niet alleen de kosten van het herstel van de lekkage op zich al aardig wat euro’s uit je zak kloppen, maar als gevolg van de geleden waterschade zul je misschien eveneens andere zaken in of rondom je woning moeten gaan vervangen. Denk hierbij maar een aan het vervangen van:

 • behang,
 • vloerbedekking,
 • elektronische apparatuur,
 • houten meubelen en andere elementen.

Onder andere objecten en onderdelen van hout kunnen gemakkelijk door water aan worden getast met sporen van houtrot of schimmelvorming tot gevolg. De meeste mensen zijn echter niet goed op de hoogte van de exacte situaties waarin een lekkage gedekt zal worden door je opstal- of inboedelverzekering en welke schades en kosten er dan daadwerkelijk voor vergoeding opgegeven kunnen worden.

Soorten schade die onder de dekking vallen

Waterschade die is ontstaan door een lekkage zal vaak werkelijk veroorzaakt zijn door:

 • een breuk in één van de leidingen,
 • een verstopping in één van de leidingen,
 • het springen van een leiding als gevolg van de invloeden van vorst,
 • het plotseling optreden van een defect aan één van de leidingen.
 • hevige regenval.

De schade die ontstaan is nadat er een lekkage op is getreden, zal onder de dekking vallen van een opstal- of een inboedelverzekering. De verzekeraar zal echter alleen tot uitkering van de schadeclaim overgaan op het moment dat de ontstane lekkage niet door de verzekerde zelf is veroorzaakt en wanneer er redelijkerwijs niet aan kan worden genomen dat er een zekere nalatigheid aan de waterschade ten grondslag ligt. Op het moment dat je de waterleiding niet aftapt voordat naar een vakantiebestemming vertrekt of indien er sprake is van achterstallig onderhoud aan de aanwezige waterleidingen, dan kan dit immers als argument worden aangevoerd om de claim niet te hoeven uitkeren.

Dit zal eveneens vaak gelden voor een schade die is ontstaan tijdens de uitvoering van bouwwerkzaamheden. Ook dan zul je doorgaans zelf voor de geleden schade en de bijbehorende kosten op dienen te draaien, mits je claim niet neer kunt leggen bij de aansprakelijkheidsverzekering van het bouw- of klusbedrijf dat de werkzaamheden uit heeft gevoerd en dus verantwoordelijk kan worden gesteld voor de schade die is ontstaan.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekering zal dekking bieden voor schades die zijn ontstaan aan spullen die vastzitten in en/of aan de verzekerde woning. Onder deze dekking vallen eveneens de aanwezige leidingen, het centrale verwarmingssysteem en het sanitair. Bij koopwoningen waar een hypotheek op rust zal dan ook een opstalverzekering wettelijk verplicht zijn. In het geval je een appartement bezit, dan is het zo dat de Vereniging van Eigenaren een verzekering af dient te sluiten voor het volledige complex en hoef je dus geen individuele opstalverzekering meer af te sluiten.

Een aantal soorten schades die specifiek toe te schrijven zijn aan een lekkage zijn, mits je niet zelf schuldig bent aan de situatie, worden gedekt door de opstalverzekering. Hierbij kun je ondermeer denken aan de volgende waterschades:

 • Schade die het gevolg is van een lekkage van het centrale verwarmingssysteem, maar ook aan waterleidingen en andere soortgelijke installaties.
 • Schade die het gevolg is van een lekkage van het dak, de dakgoot of afvoerpijpen die zich bovengronds in je huis bevinden. Het herstel van het kapotte dak of de dakgoot zullen echter niet door deze verzekering worden vergoed.
 • Schade als gevolg van vorst aan de centrale verwarming of aan de buizen van de waterleiding,
 • Schade die is ontstaan als gevolg van een lekkage bij de buren indien er sprake is van een niet-vrijstaand huis. Deze vorm van schade zal echter niet door alle opstalverzekeringen worden gedekt, maar kan in een heleboel gevallen wel worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering van de betreffende buren.

Wat is een inboedelverzekering?

Een inboedelverzekering zal dekking bieden in gevallen dat er schade is ontstaan aan spullen in huis die niet aard- en nagelvast zijn aangebracht. In het algemeen zullen onder deze noemer zaken vallen zoals:

 • brandschade,
 • bliksemschade,
 • een explosie,
 • inbraakschade,
 • schade door een beroving met geweld,
 • stormschade,
 • schroeischade
 • smeltschade,
 • waterschade (inclusief lekkages).

Een aantal specifieke soorten lekkageschades die, mits deze buiten je eigen schuld om, zijn ontstaan, zullen gedekt worden door je inboedelverzekering. Een aantal voorbeelden hiervan zijn:

 • Schade die het gevolg is van een lekkage van het centrale verwarmingssysteem, maar ook aan waterleidingen en andere soortgelijke installaties.
 • Schade die het gevolg is van een lekkage van het dak, de dakgoot of afvoerpijpen die zich bovengronds in je huis bevinden. Het herstel van het kapotte dak of de dakgoot zullen echter niet door deze verzekering worden vergoed.
 • Schade als gevolg van vorst aan de centrale verwarming of aan de buizen van de waterleiding,
 • Schade die is ontstaan als gevolg van het opsporen van de lekkage die bijvoorbeeld nodig is omdat er breekwerk aan muren, vloeren en/of andere delen van de woning dienen te worden verricht.

Dekkingen kunnen per waterschadeverzekering verschillen

In alle gevallen dien je je echter goed te beseffen dat de dekkingen van verzekering tot verzekering sterk uiteen kunnen lopen. In de meeste gevallen zullen echter de eerder genoemde dekkingen door de meeste polissen worden gedekt. Uiteraard kun je altijd een polis in je bezit hebben die afwijkt en dus soberder, of juist uitgebreider, zal zijn.

Zowel de inboedelverzekeringen als de opstalverzekeringen kunnen onder worden verdeeld in een tweetal dekkingsvarianten:

 • de extra uitgebreid dekking,
 • de allrisk-dekking.

De allrisk-dekking is hierbij de meest uitgebreide variant en zal dekking bieden in het geval van schade die veroorzaakt is door elk vorm van plotseling van buitenaf komend onheil.

Voordat je besluit om een bepaalde waterschadeverzekering af te sluiten is het om die reden dan ook altijd verstandig om alle details die betrekking hebben op de dekking nauwkeurig door te nemen zodat je achteraf niet voor onaangename verrassingen komt te staan. Dit voorkomt doorgaans een heleboel teleurstellingen en frustraties op momenten dat je een dergelijke verzekering een keer nodig hebt.

Waterschade die ontstaan is als gevolg van hevige regenval

Op het ogenblik dat je te maken krijgt met waterschade als gevolg van hevige regenval, dan is het helaas niet vanzelfsprekend dat je verzekering deze kosten zal dekken. Het is om die reden dan ook erg belangrijk om precies te weten waar het water vandaan gekomen is. Indien water bijvoorbeeld langs het dak of via de dakgoot naar binnen gelekt is, dan zullen een groot aantal opstal- en inboedelverzekeringen de schadeclaims zonder problemen uitkeren. Indien de waterschade echter het gevolg is van water dat vanaf de straat in een woning is gestroomd, dan zijn polisvoorwaarden over het algemeen een stuk strenger. In dit laatste geval zal een zogenaamde allriskverzekering echter wel altijd toereikend zijn. Natuurlijk geldt in deze situatie ook dat je, als verzekerde, zelf geen schuld hebt aan de ontstane waterschade. Als je bijvoorbeeld zelf een raam vergeten bent te sluiten, dan kun je meestal evenmin rekenen op uitkering van een schadevergoeding door de verzekeraar.

Hoe kun je een schadeclaim indienen bij een lekkage?

Net zoals bij een heleboel andere schadesoorten waar je bij je verzekering een claim in kunt dienen, dien je het geheel wel goed te documenteren en door middel van de juiste formulieren in te dienen. Een schadeformulier kun je over het algemeen downloaden via de website van de verzekeraar waar je de waterschadeverzekering af hebt gesloten, of telefonisch aanvragen bij de klantenservice van deze verzekeraar. Op het ogenblik dat de schade eenvoudig in kan worden geschat, dan is het meestal voldoende om de claim met behulp van aankoopbonnen of rekeningafschriften te staven.

Het is verder altijd aan te bevelen om eveneens één of meerdere foto’s of filmopnames van de schade te maken. Bij voorkeu maak je zo snel mogelijk, na het ontdekken van de waterschade, dergelijke opnames zodat de zaak geen onnodige vertraging op hoeft te lopen. Het kan gebeuren dat de ontstane waterschade erg omvangrijk is of dat de omvang ervan moeilijk vast te stellen zal zijn. In een dergelijke situatie zal de verzekeraar in de regel een eigen schade-expert naar je toe sturen om de schade op te nemen.

Bij een overstroming zal iedereen zijn verzekerd

Het is goed om te weten dat de wet vandaag de dag het begrip overstroming zeer ruim zal beschouwen. Onder een overstroming wordt dan ook verstaan het buiten hun oevers treden van:

 • waterlopen,
 • meren,
 • zeeën.

Maar ook zullen schades die veroorzaakt worden door smeltende sneeuw of door smeltend ijs, een doorgebroken dijk en een springvloed onder de noemer overstroming vallen. Een aantal verzekeraars zullen dit soort specifieke dekkingen aanbieden in hun basisverzekering, terwijl bij enkele andere verzekeraars deze dekking optioneel zal worden aangeboden, of in het uiterste geval zelfs helemaal niet afgesloten kan worden.

Op het ogenblik dat overstroming wel wordt gedekt door een verzekering, dan zal de vrijstelling in het geval van een overstroming echter wel fors hoger uitvallen dan de basis vrijstelling. Met de vrijstelling wordt het deel van de schade bedoeld dat de verzekerde zelf dient te betalen. Het is zelfs erg vaak zo dat de basis vrijstelling voor schade als gevolg van een overstroming met een bepaalde factor zal worden vermenigvuldigd. Deze vermenigvuldigingsfactor kan soms zelfs tot een tienvoud oplopen wanneer er zich in een bepaalde periode voorafgaand aan de schade al eerder een overstroming voor heeft gedaan.

Gelukkig heeft er een vrij recente wet voor gezorgd dat iedere verzekerde uiterlijk vanaf het moment dat de verzekeringspolis één jaar oud is automatisch dekt wordt tegen vier zogeheten natuurrampen, zoals onder andere overstromingen. De wet legt bovendien een minimumdekking op, maar daar staat wel tegenover dat een verzekeraar vermijdbare schades uit mogen sluiten, zoals:

 • voorwerpen die zich tijdens de overstroming buitenshuis bevonden,
 • tuinhuisjes,
 • huizen die nog in aanbouw zijn,
 • voertuigen,
 • voorwerpen die zich in een kelder bevinden.

Conclusie

Hoe gezond water ook mag zijn voor het menselijk lichaam, in bepaalde situaties kan deze vloeistof ook voor een heleboel narigheid en hoge kosten zorgen. Het kiezen voor een waterschadeverzekering is in een groot aantal gevallen dan ook absoluut noodzakelijk. Een waterschade verzekering is vaak een aanvullend, maar absoluut belangrijk, aanvullende dekking van een opstal- of inboedelverzekering. Wanneer je niet op wilt draaien voor kosten die ontstaan zijn als gevolg van waterschade, bijvoorbeeld door een lekkage of een overstroming, dan zal een dergelijke verzekering zeker het overwegen meer dan waard zijn. Uiteraard zullen er aan de dekkingen wel bepaalde voorwaarden zijn verbonden, zoals het vermijden van risicovolle situaties en degelijk onderhoud en reparatie van aanwezige materialen.

Door een waterschadeverzekering af te sluiten, kun je voorkomen dat je wordt verrast door torenhoge kosten nadat het noodlot toe is geslagen en water de meest uiteenlopende schade in je woning aan heeft gericht. In ons land is een heleboel water aanwezig, in de vorm van kanalen, rivieren, meren, plassen en zeeën, maar ook kan er een heleboel vocht in de vorm van neerslag of smeltwater je eigendommen kunnen beschadigen. Wanneer je ervoor wilt waken dat water en/of vocht flink wat euro’s uit je zak gaan kloppen, dan is het vinden van een goede waterschadeverzekering zeker aan te bevelen. De extra kosten waar je mee te maken kunt krijgen, na het ontstaan van waterschade, kunnen immers net die ene druppel zijn die je (financiële) emmer over doen lopen en je in aanzienlijke problemen brengen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20