Checklist: verhuizen naar het buitenland

 

Ondanks de enorme verbeteringen die de laatste jaren zijn geboekt ten aanzien van de communicatietechnologie samen met de explosieve groei van beschikbare inhoud en informatie, is gebleken dat gelijkgestemde mensen zichzelf toch blijven afscheiden in afgezonderde, vaak zelfs voor een groot deel van de buitenwereld geïsoleerde, gemeenschappen. In dergelijke gemeenschappen is de kans dat buren op dezelfde manier naar de wereld kijken, denken en stemmen zoals jij dat doet buitengewoon groot. Het beeld dat je van de wereld hebt gevormd zal binnen deze gemeenschap waarschijnlijk dan ook niet worden gedwongen of zelfs maar uitgedaagd te veranderen. Feiten en meningen over allerlei zaken staan in de regel volledig vast en zijn vrijwel niet te vermurwen.

Diepgewortelde overtuigingen als basis

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-35-32Tegen de eerder geschetste achtergrond is het dan ook meestal geen verrassing dat een heleboel mensen zich bedreigd voelen door allerlei politieke bewegingen en leiders die een bedreiging vormen voor hun eigen diepgewortelde overtuigingen. Mensen reageren dan ook sterk op politieke ontwikkelingen in hun land en zijn in bepaalde situaties zelfs bereid om huis en haard te verlaten om te gaan verhuizen naar een plaats waar op een gelijke manier wordt gedacht en geleefd als ze heel hun leven al gewend waren.

Politieke frustratie is overigens niet de enige drijfveer voor mensen om bijvoorbeeld naar een ander land te verhuizen. Ook afkeer tegen de stijgende onderwijskosten in hun eigen land is voor steeds meer jongeren de reden om voor een studie over de landsgrenzen te trekken.  Andere personen verplaatsen zelfs hun zoektocht naar geschikt werk naar het buitenland omdat daar de economie sneller groeit en de kosten van het levensonderhoud lager zijn. Sommige mensen proberen een nieuw leven op te bouwen in landen waar de levenstandaard een stuk lager ligt dan in het thuisland omdat ze daar met hun spaargeld meer kunnen doen en er een meer ontspannen manier van leven op na kunnen houden. Weer anderen zullen echter naar het buitenland verhuizen vanwege persoonlijke- of familiale redenen, zoals de hereniging met een partner of familielid dat in een ander land woonachtig is.

Regels ten aanzien van immigratie

Terwijl bepaalde landen, zoals Canada en Singapore, buitenstaanders welkom heten, eisen andere landen dat aspirant-immigranten eerst een aantal ingewikkelde testen doorlopen en lange tijd door de bureaucratische molen gehaald worden. Een heleboel landen, zoals Japan, hebben min of meer een permanent verbod ingesteld ten aanzien van immigratie. Het zal om die reden dan ook niet altijd eenvoudig zijn om vast te stellen in welk land je wat kunt verwachten.

Op het ogenblik dat je serieus denkt over het langdurig, of zelfs permanent, verhuizen naar een ander land, dan is het cruciaal om een serieus antwoord te geven op de volgende vragen:

 • Wat betekent het voor je persoonlijke situatie om in een ander land te wonen?
 • Wat zijn de beste, en makkelijkste, landen om naartoe te verhuizen?
 • Wat zijn de algemene procedures en richtlijnen voor een verhuizing naar een ander land?
 • Wat zijn de algemene kosten en voorwaarden om naar een ander land te verhuizen?
 • Wat zijn gemeenschappelijke overwegingen en beperkingen voor personen die een verhuizing naar het buitenland overwegen?
 • Wat zijn de voor- en nadelen van het verlaten van je eigen land en de, tijdelijke- of permanente, verhuizing naar een ander land?

Voorwaarden en definities

Er is duidelijk een groot verschil waar te nemen tussen een bezoek aan een ander land als een toerist voor enkele dagen of weken, en er jarenlang wonen en werken. Een heleboel landen, in het bijzonder die landen waar je thuisland nauwe banden mee onderhoudt, eisen meestal geen speciale toestemming om het land binnen te mogen komen en/of er vrij rond te reizen. Voor reizen die langer duren dan een paar weken of maanden, maar ook voor permanente of langdurige verblijven, zijn echter wel een aantal formaliteiten vereist voordat je een land binnen mag treden en uiteraard heb je dan ook meestal de nodige officiële verblijfsdocumenten nodig.

Toegangs- of verblijfsvisum

Een visum is een door de overheid uitgegeven document waarmee een vreemdeling aan in het land van uitgifte voor een bepaalde duur en met een bepaald doel mag verblijven. Visa kunnen dan ook uitgegeven worden voor uiteenlopende doeleinden, zoals onder andere:

 • recreatie en toerisme,
 • een culturele uitwisseling,
 • een medische reis,
 • diverse media en journalistieke werkzaamheden,
 • het volgen van een studie,
 • het verrichten van (wetenschappelijk) onderzoek,
 • gezinshereniging,
 • een verloving of huwelijk,
 • het starten van een onderneming,
 • het doen van investeringen,
 • het verrichten van werkzaamheden.

Landen die kunnen worden beschouwd als nieuwe industrielanden, zoals Brazilië, of waarmee een westers land een minder warme heeft, zoals Rusland, eisen in de regel wel een visum voordat er een bezoek kan worden gebracht. Vaak maakt de lengte van het bezoek hierbij weinig verschil. Landen waarmee juist wel vriendschapsbanden op zijn gebouwd, zoals de Verenigde Staten en Canada, vragen vaak alleen visum voor westerlingen die van plan zijn voor een langere periode te blijven.

Het soort visum dat je nodig hebt, zal duidelijk maken met welk doel iemand een land wil binnenkomen, bijvoorbeeld een student die in een ander land wil studeren dient een studentenvisum te hebben, terwijl een werkzoekende juist over een werkvisum dient te beschikken. Werkvisa zijn echter vaak nog onder te verdelen in verschillende categorieën op basis van de kwalificaties en de gekozen bedrijfstak. In de meeste gevallen hangt de geldigheidsduur van visum af van het doel van het bezoek. Zo zal een visum van een toerist veel eerder komen te vervallen, dan dat van een student of een werknemer. Afhankelijk van het soort visum, kan de bezitter ervan in aanmerking komen voor een eventuele verlenging en dient dan zodra de vervaldatum in zicht komt een nieuwe visumaanvraag in te dienen.

Permanente verblijfsstatus

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-38-30Indien je een permanente verblijfsstatus hebt dan krijg je in de regel een speciale identificatiekaart. Dit visum zal doorgaans worden afgegeven aan personen die in het land van afgifte wonen en werken voor een onbepaalde tijd. Om in aanmerking te kunnen komen voor een permanente verblijfsvergunning, moet je doorgaans:

 • een blanco strafblad hebben;
 • onafgebroken (op een tijdelijk visum) voor minimaal een jaar in het land van uitgifte hebben verbleven. Sommige mensen, zoals investeerders, kunnen onder bepaalde voorwaarden echter onder deze voorwaarde uitkomen,
 • een bewijs hebben dat je eigen middelen van bestaan hebt, zoals een baan, een bedrijf of familielid dat je ondersteunt,
 • soms is het eveneens noodzakelijk om een examen af te leggen om te laten zien dat je bekend bent met de taal en cultuur van het land van afgifte.

Hoewel een permanente verblijfsvergunning een zekere vervaldata heeft, net zoals dat bijvoorbeeld bij een paspoort het geval is, ben je je permanente verblijfsstatus echter niet automatisch kwijt zodra deze is verlopen. Wanneer je overigens het land dat de permanente verblijfvergunning hebt verlaten en later terugkeert, moet je wellicht nieuwe documenten aanvragen om weer hetzelfde status te kunnen krijgen.

Iemand met een permanente verblijfsstatus mag zich niet tot de ingezetene van een land rekenen. Ze hebben namelijk geen paspoort van het land gekregen en mogen in de regel ook niet stemmen of een openbare functie bekleden. Bovendien kunnen mensen met een permanente verblijfsstatus uit worden gesloten van bepaalde banen in de publieke sector waarbij hoge veiligheidsmaatregelen van kracht zijn. Over het algemeen kan iemand met een permanent verblijfsstatus wel gebruikmaken van een groot deel, zo niet alle, sociale ondersteuningsprogramma’s van de overheid. Hierbij kun je onder andere denken aan gezondheidszorg.

De permanente verblijfsstatus kan in worden getrokken om uiteenlopende redenen, met, zoals:

 • een ernstige strafrechtelijke veroordeling,
 • het weigeren om belasting te betalen,
 • een verhuizing voor een langere periode buiten het land waar het status is verkregen.

Burgerschap

Zodra je voor een bepaald aantal jaren een permanente verblijfsvergunning hebt gehad (vaak minimaal vijf jaar), dan kun je een aanvraag indien voor het burgerschap (naturalisatie). Dit burgerschap geeft je immers recht op de meeste, of zelfs alle, voordelen en rechten die toe zijn gekend aan de personen die in het land geboren zijn, zoals (in een groot deel van de gevallen) de mogelijkheid om te stemmen en zelf kantoor te houden. Genaturaliseerde burgers ontvangen tevens een paspoort dat hen de mogelijkheid biedt om het land van afgifte te verlaten, en vervolgens weer binnen te komen. Het burgerschap zal bovendien bescherming bieden en recht geven op de diensten van de lokale ambassades in het buitenland.

Om het burgerschap van een land te kunnen verwerven kunnen er uiteenlopende eisen worden gesteld die van land tot land kunnen verschillen, maar in de regel de volgende zaken omvatten:

 • Het met goed gevolg afleggen van een taalexamen,
 • Het met goed gevolg afleggen van een inburgeringexamen dat betrekking heeft op de politiek, de geschiedenis en de cultuur van het land,
 • Het afleggen van een eed van burgerschap waarmee aan wordt getoond dat je betrokken bent bij het land dat je op wil nemen als burger,
 • Het doen van afstand van een eerder burgerschap(pen), behalve als het land dat je naturaliseert dubbele nationaliteiten erkend,
 • In het bezit zijn van een geldig visum, of een geldige verblijfsvergunning (doorgaans dient dit een permanente verblijfsvergunning te zijn) op het moment dat de aanvraag wordt ingediend,
 • Het beschikken over een blanco strafblad.

Dubbele nationaliteit

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-39-59Een groot aantal landen, waaronder de meeste ontwikkelde landen, erkennen een dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde burgers. Indien je een staatsburgerschap ontvangt in één van deze landen, hoef je niet per se om je oorspronkelijke staatsburgerschap af te zweren, zoals vaak wel het geval is als je staatsburger wilt worden in een land dat geen dubbele nationaliteit erkend. Opmerkelijke landen die geen dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde burgers herkennen zijn bijvoorbeeld: Japan en Singapore. Met een dubbele nationaliteit kun je een paspoort uit beide landen bij je dragen. Tevens kun je in dat geval genieten van alle rechten en privileges die toe zijn gekend aan één van de nationaliteiten. Natuurlijk dien je je te houden aan de wetten en verplichtingen van ieder land, met inbegrip van (in bepaalde gevallen) de verplichte militaire- of openbare dienstplicht.

In politiek stabiele landen is het beleid ten aanzien van immigratie erg streng. Dit geldt eveneens voor de voorwaarden en procedures waar je mee te maken krijgt als je je wilt naturaliseren. Bovendien zijn er van land tot land sterke verschillen waar te nemen die ook nog eens aan regelmatige veranderingen onderhevig zijn.

Landen met soepele naturalisatiewetgeving

Toch zijn er een aantal voorbeelden te noemen van politiek stabiele landen die bekend staan vanwege hun consequent liberaal en ongecompliceerd immigratiebeleid. Deze landen heten van oudsher immigranten in grote aantallen (in verhouding tot de eigen bevolking) welkom, hanteren duidelijke, simpele regels en verwachtingen voor potentiële immigranten die gedurende een langere tijd, of zelfs permanent, binnen hun grenzen willen wonen en werken. In dit soort landen is het tevens mogelijk voor allochtone inwoners om, weliswaar niet altijd eenvoudig of kosteloos, genaturaliseerde burgers te worden.

Brazilië

Is het grootste land van Zuid-Amerika zowel qua bevolking als qua grondgebied. Hoewel het van oudsher niet bekend staat als een aantrekkelijke plaats voor immigranten, heeft het land wel een geschiedenis die getuigt van gastvrijheid voor buitenlanders, Brazilië heeft bijvoorbeeld een enorme etnische groep van Japanners buiten Japan zelf. In de afgelopen jaren, heeft het van hulpbronnen afhankelijke Brazilië echter bepaalde programma’s in het leven geroepen om met behulp van geschoolde immigranten te proberen het hardnekkige personeelstekort aan te pakken en op die manier beter te kunnen concurreren en de dienstensectoren aan te trekken.

Gepensioneerden met een maandelijks inkomen van minimaal 1.800 euro zijn echter ook welkom in het land. Het is echter erg lastig, of zelfs onmogelijk, voor ongeschoolde arbeiders om naar Brazilië te verhuizen.

Sommige nieuwkomers, inclusief beleggers en ondernemers, kunnen een aanvraag indienen voor een permanente verblijfsvergunning, zodra ze hun eerste entreevisum hebben ontvangen. Permanente bewoners van Brazilië kunnen zich aanmelden voor naturalisatie een aaneengesloten verblijf van minimaal vier jaar in het land. Voor sommige immigranten, zoals beleggers en ondernemers, kan deze periode echter worden verkort, mits zij aan een aantal voorwaarden voldoen. Brazilië erkent bovendien de dubbele nationaliteit voor haar genaturaliseerde burgers.

Indien je naar Brazilië wilt verhuizen dan moet je je overigens wel bedenken dat er niet veel Engels gesproken wordt buiten de grote Braziliaanse steden, zodat immigranten vrijwel altijd Portugees dienen te leren om volledig in te kunnen burgeren.

Canada

Vanwege de politieke stabiliteit is Canada een populaire bestemming voor immigranten. Het immigratiebeleid in het land is vooral erg in haar nopjes met nieuwe mensen die:

 • willen investeren en ondernemen in de lokale economie, zoals in banenscheppende sectoren en vastgoedontwikkelaars.
 • volwassen werknemers met een universiteitsopleiding of die beschikken over gewilde technische en professionele vaardigheden,
 • familieleden van Canadese burgers of permanente bewoners.

Het zal dan ook aanzienlijk moeilijker zijn voor gepensioneerden en ongeschoolde arbeiders om zonder familiebanden te naar Canada te verhuizen. Verder zullen aan de immigranten bepaalde taaleisen worden gesteld ten aanzien van het Engels en / of Frans. Dit betekent overigens niet dat deze talen ook daadwerkelijk vloeiend gesproken moeten worden voor een kwalificatie.

Om in aanmerking te komen voor een permanente verblijfsstatus, moet je minimaal twee jaar van iedere vijf jarige periode in Canada door hebben gebracht. Permanente bewoners kunnen zich in Canada na drie jaar aanmelden voor het burgerschap en kunnen rekenen op de erkenning van een dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde burgers.

Singapore

Is een klein staatje dat is gelegen op het uiterste puntje van de Maleisische schiereiland. Deze gunstige ligging, op het kruispunt van verschillende drukke handelsroutes, heeft het land bijgedragen aan de enorme groei (en mag het zich met een gerust hart één van de rijkste landen ter wereld noemen). Daarnaast kan er in Singapore, vanwege diens status als een internationaal zakencentrum, Engels worden gesproken. Echter door de beperkte aanwezigheid van arbeidskrachten is Singapore in sterke mate afhankelijk van buitenlandse werknemers. Volgens de Singaporese regering werd ongeveer 2 miljoen van de 5.260.000 inwoners van het land in het buitenland geboren. Vanaf 2011 is het immigratiebeleid van Singapore al meerdere keren veranderd. Vandaag de dag maken echter vooral hoogopgeleiden en goed verdienende werknemers kunnen hun gezin in het land onderhouden.

Om een permanente verblijfsvergunning kun je je aanmelden na minimaal 6 maanden legaal werkzaam te zijn geweest in Singapore. Mannelijke burgers van het land moeten echter wel tot twee jaar militaire dienstplicht vervullen en daarnaast erkend Singapore geen dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde burgers. Om die reden besluiten een heleboel permanente inwoners van het land om van het burgerschap af te zien.

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-50-46

Duitsland

Heeft de grootste, en meest dynamische, economie van de Europese Unie. Om die reden is het niet vreemd dat het land een enorme aantrekkingskracht uitoefent op ervaren (en ongeschoolde) allochtonen. De Stengenakkoord van de Europese Unie maakt het voor de bewoners en bezoekers van de aangesloten landen mogelijk om onbeperkt te reizen, waardoor Duitse immigranten eveneens de toegang krijgen tot het grootste gedeelte van de rest van Europa. De Europese Unie staat bovendien permanente bewoners en burgers van Duitsland toe om, onder bepaalde voorwaarden, te wonen en te werken in één van de andere EU-landen.

Je kunt jezelf voor een permanente verblijfsvergunning aanmelden in Duitsland nadat je vijf opeenvolgende jaren tijdelijk in het land hebt verbleven. Voor naturalisatie dien je in totaal acht opeenvolgende jaren ingezeten van het land te zijn geweest. Hierbij dien je wel te bedenken dat Duitsland momenteel geen dubbele nationaliteit voor genaturaliseerde burgers erkent. Indien je een andere nationaliteit bezit, dien je deze dan ook af te zweren om burgerschap in Duitsland te kunnen krijgen.

In het bijzonder in de grote steden van Duitsland wordt het Engels goed beheerst waardoor de communicatie vaak gemakkelijker verloopt, zelfs als je de Duitse taal niet (goed) beheerst. De Duitse regering vereist echter wel dat de meeste immigranten de beginselen van de taal beheersen voordat er overgegaan kan worden tot naturalisatie.

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-51-39

Australië

heeft een hoge levensstandaard en prachtige landschappen waardoor het een aantrekkelijke bestemming is voor mensen die willen verhuizen naar een ander land. Net zoals bij Canada, zal ook Australië vooral graag geschoolde werknemers, (startende) ondernemers, bepaalde beleggers en familieleden van de Australische burgers en houders van een permanente verblijfsvergunning welkom heten.

De Australische regering heeft onder andere een programma opgestart om immigranten een snellere toegang tot het land te verlenen zodra zij bereid zijn om te verhuizen naar de kleinere steden en naar het platteland in de afgelegen binnenlanden. Voor immigranten in de leeftijdsgroep van 18 tot 30 jaar is er bovendien een programma opgesteld dat het makkelijker voor hen maakt om vaardigheden te leren. Voorwaarde is dan wel dat deze immigranten bereid zijn om voor maximaal een jaar in Australië te wonen en te werken.

Afhankelijk van het visum dat je hebt gekregen, bijvoorbeeld een werkvisum, kun je mogelijk een ​​aanvraag voor een permanente verblijfsstatus indienen zodra je langs de legale weg Australië binnenkomt. Je kunt je aanmelden voor het Australische staatsburgerschap als je in het land hebt gewoond voor de duur van vier opeenvolgende jaren. De tijd dat je hebt gewerkt of op vakantie was in het land worden hierbij niet meegeteld. je dient wel een permanente verblijfsstatus hebben gekregen voor minimaal 12 maanden. Dubbele nationaliteiten worden, evenals in Canada, door Australië erkend als er een verzoek tot naturalisatie in wordt gediend.

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-52-20

Nieuw-Zeeland

is afgelegen en beschikt over prachtige landschappen en een befaamde ontspannen levensstijl waardoor het een prima bestemming is voor immigranten die op zoek zijn naar een ideaal evenwicht tussen werk en privé. Nieuw-Zeeland hanteert een immigratiesysteem dat vooral geschoolde werknemers (weliswaar vaak met een verplicht formeel werkaanbod van een Nieuw-Zeelandse werkgever nodig is om het land binnen te komen), familieleden en investeerders bevooroordeeld. 

Evenals Australië, heeft het land een werkvisumprogramma voor vakanties waardoor het mogelijk wordt voor jongeren om in Nieuw-Zeeland te verblijven voor maximaal 12 maanden aaneengesloten. Voor buitenlandse gepensioneerden is het daarentegen erg lastig om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen, behalve onder bijzondere omstandigheden zoals wanneer er sprake is van hereniging met een familielid dat in Nieuw-Zeeland is genaturaliseerd.

Voor de aanvraag van een permanente verblijfsstatus, dien je een permanent visum voor niet-ingezetenen van Nieuw-Zeeland te hebben voor minimaal twee jaar. Je kunt je aanmelden na 5 jaar aanmelden voor naturalisatie als bezitter van een permanente verblijfsvergunning. Nieuw-Zeeland zal echter een dubbele nationaliteit niet erkennen.

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-53-09

 

Eisen en overwegingen voor aanstaande immigranten

Op het moment dat je uit een aantal landen moet kiezen waar je mogelijk wilt gaan wonen, dan is het goed de verschillende karakteristieken en eigenschappen van elk land onder de loep te nemen. Zelfs indien dit zaken zijn die je vermogen om te verhuizen niet rechtstreeks zullen beïnvloeden. Op een gegeven ogenblik kun je er toch mee te maken krijgen, bijvoorbeeld op persoonlijke financieel vlak, maar ook kunnen bepaalde kenmerken en gewoontes van een land invloed hebben op je loopbaan, je vrijheid van reizen, je vrijheid van meningsuiting en je algemene geestelijke gezondheid.

Zaken die een belangrijke rol spelen als je naar een ander land gaat verhuizen, zijn onder andere:

 • de overheersende- of voertaal,
 • politieke klimaat en het algemene beleid van de overheid,
 • wettelijk bestuur,
 • openbare veiligheid,
 • economisch klimaat en –regelgeving,
 • de relatie met je thuisland,
 • het klimaat.

De overheersende- of voertaal

In veel landen, zoals de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië, is Engels is de officiële- of overheersende taal. In een aantal andere landen, zoals Singapore wordt Engels eveneens op grote schaal gesproken waardoor het niet noodzakelijk is om de lokale taal vloeiend te leren spreken. Maar in een land zoals Brazilië, waar Portugees de voertaal is, en Argentinië, met Spaans als overheersende taal, zijn Engels sprekenden minder aanwezig en kunnen veel mensen niet eens goed communiceren in het Engels.

In dergelijke landen dien je de lokale taal dan ook vloeiend, of op zijn minst behoorlijk te spreken, om je verstaanbaar te maken. Bovendien eisen een heleboel landen van immigranten een bepaalde bekendheid en/of spreekvaardigheid met een overheersende lokale taal voordat je het land kunt binnenkomen. In andere landen is enige kennis van de voertaal noodzakelijk om een permanente verblijfsvergunning of staatsburgerschap aan te kunnen vragen.

Lokale politiek en regelgeving

Op je lijst van mogelijke bestemmingen zul je waarschijnlijk geen landen hebben staan die autoritair, corrupt, of overdreven bekrompen van geest zijn. Toch kan de regelgeving en het politieke klimaat sterk uiteenlopen, zelfs in democratische landen en/of landen met een vrije economie. Deze factoren zullen op hu beurt weer van invloed zijn op de kosten en de beschikbaarheid van de belangrijke diensten, zoals uitkeringen, gezondheidszorg en onderwijs. Dit soort diensten heeft immers een aanzienlijke invloed op de kosten van het levensonderhoud en de kwaliteit van het leven als je langdurig in een bepaald land wilt wonen met je gezin. De eerder genoemde factoren zijn in het bijzonder van belang voor mensen die tot een bepaalde klasse of groep behoren, zoals koppels van hetzelfde geslacht, waarvan rechten nog steeds niet overal wettelijk worden erkend in landen waar zijn naartoe zijn verhuisd.

Terwijl religieuze tolerantie een kenmerk is van de meeste ruimdenkende democratieën, heeft niet ieder land een wet die godsdienstvrijheid beschermt en zal de betreffende regering de ene religie boven de andere stellen. Een goed voorbeeld is een land als Israël waar een multiculturele democratie aanwezig is met een grote minderheid aan moslims. Het land werd echter opgericht als een Joodse staat en de nationale overheid maakt immigratie dan ook erg lastig (maar niet onmogelijk) voor niet-Joden zonder familieleden die woonachtig zijn in het land.

Op het ogenblik dat je, als praktiserend gelovige, van plan bent om te verhuizen naar een land waar je religie niet op grote schaal toe wordt gepast, of waar de wet voorstander is van een andere religie, dan doe je beter van tevoren het nodige onderzoek om te beoordelen of je toe worden gestaan ​​om een ​​permanente verblijfsvergunning aan te vragen of zelfs te naturaliseren. In bepaalde landen kan immers van nieuwkomers met een andere religie worden verwacht dat zij compromissen sluiten of hun leven wijzigingen, ongeacht of zij dit aanvaardbaar vinden of niet.

Plaatselijke gewoonten en wetten

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-55-35Het laatste wat je wilt na het verkrijgen van het ingezetenschap in een nieuw land is om uit te worden gezet vanwege het overtreden van een wet. Aangezien burgers die als niet-ingezetenen kunnen worden aangemerkt, in het algemeen bloot worden gesteld aan hogere controlelevels en verscherpt toezicht, is het in het bijzonder van belang voor hen om op het rechte pad te blijven. Steeds is het weer zaak om je vertrouwd te maken met de wetten van een land waar je serieus over denkt om te gaan wonen. Je dient hierbij bijzonder veel aandacht te besteden aan praktijken die niet illegaal zijn in je eigen land, maar die elders wel als illegaal gezien worden.

In Singapore is het bijvoorbeeld illegaal om je aan te sluiten op een WiFi-netwerk van een andere gebruiker, terwijl dat in ons heel normaal is. Je kunt hiervoor worden bestraft met een forse boete. Tevens zal in Singapore naakt rondlopen in je eigen woning, terwijl je gordijnen niet zijn gesloten eveneens kan worden bestraft met een hoge boete. Door de nodige tijd en moeite te steken in het leren kennen van de lokale gewoonten kan je integratieproces een stuk eenvoudiger maken. Zo dien je bijvoorbeeld te weten, als je naar Canada verhuist, dat je buren erg gesteld zijn op beleefdheid, zelfs als je in één van de grote steden gaat wonen.

Criminaliteit en veiligheid

Zelfs als je de wetten van je nieuwe land volgt, kun je niet van je nieuwe landgenoten verwachten dat zij eveneens altijd hetzelfde doen. De plaatselijke criminaliteit is dan ook een belangrijk aandachtspunt, in het bijzonder als je van plan bent om op grote schaal in je nieuwe land wilt gaan reizen. Vooraf moet je extra aandacht schenken aan gewelddadige misdrijven, zoals moorden en vermogensdelicten zoals autodiefstal. Zo heeft bijvoorbeeld, Brazilië een onveilige reputatie, maar het gros van de criminaliteit zal geconcentreerd zijn in arme stadswijken. Op deze plaatsen tieren actieve bendes namelijk welig, terwijl je ook in de meer welvarende, goed bewaakte gebieden kunt blijven en waar je dan zelden, of nooit, te maken krijgt met de misdaden die het land een slechte reputatie hebben bezorgd.

Kosten van levensonderhoud

Kosten van levensonderhoud is een ander punt dat extra aandacht verdient, voornamelijk als je rond moet zien te komen van een krap persoonlijk budget in je nieuwe woonplaats (bijvoorbeeld omdat je je één of meerdere kinderen, of een niet-werkende partner, financieel moet ondersteunen). In een heleboel landen ligt de levenstandaard nu eenmaal een stuk hoger dan in het land waar je oorspronkelijk vandaag komt. In deze landen is het leven dus duurder en veel populaire immigratiebestemmingen staan dan ook hoog op de lijst van landen met hoge kosten voor het levensonderhoud.

Een aantal landen waar het dagelijks leven tamelijk duur is, zijn:

 • Noorwegen,
 • Denemarken,
 • Singapore,
 • Verenigd Koninkrijk,
 • Australië,
 • Nieuw-Zeeland,
 • Ierland,
 • Zweden.

Daarentegen zijn landen zoals Duitsland en Canada een stuk minder duur om rond te komen. Op het moment dat je niet echt op je budget hoeft te letten dan doe je er goed aan om een stabiel land te kiezen waar je met een middeninkomen prima uit de voeten kunt, zoals Belize, Costa Rica en Panama. Je moet dan echter wel rekening houden met het feit dat minder kosten van levensonderhoud ook betekent dat je een grotere kans hebt op slechtere voorzieningen. Denk hierbij maar eens aan een minder goede infrastructuur en overheidsdiensten die minder vlekkeloos te werk gaan.

De mogelijkheid om te werken

De meeste vooruitstrevende democratieën staan ​toe dat bepaalde immigranten, zelfs de meest recente nieuwkomers, mogen werken op hun grondgebied. Een groot aantal landen, zoals Canada en het Verenigd Koninkrijk, maken het echter zeer lastig voor immigranten, die niet over een hoge opleiding of een speciale vaardigheid beschikken, om legaal aan het werk te gaan. In een groot aantal gevallen bevooroordelen immigratie-instellingen werknemers die in loondienst zijn van plaatselijke bedrijven. Dit kan zowel betekenen dat ze werkzaamheden verrichten voor een bestaande werkgever of met succes een goede baan hebben voordat ze in het betreffende land aankwamen.

Immigranten kunnen eveneens toe worden gelaten op een visum voor studenten, familie of bezoeker. Deze mensen mogen in een heleboel gevallen niet werken in het land dat het visum af heeft gegeven, of slechts in een zeer beperkte mate en volgens strenge regels. Als je van plan bent om te gaan werken in het land waar je naartoe wilt verhuizen, dan zul je een bevestiging moeten hebben dat dit ook echt is toegestaan door de overheid. Door deze informatie zelfs te dubbelchecken, kun je voorkomen dat je te maken krijgt met onredelijke beperkingen en je zeker weet dat je de juiste documenten aanvraagt.

Uitleveringsverdragen

Diverse landen hebben met elkaar zogenaamde uitleveringsverdragen afgesloten en wanneer je naar één van deze landen zou vluchten om strafrechtelijke vervolging in een ander land te voorkomen, of in strijd met de wetten in je eigen land in het buitenland woont, bijvoorbeeld omdat je geen belastingen wilt betalen, dan kun je terug worden gestuurd naar het land van herkomst en daar worden berecht. De meeste landen die geen uitleveringsverdrag af hebben gesloten met een groot aantal andere landen, zijn dan ook favoriete immigratielanden, maar hebben doorgaans wel autoritaire regeringen en/of minder goede levensstandaarden. Bepaalde landen, zoals Indonesië, zijn echter wel politiek stabiel, hanteren relatief vooruitstrevende wetten en bieden zelfs een aangename manier van leven voor westerse nieuwkomers.

Klimaat en ligging

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-56-25In vergelijking tot een eventueel vooruitzicht dat je niet meer in staat zult zijn om te werken, of het mogelijk risico op uitzetting, lijkt het aanpassen aan een onbekend klimaat niet echt een enorm probleem te zijn. Als je bijvoorbeeld verhuisd van België naar Zweden dan is het aanschaffen van warme kleding immers vaak voldoende. Wanneer je daarentegen naar Singapore gaat verhuizen, zul je echter moeten wennen aan de enorme luchtvochtigheid.

Toch is het klimaat is meer dan het weer alleen. Als je naar een land verhuist dat op een hoge breedtegraad ligt, zoals Schotland of Noorwegen, dan zul je je voor moeten bereiden op een breed scala aan uren zon- en daglicht dat elk seizoen anders zal zijn. Korte, donkere dagen kunnen een negatieve invloed hebben op je stemming en bijdragen aan ernstige medische klachten, zoals (winter)depressie.

Algemene procedures en kosten voor verhuizing naar het buitenland

De beslissing nemen om voor een ​​langere periode te verhuizen naar een ander land is zeer persoonlijk en zeker niet één die je zomaar even maakt. Bovendien zullen de rechtvaardiging en de gekozen bestemming bij een internationale verhuizing een grote rol spelen bij het verloop van de procedure. Zo zal het voor een alleenstaande ondernemer heel anders zijn om naar Nieuw-Zeeland te verhuizen dan voor een echtpaar van middelbare leeftijd dat zich wil herenigen met familie in Brazilië. Het zal je dan ook niet verbazen dat de algemene procedures en de kosten die in rekening worden gebracht als je wilt verhuizen naar een ander land sterk uiteen kunnen lopen.

Betrouwbare informatiebronnen zijn essentieel

Elke internationale verhuizing heeft, om te beginnen, een gedegen onderzoek nodig waarvoor je gebruikmaakt van betrouwbare bronnen. Op het ogenblik dat je van plan bent om dichter bij familie te gaan wonen, of moet verhuizen vanwege je werk, dan zal je lijst met bestemmingen waarschijnlijk veel korter zijn, dan wanneer je bijvoorbeeld het klimaat in je huidige land wilt ontvluchten.

Voor je definitieve vertrek kun je de nodige informatie verzamelen. Van elke bestemming die je in overweging neemt, die betrekking heeft op:

 • de economie,
 • de geschiedenis,
 • de politiek,
 • de cultuur.

Zodra je je bestemmingenlijst terug heeft weten te brengen tot één of twee opties, dan is het tevens verstandig om elke plaats voor minimaal enkele weken te bezoeken. Zo kun je onder andere beoordelen hoe je er financieel voor kunt komen staan na de verhuizing, maar ook kennismaken met allerlei andere belangrijke verplichtingen die de plaatselijke gemeenschap met zich mee zal brengen. Bij voorkeur verblijf je dan in een woonwijk, en dus niet in een toeristisch gebied, zodat je enig ​​gevoel kunt krijgen van de dagelijkse gang van zaken in een bepaalde plaats.

Zoek contact met landgenoten in het buitenland

Voor een verhuizing naar een ander land is het verstandig om eerst contact te zoeken met landgenoten die deze stap al eerder hebben genomen en die in de gewenste, of potentiële, plaats wonen, of in het verleden gewoond hebben, om na te gaan hoe het voor een buitenlander is om daar te leven. Verder kun je er op deze manier achterkomen hoe vlot het aanpassingsproces zal verlopen. Bij voorkeur maak je direct contact met mensen die je aan dit soort informatie kunnen helpen.

Indien je geen mensen kent in je directe omgeving die verhuisd zijn naar je favoriete bestemming, dan kun je eveneens online naar landgenoten in het buitenland zoeken. Een heleboel landgenoten zijn immers al eerder verhuisd naar het buitenland om daar te wonen, te werken en te recreëren. Een heleboel van deze mensen vertelt hun verhaal in blogs, vlogs, reisverhalen en andere informatiebronnen die je kunt gebruiken als je in hun voetsporen wilt treden.

Om mensen te vinden die in het buitenland een leven leiden dat veel overeenkomsten vertoond met dat je zelf voor ogen hebt, kun je diverse bronnen raadplegen met allerlei gedetailleerde en/of persoonlijke informatie. Zo kun je dan een kijkje nemen in het leven in een ander land. Een aantal betrouwbare informatiebronnen zijn:

 • com: is een mooie website met gedetailleerde profielen van landen en steden waarin via verschillende mediabestanden informatie wordt verstrekt. Dit kan onder andere in de vorm zijn van een persoonlijk verhaal, maar eveneens als een diepgaand artikel. In alle gevallen is de informatie afkomstig van personen die naar het buitenland zijn verhuisd om daar te wonen. Expat.com heeft een wereldwijd bereik en is dan ook bedoeld voor iedereen die in het buitenland woont, of wil gaan wonen, ongeacht de nationaliteit.
 • Expat Exchange. heeft een heleboel algemene- en specifieke informatie beschikbaar over een verhuizing, maar ook het wonen, in het buitenland. Net zoals Expat.com is heeft deze website een wereldwijd bereikt.
 • Specifieke websites en blog over landen of plaatsen: vooral bepaalde populaire bestemmingen worden genoemd op websites en in blogs die speciaal voor deze bestemmingen zijn gemaakt. Op dit soort websites is onder andere informatie beschikbaar over praktische zaken en de lokale cultuur, maar ook kun je er vaak gidsen aantreffen die betrekking hebben op entertainment en de verhuizing zelf. Doorgaans staan er op deze websites en in deze blogs nuttige tips die je zeker van pas zullen komen als je naar een ander land wilt verhuizen, maar toch verbonden wil blijven met je thuisland.
 • Twitter: voor iedereen die nog maar weinig ervaring heeft met de gebruiken op sociale media, kan Twitter een chaotische- en zelfs overweldigend bron van informatie zijn. Desondanks wordt langs deze weg een heleboel informatie gedeeld door mensen die eerder al naar het buitenland verhuisden om in contact te blijven met mensen die zij achter hebben gelaten. Bovendien worden er via Twitter vaak lokale- en internationale nieuwtjes uitgewisseld evenals persoonlijke projecten of carrières die onder de aandacht moeten worden gebracht. Je kunt informatie filteren door populaire hashtags te gebruiken die verband houden met het leven in het buitenland. Je dient je echter wel te bedenken dat de populaire hashtags na verloop van tijd kunnen veranderen. Bovendien zul je altijd waakzaam moeten blijven om elke vorm van oplichting te voorkomen.
 • Zoekmachines: zijn uiteraard ook een prima manier om informatie te vergaren. In een zoekmachine als Google kun je dan zoeken naar blogs en vlogs van landgenoten die over de grens zijn getrokken tijdens een verhuizing. Maar ook andere informatie met betrekking tot een verhuizing naar het buitenland kun je vaak vinden met behulp van je favoriete zoekmachine.

Werk vinden in het buitenland

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-58-18Bij voorkeur start je zo vroeg mogelijk met je zoektocht naar werk in het land waar je naartoe wilt verhuizen. Ook wanneer je als een ondernemer naar een ander land verhuist, is het zaak je ondernemingsplan zo vroeg mogelijk op te stellen. Op het moment dat je huidige werkgever niet bereid is om je financieel bij te staan, kun je contact opnemen met een internationaal wervingsbureau dat met over voldoende kennis beschikt over de toetreding tot de lokale arbeidsmarkt. Veel internationale wervingsbureaus brengen overigens wel kosten in rekening voor de bemiddeling tussen werknemer en werkgever. Vaak worden deze kosten betaald door het bedrijf dat opdracht heeft gegeven om personeel te vinden, maar doorgaans zul je, als werknemer, wel merken dat je salaris enigszins zal zijn verlaagd.

Indien je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer, adviseur of uitvoerder bij een bedrijf waardoor je niet nodig altijd op een vaste locatie verblijft, dan dien je contact op te nemen met de immigratiedienst in het land waar je naartoe wilt verhuizen om erachter te komen wat de wetten en regels zijn in dergelijke situaties. Veel landen laten dergelijke activiteiten toe, op voorwaarde dat de betreffende personen de juiste documenten bij zich dragen en daarnaast hun deel aan lokale belastingen afdragen. Indien je echter zonder geldige papieren, of zonder belastingafdracht, toch in deze landen aan het werk gaat, riskeer je uitzetting en/of maar je het jezelf veel lastiger om een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie verzoek ingewilligd te krijgen. Tevens moet je rekening houden met het feit dat je in je thuisland soms ook belasting dient te betalen over de inkomsten in het buitenland. Deze plicht zal overigens komen te vervallen op het ogenblik dat je naturaliseert en je oorspronkelijke staatburgerschap afzweert.

Logistieke problemen

Zodra je een land hebt gekozen waar je naartoe wilt verhuizen, dan kun je beginnen met het aanpakken van allerlei logistieke problemen waar je zeker mee te maken gaat krijgen tijdens de verhuizing:

 • Het verlaten van je huidige woning. Bij voorkeur verlaat je je huidige woonsituatie om vervolgens zonder veel gedoe in een nieuw onderkomen te trekken. Als eigenaar van een woning zal het pand op de markt dienen te brengen zodra deze zeker weet dat verhuizing doorgaat. Wanneer je immers je woning verkoopt voordat alles in kannen en kruiken is, moet je voor de tijd dat je nog in je thuisland bent een ander onderkomen hebben. Je zou er dan bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om te verhuizen naar een huurwoning of -appartement waarbij je maandelijks de huur op kunt zeggen. Een andere optie is om tijdelijk bij vrienden of familie te gaan wonen. Indien je besluit om te gaan huren, dan is het ideaal als de vervaldatum van het huurpand samenvalt met de dag van de verhuizing. Dit bespaart namelijk het nodige geld omdat je anders wellicht de betaalde waarborg kunt kwijtspelen.
 • Het vinden van een huis in het buitenland: de huisvestingsmogelijkheden lopen sterk uiteen per land. Om die reden is het verstandig om vooraf voldoende tijd vrij te maken om op zoek te gaan naar een geschikte (huur)woning, bij voorkeur met een kortlopend- of maandelijks opzegbaar contract. Als het mogelijk is kun je bij reeds verhuisde landgenoten informatie inwinnen over de situatie in een bepaald gebied of land, bijvoorbeeld over de veiligheid en het wooncomfort in bepaalde wijken. Door je keuzes te beperken tot een hanteerbaar aantal woningen zullen de onderhandelingen vaak vlotter verlopen met een plaatselijke makelaar of verhuurder. Eventueel kun je, als je ter plaatse een vriend of familielid hebt, vragen of deze de gekozen panden wil gaan bekijken en je vervolgens verslag uit wil brengen. Vaak is het niet mogelijk om bij verstek een huurovereenkomst te ondertekenen omdat de regel- en wetgeving dit in de weg staat. Je zult in plaats daarvan dan ook vaak moeten wachten totdat je aankomt in het land voor de ondertekening van het huurcontract. Om echter tijdelijke kosten van levensonderhoud te beperken, bijvoorbeeld vanwege een verblijf in een hotel of hostel, is het goed om vooraf duidelijkheid te krijgen over het moment dat je de woning kunt betrekken. Bovendien dien je altijd rekening te houden met de betaling van een borg, in de regel van minimaal twee maanden huur, voordat je je nieuwe onderkomen kunt gaan bewonen.
 • Roerende goederen: het verschepen van roerende goederen naar het buitenland kan behoorlijk wat kosten met zich meebrengen. In het bijzonder als je grote objecten, zoals een auto, naar een ander land wilt verschepen, kan je dit veel geld gaan kosten. Op het moment dat je besluit om te verhuizen naar het buitenland dan doe je er meestal verstandig aan om je spullen zoveel mogelijk te verkopen en alleen de voorwerpen met een grote intrinsieke- of emotionele waarde op te slaan. De meeste goederen kun je immers vervangen zodra je aan bent gekomen op je bestemming. Indien je echter verhuist naar een land in de buurt van je thuisland, dan kun je wellicht wat gemakkelijker spullen meenemen. Vaak kunt je dan redelijk goedkoop een verhuiswagen (en je eigen auto) gebruiken om alles over de grens te brengen.

Zorg voor de juiste referenties

Voordat je aankomt in het land van bestemming, dien je een aanvraag gedaan te hebben voor een tijdelijk verblijfsvisum. In bepaalde landen kun je een dergelijk visum ook aanvragen direct na aankomst. Er zullen echter een aantal factoren zijn die bepalen welk visum je nodig hebt. Hierbij kun je onder andere denken aan:

 • ben je werkzaam of studeer je nog?
 • ben je een investeerder of een ondernemer?
 • Ben je een geschoolde werknemer?
 • Ga je deelnemen aan een werkvakantie?
 • Ga je op bezoek bij familie?
 • Is er sprake van hereniging met je partner of familie?

Indien je van plan bent om naar werk te zoeken als je in het land verblijft, dan moet je ervoor zorgen dat je gekozen visum dit toestaat. Sommige soorten visa, zoals bepaalde toeristen-, studenten-, en familievisa, staan dit namelijk niet toe om werk te zoeken. Je persoonlijke wensen en je reisdoel zullen dan ook van groot belang zijn bij de bepaling van het juiste visum. Zo zijn er bijvoorbeeld landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, waar je met een standaard toeristenvisum wetenschappelijk onderzoek uit mag voeren en naar financieringen mag zoeken voor een eventuele zakelijke onderneming, terwijl je in het land geen formele arbeidsverhouding aan mag gaan met een plaatselijk universiteitlaboratorium of een nieuw bedrijf mag starten.

De kosten voor een visum variëren per land, maar zijn in de regel te overzien: Echter voor sommige referenties moet je wel (extra) betalen, een investeerdervisum vereist vaak een fors bedrag aan bedrijfsinvesteringen die gedaan dienen te worden in een plaatselijke onderneming of –project.

Kom de wetten in beide landen na

Indien je voor een langere tijd, of zelfs permanent, in je nieuwe land wilt blijven, dan dien je van tijd tot tijd je gekozen visum vernieuwen, of een aanvraag doen voor een nieuw exemplaar. Studentenvisa blijven hooguit één jaar geldig, terwijl de werkvergunning in de regel binnen twee tot vijf jaar zal komen te vervallen. De kosten om een visum te vernieuwen of te veranderen, liggen doorgaans in dezelfde orde van grootte als de oorspronkelijke visumkosten. Onder bepaalde omstandigheden kan je worden gevraagd om je nieuwe land te verlaten en met een aanvraag voor een nieuw, of vernieuwd, visum weer terug te komen nadat je hiervoor goedkeuring hebt gekregen. Om kosten en een heleboel logistiek gedoe te voorkomen, is het wellicht verstandig om, zodra dit mogelijk is, een permanente verblijfsstatus aan te vragen.

Dat je je ook altijd dient te houden aan de wetten van het land waar je naartoe bent verhuisd, spreek voor zich. Indien dat immers niet gebeurt, dan loop je het risico op uitzetting en tevens zullen je kansen op een permanente verblijfsvergunning of naturalisatie op de tocht komen te staan. In de meeste gevallen dien je er bovendien rekening mee te houden dat ook het niet afdragen van belastingen aan je thuisland een reden kan zijn om je strafrechtelijk te vervolgen. Je dient je dus aan de wetten en regels van zowel je nieuwe- als je thuisland te houden nadat je naar het buitenland bent verhuisd.

Verblijfsvergunning aanvragen

Nadat je een paar jaar in het buitenland hebt gewoond en gewerkt, weet je in de regel wel of dit is wat je graag wilt voor een langere periode. Indien je in je nieuwe land wilt blijven, dan kun je besluiten om een aanvraag in te dienen voor een permanente verblijfsvergunning. Een dergelijke aanvraag zal overigens meestal wel duurder zijn dan het aanvragen van een tijdelijk visum. Uiteraard zullen er altijd uitzonderingen worden gemaakt voor speciale groepen, zoals vluchtelingen die asiel aanvragen en minderjarigen.

Naturalisatie aanvragen

Op het ogenblik dat je in je nieuwe land wilt blijven wonen, of wilt genieten van een onbelemmerde toegang, dan kun je een aanvraag indien voor naturalisatie als je eenmaal een permanente verblijfsvergunning voor de gestelde periode hebt gehad. Voordat je echter deze overstap maakt, moet je ervoor zorgen dat je nieuwe land een dubbele nationaliteit erkent, behalve als je het geen probleem vindt om afstand te doen van je oorspronkelijke burgerschap. De kosten van een naturalisatieaanvraag zal echter van land tot land verschillen.

Voordelen van een verhuizing naar het buitenland

Een verhuizing naar het buitenland brengt niet alleen een heleboel gedoe en geregel met zich mee, maar zeker een groot aantal voordelen. Je kunt hierbij onder andere denken aan voordelen, zoals:

De mogelijkheden om te leren en te groeien

Een van de grootste voordelen van het verlaten van je eigen land, en het opbouwen van een nieuw leven in het buitenland, is de mogelijkheid om persoonlijk te groeien en je te ontwikkelen. Zeker de eerste maanden tot ongeveer een jaar na aankomst zal het leven in een nieuw land door veel mensen worden gezien als een spannend en continu leermoment. In het bijzonder als je verhuist naar landen die geen gemeenschappelijke taal, geschiedenis of cultuur delen met je thuisland. Het leren van een nieuwe taal om te kunnen communiceren met je buren of het oplossen van een probleem op het werk zijn hier duidelijk voorbeelden van. Dit geldt echter ook voor de nieuwe manieren om informatie te vinden en zelfs de bereiding van een maaltijd kunnen al als een bijzondere ervaring worden gezien. Na verloop van tijd kan je persoonlijke ontwikkeling voer zijn voor een autobiografie of memoires waarin je je leven in het buitenland uit de doeken kunt doen aan anderen.

schermafbeelding-2016-10-04-om-17-59-25

Nieuwe uitdagingen

Een groot aantal mensen, in het bijzonder jongeren zonder kinderen, gaan op zoek naar een langdurig- of permanent verblijf in het buitenland om zo nieuwe uitdagingen aan te kunnen gaan die in hun eigen land gewoonweg niet aanwezig zijn. Deze mensen worden vaak erg aangetrokken door outdoor avonturen en kiezen dan ook vaak voor bestemmingen zoals Nieuw-Zeeland. In dit land liggen namelijk de grote steden slechts een dag rijden, of een uur vliegen, van de populaire futuristische landschappen zoals die onder andere in “Lord of the Rings” films te zien zijn. Liefhebbers van klassieke geschiedenis zoeken echter juist locaties in landen als Italië en Israël waar een breed scala aan goed bewaarde oude structuren en sites te vinden zijn. Buitenlandgangers die op zoek zijn naar exotische culturen geven daarentegen de voorkeur aan landen als Brazilië of Singapore.

Ontvluchten van de werkloosheid in het eigen land

Indien je van plan bent om te gaan werken in je nieuwe land, dan kun je soms versteld staan van de enorme vraag naar professionele vaardigheden door lokale bedrijven. Deze situatie is wellicht te wijten aan het gebrek aan ervaring op dit vlak bij de plaatselijke bevolking. Ook op het moment dat je een eigen bedrijf wilt starten, zul je merken dat er weinig, of geen, plaatselijke bedrijven in een vergelijkbare bedrijfstak actief zijn of over dezelfde faciliteiten beschikken. Dergelijke  tekortkomingen tref je doorgaan aan in landen met minder goede hogere opleidingen, onvoldoende opgeleid personeel of in sterk verdeelde economieën die echter afhankelijk zijn van slechts enkele grote industrieën. Helaas zul je het in dit soort landen ook vaak zonder de aanwezigheid van een goede tolk jezelf moeten kunnen redden. Er zal in dat geval dan ook niets anders opzitten dan de lokale taal onder de knie krijgen voordat je de definitieve overstap maakt.

Nieuwe mensen ontmoeten

schermafbeelding-2016-10-04-om-18-00-02Niet ieder mens is een extravert. Toch kan van veel mensen die naar het buitenland verhuizen worden gezegd dat ze bereid, en in staat, zijn om zich prima in het land en de samenleving te integreren. Wanneer je van plan bent om in een traditionele kantooromgeving te gaan werken, dan heb je een ware vijver waar je nieuwe vrienden en kennissen uit kunt vissen. Afhankelijk van je locatie kun je soms ook een levendige gemeenschap van landgenoten ontmoeten met wie je kunt netwerken, verhalen uit kunt wisselen en leuke dingen mee kunt ondernemen. Je zult echter niet alleen van dit netwerk erg veel leren, maar ook je carrière hiermee laten opbloeien en steun zoeken in moeilijke tijden.

De kans op goedkopere gezondheidszorg en onderwijs

Het sociale vangnet van elk land is anders en de beschikbaarheid van de sociale uitkeringen blijkt vaak af te hangen van de verblijfsstatus of het staatsburgerschap van een persoon, evenals van het inkomen van diens huishouden en nog een aantal andere factoren. Echter in een heleboel, vooral vooruitstrevende westerse democratieën zoals Canada en de meeste lidstaten van de Europese Unie, hebben weliswaar een sterk, maar tevens minder duur sociaal vangnet (tenminste voor particulieren). Zo hoeven inwoners van Canada, en bepaalde buitenlanders die langere tijd in het land verblijven, van de overheid basisdiensten binnen de gezondheidszorg niet zelf te bekostigen, deze wordt namelijk gefinancierd uit de belastingen. Ook openbare universiteiten in een groot aantal landen nemen permanente bewoners en burgers op tegen erg weinig kosten. Daar staat echter tegenover dat werknemers zonder een permanente verblijfsvergunning en buitenlandse studenten het land binnen zijn gekomen op een studentenvisum wel vaak meer dienen te betalen.

Nadelen van een verhuizing naar het buitenland

Verhuizen naar een ander land lijkt voor veel mensen dan wel de ultieme droom, maar kan ook aardig wat minder gunstige aspecten met zich meebrengen. Je kunt hierbij ondermeer denken aan nadelen, zoals:

Mogelijk van contactverlies met achtergebleven vrienden en familie

Ondanks dat steeds meer mensen vandaag de dag de beschikking hebben over e-mail, mobiele telefonie en andere elektronische communicatiemiddelen die het aanzienlijk eenvoudiger hebben gemaakt om met mensen contact te onderhouden terwijl ze aan de andere kant van de wereld wonen, zijn het geen dwangmiddelen om ook daadwerkelijk dit te doen. Als je echt naar de andere kant van de wereld, bijvoorbeeld naar Australië of Nieuw-Zeeland, gaat verhuizen dan zal het behoorlijk lastig zijn om in real-time met je vrienden en familie in je thuisland contact te houden. Er zal dan namelijk geld en tijd nodig zijn tussen de verschillende landen te reizen. Om die reden zal het niet waarschijnlijk zijn dat je vaak naar je thuisland zult gaan om of dat je de achtergebleven familie of vrienden bij je thuis op bezoek krijgt. Wanneer je sociale netwerk voor in je directe omgeving op is gebouwd, dan zal de kans op het verwateren van deze contacten zeker op de loer liggen als je naar het buitenland verhuist. Dit is dan ook voor veel mensen een reden om van hun verhuisplannen naar een ander land af te zien.

Problemen met het vinden van geschikt werk

Indien je in een nieuw land niet alleen wilt gaan wonen, maar ook wilt gaan werken, dan dien je ervoor te zorgen dat je je aanmeldt bij de juiste instanties. Als je op de eerste plaats een land binnenkomt met een niet-werkvisum, dan is dat wellicht als student of toerist. In die gevallen mag je immers geen werkzaamheden verrichten voordat je over officiële toestemming hiervoor beschikt. Zodra je wel gaat werken in één van deze gevallen, dan zul je in strijd met de wet handelen en de kansen op werk alleen maar verkleinen, evenals de kans dat je een permanente verblijfsvergunning krijgt of in de toekomst genaturaliseerd kunt worden. Bovendien heb je geen garantie dat je kennis, vaardigheden en ervaring ook worden geaccepteerd in het nieuwe land. Sommige vaardigheden, zoals de kennis van bepaalde programmeertalen, zijn vrijwel overal gelijk en kunnen dan ook bijna overal gebruikt worden. Maar op andere vlakken, zoals de kennis van bouwvoorschriften in het thuisland, kan in het nieuwe land niet bruikbaar zijn. Dit zal enkel mogelijk zijn als je op afstand kunt werken voor een werkgever in je thuisland. In een aantal gevallen zul je je carrièreplannen tijdelijk opzij zetten en opnieuw in de schoolbanken gaan zitten om je te laten om- of bijscholen.

Aanpassing aan culturele verschillen

schermafbeelding-2016-10-04-om-18-00-58Elk land is anders, maar sommige landen zijn meer verschillend dan andere. Bijvoorbeeld, de Verenigde Staten, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland hebben een groot aantal culturele overeenkomsten met die van ons. Soms heeft een nieuw land zelfs een gemeenschappelijke taal of een gedeeltelijk overlappende geschiedenis met het thuisland. Desondanks zullen je ervaringen als immigrant naar één van de landen niet gelijk zijn aan je huidige leven. Vaak ervaar je dan ook een zekere cultuurshock. Als je je niet goed voorbereid dan is kans een stuk groter dat je zult vereenzamen in een ander land waar je de taal niet spreekt en de plaatselijke gewoontes en gebruiken niet kent. Bepaalde plaatsen vragen immers meer van je aanpassingsvermogen dan andere waardoor soms factoren waar je geen invloed op uit kunt oefenen in de weg kunnen komen te staan. Je hebt immers geen enkele garantie dat je door de plaatselijke bevolking niet voortdurend als een buitenlander, en in de regel ook als buitenstaander, zult worden bekeken en behandeld.

 

Hoge kosten op vastgoed

Als je wilt ontsnappen aan de vrij goedkope vastgoedmarkt in je eigen land, kun je bedrogen uitkomen. Je zult immers versteld staan van de kosten die vastgoed in sommige landen met zich meebrengt. Soms is vergelijkbaar vastgoed in je thuisland dan ook veel goedkoper dan in het buitenland. Verder dien je zeker in overweging te nemen dat er wettelijke beperkingen kunnen bestaan voor het vermogen om onroerend goed mee te kopen. Dit is echter niet altijd aan de orde op de meest populaire immigratiebestemmingen. Zo kan de overheid van je nieuwe land een aantal beperkingen op buitenlandse kopers van onroerend goed stellen als deze buiten de goed afgebakende gebieden aan het strand zijn gelegen. Echter in bepaalde ontwikkelde landen, is de aankoop van onroerend goed problematisch vanwege de vele beperkingen. Australië zou bijvoorbeeld buitenlanders ontmoedigen om bestaande woningen in het land aan te kopen. Het is veel gemakkelijker voor niet-ingezetenen en niet-burgers om onroerend goed te kopen om zo een extra woning te creëren. Het bouwen van een woning in het buitenland is om die reden dan ook niet altijd financieel- en/of praktisch haalbaar voor mensen die nieuw in een land zijn.

Grote veranderingen in je routine en leefwijze

Veel mensen die naar een ander land zijn verhuist, onderschatten de omvang van de veranderingen in de leefstijl en de routine die hiermee gepaard gaan. Hierbij kun je denken aan veranderingen in de vertrouwde patronen op het gebied van leefruimte en woon-werkverkeer. In een heleboel gevallen zul je het in het buitenland namelijk moeten stellen met veel kleinere woningen. Ook de reispatronen van het woon-werkverkeer en bepaalde gewoontes kunnen in andere delen van de wereld volkomen anders zijn dan in je thuisland. In dichtbevolkte Europese steden, die te kampen hebben met een groot gebrek aan parkeerplaatsen. Maar wel met een uitgebreid openbaar vervoernetwerk, is het lastig en vaak zelfs onnodig, om een ​​auto te bezitten. In wereldsteden zoals Londen, Amsterdam en Berlijn gaan veel bewoners dan ook vaker op de fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Als je erg gesteld bent op het bezitten van een auto dan dien je de voor- en nadelen van het wonen in een dergelijke omgeving zeer zeker goed af te wegen.

Conclusie

Het leven van mensen loopt helaas niet in alle gevallen zoals zij dat graag gezien, of gepland, hadden. Als je het niet eens bent met de politiek in je land, je uit de sleur van een vaste relatie wilt breken, je moeite hebt om financieel rond te komen of je gewoon niet voldoende uitdagingen tegenkomt in je dagelijkse doen en laten, dan kan een verandering van omgeving wellicht de ideale oplossing lijken. Veel mensen zien een verhuizing naar het buitenland dan ook vaak als een eenvoudige en verleidelijke oplossing voor allerlei problemen. De meeste mensen dromen dan ook regelmatig van het verkopen van al hun bezittingen en het voorgoed vertrekken naar een exotisch oord om daar nieuw leven op te bouwen.

Maar het gras bij de buren is helaas niet altijd groener. Zo zijn er vandaag de dag landen waar er politieke spanningen en problemen met ethnische minderheden voor behoorlijke onlusten kunnen zorgen. Daarnaast zijn er landen die worstelen met economische problemen als gevolg van dalende grondstoffenprijzen. Er zijn zelfs landen, zoals Japan, die nadrukkelijk erg  onoverkomelijke belemmeringen in hebben gesteld voor mensen die in het land willen komen wonen. De reden hiervoor zijn te vinden in de bescherming van de lokale economie en culturele tradities. In dit soort landen kun je weliswaar voor een bepaalde tijd wonen, maar je zou er nooit welvaart of woongenot kunnen vinden. Voordat je besluit om je koffers definitief te pakken en huis en haard verlaat, doe je er goed aan grondig onderzoek te verrichten en alle voor- en nadelen tegen elkaar af te wegen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20