Wegentaks berekenen 2019

Als je plannen hebt om als bestuurder je met een auto op de Belgische openbare weg te gaan begeven, dan zul je verschillende kosten in gedachten moeten houden, zoals de premie voor een autoverzekering de heffing van wegentaks. Deze wegentaks wordt regelmatig als verkeersbelasting of autotaks aangeduid en kan worden gezien als een vorm van indirecte belasting die geheven wordt op motorvoertuigen die over het Belgische wegennet personen en/of goederen vervoeren. De wegentaks is een belastingvorm die elk jaar automatisch aan zal worden geslagen miljoenen bezitters van een motorvoertuig dat voorzien is van een Belgische nummerplaat. In bepaalde gevallen zal echter nog altijd een in te vullen aangifte opgestuurd moeten worden en zal er een vignet worden gebruikt. Deze werkwijze zal echter vooral gelden voor niet geautomatiseerde voertuigen, zoals bepaalde vrachtwagens.

Het innen van de wegentaks

De wegentaks wordt in zijn geheel aan de diverse Belgische gewesten toegewezen:

 • In Wallonië en Brussel wordt de belasting geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën om vervolgens doorgestort te worden naar het respectieve gewest,
 • In Vlaanderen wordt de belasting (sinds 2011) door de eigen Vlaamse Belastingdienst geïncasseerd.

Vandaag de dag wordt de hoogte van de wegentaks vastgesteld aan de hand van het aantal fiscale PK’s van een voertuig. Het Vlaamse Gewest heeft echter wel plannen geopperd om in de toekomst deze belastingvorm voor een groter deel af te laten hangen van de mate van milieuvervuiling van een voertuig.

Hoeveel kan jij besparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering. Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Wie dient er wegentaks te voldoen?

Jaarlijks zal er dus weer wegentaks betaald moeten gaan worden door elke bezitter van een personenauto of van een aanverwant motorvoertuig. Deze taks zal echter altijd betaald dienen te worden door de natuurlijke- of rechtspersoon die ook vermeld staat op het inschrijvingsbewijs van het voertuig. De belastingplichtige moet bovendien de persoon zijn die het voertuig constant in gebruik heeft, of die het exploiteert, en dus als de eigenaar of huurder aan kan worden gemerkt. Deze belastingplicht geldt trouwens eveneens voor andere constructies waarbij een persoon een voertuig constant (of uit gewoonte) in bezit heeft en dit gebruik ook contractueel vast is gelegd). In de regel zal echter vaak blijken dat de gebruiker of de exploitant van een voertuig eveneens ook de eigenaar ervan is.

Het in orde brengen van de betaling van de wegentaks zal altijd plaats moeten vinden aan de Vlaamse Belastingsdienst binnen twee maanden na de verzending van het aanslagbiljet. Na inschrijving van een voertuig zul je als bezitter van een auto dus niet automatisch deze taks gaan betalen. Alleen wanneer je ermee op de openbare weg gaat rijden, dan ben je wettelijk verplicht om hiervan aangifte te doen. Wanneer een voertuig daarentegen langere tijd wordt gestald, of als het alleen op een privéterrein in wordt gezet, dan kan deze aangifte achterwege blijven omdat het betreffende motorvoertuig dan niet als belastbaar kan worden aangemerkt.

De wegentaks zal betaald dienen te worden vanaf het ogenblik dat dit verplicht is ingeschreven bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). Een dergelijke inschrijving zal immers worden beschouwd als een onweerlegbaar vermoeden dat je ook echt met het betreffende voertuig zult gaan rijden op de openbare weg.

Hoewel de wegentaks binnen twee maanden na verzending van de aanslag betaald dient te zijn, kunnen er situaties ontstaan waarin je bijvoorbeeld in de loop van het aanslagjaar in aanmerking komt voor een vrijstelling, of dat je het voertuig hebt geschrapt. In dit soort gevallen zal de er een verrekening plaats gaan vinden over de maanden van het betreffende aangiftejaar die het voertuig niet ingeschreven heeft gestaan. Je kunt dus, afhankelijk van de situatie, geld terugkrijgen of te maken krijgen met het in mindering brengen van de te veel betaalde wegentaks. Met andere woorden: de te veel betaalde taks zal op het bedrag in mindering worden gebracht dat je nog openstaat bij de belastingdienst. 

Je hebt de wegentaks niet betaald

Op een aanslagbiljet voor de wegentaks dat wordt verzonden naar een belastingplichtige zal altijd een uiterste betaaldatum vermeldt worden. Op het moment dat je deze taks dan ook niet op tijd betaald hebt, dan zul je automatisch vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand op de uiterste betaaldatum ook de wettelijke nalatigheidinterest moeten gaan betalen voor elke nieuwe maand die van start gaat. De nalatigheidinterest zal overigens alleen verschuldigd zijn als deze mimiaal 5 euro bedraagt. De nalatigheidinterest zal altijd worden berekend tegen een jaarlijkse rentevoet van 7 procent, dus elke maand zal deze 7/12 = 0,5833 procent bedragen op de opgebouwde schuld.

Op het moment dat de aanslag dus niet is betaald, dan zal de belastingdienst altijd eerst een herinnering aan de belastingplichtige toesturen, maar wanneer ook deze herinnering niet wordt voldaan, dan zal er in de regel nog een laatste keer een herinnering uitgaan. Er zal echter een gerechtsdeurwaarder in worden gezet door de belastingdienst als er dan nog steeds geen betaling volgt. Naast het verschuldigde bedrag aan wegentaks zal er in dat geval echter ook nog zogenaamde invorderingskosten bij komen. De hoogte van deze invorderingskosten zullen afhangen van de ondernomen acties van de deurwaarder om de openstaande schuld in te kunnen vorderen, zoals:

 • kosten die te maken hebben met de verzending van een aanmaning,
 • kosten voor het betekenen van een dwangbevel,
 • het uitvoeren van een beslaglegging op de roerende goederen van die in gebreke blijvende belastingplichtige.

De berekende invorderingskosten zullen trouwens in alle gevallen volledig door de belastingplichtige moeten worden betaald en komen dus nog bovenop de schuld die deze bij de belastingdienst op heeft gebouwd.

De belastingdienst beschikt trouwens nog over diverse andere mogelijkheden om een openstaande schuld in te kunnen vorderen, zoals door middel van een beslaglegging op:

 • huurgelden,
 • loon,
 • vakantiegeld,
 • een aantal andere uitkeringen.

Ook is het voor de belastingdienst mogelijk om de wettelijke hypotheek in te schrijven op onroerend goed van de belastingplichtige. In deze gevallen zullen eveneens alle gemaakte kosten door de belastingplichtige moeten worden betaald. Uiteraard komen deze kosten ook weer bovenop de inmiddels opgebouwde schuld bij de belastingdienst.

Zodra een belastingplichtige merkt dat hij, of zij, (tijdelijke) de wegentaks niet kunt betalen, bijvoorbeeld doordat er sprake is van onverwachte financiële problemen die verhinderen om op tijd aan de betalingsverplichting te voldoen, dan is van cruciaal belang om zo snel mogelijk na ontvangst van een aanslagbiljet een aanvraag in te dienen voor een (bijkomende) afbetalingsregeling bij de belastingdienst. Op die manier kan er namelijk worden voorkomen dat de ontstane schuld alleen maar hoger wordt en er zelfs nog meer bijkomende kosten aan toegevoegd worden.

Belasting op Inverkeerstelling

Naast de eigenlijke wegentaks wordt er in België ook nog de zogenaamde Belasting op Inverkeerstelling (BIV) geheven. Deze belastingvorm moet betaald worden voor iedere eerste inverkeerstelling van een voertuig door één bepaald persoon. Dit wil dus zeggen dat deze taks eveneens wordt geheven op een tweedehands voertuig dat door de nieuwe eigenaar voor de eerste keer in wordt geschreven.

Op het ogenblik dat er een voertuig, maar eveneens een vaar- of een luchtvaartuig, wordt ingeschreven (of op wanneer dit ingeschreven zou moeten zijn) dan zal er automatisch een belastingschuld met betrekking tot de BIV ontstaan. Er zal BIV betaald moeten worden vanaf het moment dat er gebruik wordt gemaakt van een in ons land geregistreerde:

 • personenauto,
 • auto voor dubbel gebruik,
 • minibus,
 • motor,
 • luchtvaartuig
 • jacht
 • pleziervaartuig dat een lengte heeft van meer dan 7,5 meter waar een vlaggenbrief voor nodig is dat door de FOD Mobiliteit af wordt gegeven, of waarvoor een vergelijkbaar kentekenbewijs voor afgegeven zou moeten zijn.

Vrijstellingen van de BIV

Voor voertuigen die op een bepaald brandstoftype rijden bestaat er sinds aanslagjaar 2016 de mogelijkheid om vrijstelling aan te vragen voor de BIV. Vanaf dit aanslagjaar zijn personenauto’s, auto’s met een dubbel gebruik en minibussen namelijk vrijgesteld van de wegentaks die jaarlijks wordt geheven, maar eveneens voor de belasting op inverkeerstelling, wanneer er in een voertuig wordt gereden dat op de volgende brandstof of aandrijving loopt:

 • volledig op elektriciteit,
 • volledig op waterstof,
 • aardgas CNG/ LNG (deze regeling is maar tijdelijk geldig tot het aanslagjaar 2021) zelfs als de motor deels of tijdelijk door aardgas aan wordt gedreven
 • Plug-in hybride elektrische voertuigen (dit is ook een tijdelijke regeling en die tot aanslagjaar 2021 van kracht blijft).

Er zijn nog een aantal andere voorwaarden waar iemand aan dient te voldoen om voor deze vrijstelling in aanmerking te kunnen komen, zoals:

 • het elektrisch voertuig moet voorzien zijn van een accu die met behulp van een stekker opgeladen kan worden,
 • de vrijstelling zal enkel en alleen worden toegekend op het moment dat de uitstoot minder is dan 50 gram CO2/per kilometer.

Verder zal deze vrijstelling alleen van kracht zijn voor voertuigen die niet worden geleased. Wel is er )onder de gestelde voorwaarden) vrijstelling mogelijk voor zowel nieuwe- als bestaande inschrijvingen.

De wegentaks berekenen in 2017

De hoogte van de wegentaks berekenen die je in 2017 moet voldoen, zal afhangen van een heleboel verschillende aspecten die al eerder aan de orde zijn gekomen. Het zal dan ook niet altijd even eenvoudig zijn om de hoogte van deze taks in een individueel geval snel te achterhalen door zelf de nodige berekening te maken. Dot wil trouwens niet zeggen dat het volkomen onmogelijk is om erachter te komen welk bedrag je aan de belastingdienst af moet gaan dragen in het kader van de wegentaks.

Op het internet zijn er gelukkig wel een aantal websites actief die een simulatietool aanbieden waarmee een dergelijke berekening in een paar minuten uitgevoerd kan worden. Tijdens dit soort simulaties hoeven er alleen maar de gevraagde gegevens ingevoerd te worden. Deze gegevens hebben betrekking op de persoonlijke situatie en het voertuig van de belastingplichtige, zoals:

 • persoonlijke gegevens, zoals naam, adres en woonplaats,
 • het soort brandstof waar het betreffende voertuig op rijdt,
 • de leeftijd van het voertuig waar de wegentaks over betaald gaat worden,
 • het moment van inschrijving van het voertuig bij de DIV,
 • eventuele uitzonderingsaspecten, zoals een handicap van de belastingplichtige of een bepaalde leaseconstructie van het voertuig.

Wegentaks voor een auto die is ingeschreven vanaf 1 januari 2016

Als een auto is ingeschreven vanaf 1 januari 2016, dan zul de belastingplichtige meestal te maken krijgen met de nieuwe vergroende berekening voor de wegentaks. Het tarief zal vooral vast worden gesteld zoals dat in het verleden eveneens gebeurde: op basis van het fiscaal vermogen. De uitkomst zal vervolgens wel op twee verschillende manieren aangepast kunnen worden:

 • een hogere belasting voor auto’s met een hoge uitstoot van CO2,
 • een hogere belasting voor dieselwagens en -motoren die niet kunnen voldoen aan de recente euronormen.

Op het ogenblik dat er sprake is van een leaseconstructie, dan zal deze formule echter helemaal niet van toepassing zijn omdat de berekening van de wegentaks in dat geval nog steeds met behulp van de oude formule zal worden uitgevoerd. Deze formule is al evenmin geldig in situaties dat een voertuig tot 1 van de uitzonderingen kan worden gerekend.

Wegentaks voor een auto die is ingeschreven tot 31 december 2015

Indien een voertuig is geregistreerd voor 2016, dan zal echter gewoon de oude berekening van de wegentaks van kracht blijven. Op het moment van inschrijving was de belastingplichtige immers onmogelijk op de hoogte van het feit dat de wegentaks later zou worden vergroend. Het tarief dat betaald moet worden, zal om die reden dan ook alleen maar afhangen van het aantal fiscale PK’s dat de auto heeft. Het aantal fiscale pk zal op zijn beurt weer afhangen van de cilinderinhoud van het betreffende voertuig.

Wegentaks voor auto’s met een leaseconstructie

Op het ogenblik dat je in een auto rijdt binnen een leaseconstructie, dan zal de nieuwe vergroende wegentaks evenmin van kracht zijn, maar zal er nog steeds met de oude formule aan de slag worden gegaan. Voor deze werkwijze is gekozen door de belastingdienst omdat alle leasingbedrijven anders massaal naar Brussel of Wallonië zouden gaan verhuizen zodra de Vlaamse vergroende regeling op hen van toepassing zou zijn en er een zekere mate van fiscale concurrentie zou ontstaan.

Wegentaks voor een auto ouder dan 25 jaar

Als een auto meer dan 25 jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer is gebracht, dan kan de belastingplichtige als gelukkig worden omschreven omdat deze dan namelijk altijd het vaste minimumbedrag hoeft betalen voor de wegentaks.

Wegentaks voor een volledig elektrische auto

Een belastingplichtige die in een auto rijdt, die voorzien is van een volledig elektrische motor, zal zijn vrijgesteld van de betaling van de wegentaks. Deze regeling geldt echter niet voor leaseauto’s.

Wegentaks voor een auto die volledig op waterstof rijdt

Voor een auto die volledig rijdt op waterstof hoef je eveneens geen wegentaks te voldoen en ook nu weer geldt dat er geen sprake mag zijn van een leaseconstructie.

Wegentaks voor een auto die op aardgas (CNG) rijdt

Voor een auto die over een door CNG, oftewel aardgas, aangedreven motor beschikt, hoeft de belastingplichtige tot en met 31 december 2020 geen wegentaks te betalen. Deze tijdelijke vrijstelling is ook weer niet van kracht binnen een leaseconstructie en voor lichte vrachtwagens. De regeling zal dan ook alleen profijt bieden voor bestuurders van een personenauto, een auto voor gemengd vervoer of een minibus.

Wegentaks voor een plugin hybride auto met een maximale uitstoot van 50 gram CO2 per kilometer

Een plugin hybride auto wil eigenlijk niets meer zeggen dan dat een auto rijdt op een combinatie is van een elektrische motor en een verbrandingsmotor. De accu voor de elektrische motor kan dan dus ook met een stekker op worden geladen. Tot en met 31 december 2020 hoeft een belastingplichtige om die reden geen wegentaks te voldoen voor een plugin hybride auto.

Wegentaks voor een auto op LPG

Voor eigenaren van een wagen die rijdt op LPG is de situatie wat minder simpel ten aanzien van de betaling van de wegentaks. De taks voor dit soort auto’s is namelijk uit drie componenten opgebouwd. De normale wegentaks waarbij er een onderscheid zal worden gemaakt tussen:

 • auto’s die zijn geregistreerd tot 31 december 2015,
 • auto’s die ingeschreven zijn vanaf 1 januari 2016,
 • auto’s die worden geleased.

Zodra er geen sprake is van een leaseconstructie, dan zal ieder jaar een korting worden gegeven op de wegentaks die afgedragen moet worden. Dit bedrag zal echter ook jaarlijks geïndexeerd worden en bovendien aftrekbaar zijn van de belasting. Bij het in mindering brengen van de korting kan er echter geen negatieve waarde worden te verkregen. Verder zal er de verplichting bestaan om een extra aanvullende wegentaks voor op LPG rijdende voertuigen te voldoen. De hoogte van deze taks zal op zijn beurt weer afhankelijk zijn van het aantal fiscale PK. Er kan dus worden gesteld dat: hoe hoger het aantal PK’s een voertuig heeft, hoe meer taks er betaald moet gaan worden.

Conclusie

Bij het berekenen van de wegentaks over 2017 zullen een heleboel verschillende aspecten een rol gaan spelen. Het zal om die reden vaak een gigantische klus worden (als je tenminste geen natuurlijk rekenwonder bent) om uit te vinden wat bedrag je kwijt zult zijn voor de wegentaks voor een bepaald voertuig dat je op je naam hebt staan, of op je naam wilt gaan zetten.

Het is dan ook zeker een aanrader om, op momenten dat je de hoogte van de wegentaks over 2017 wilt berekenen, gebruik te gaan maken van een speciale rekentool. Deze rekentool zijn vrij gemakkelijk te die vinden op het internet, bijvoorbeeld door een zoekmachine als Google te gebruiken. Nadat je alle gevraagde informatie in hebt gevoerd, dan zal al binnen een paar minuten de hoogte van de verschuldigde wegentaks aan het licht komen. Op die manier zul je dus doorgaans veel tijd en vooral erg veel moeite besparen. Vanwege het feit dat er van tijd tot tijd veranderingen door worden gevoerd ten aanzien van de jaarlijkse wegentaks, en andere belastingen waar bezitters van een auto mee te maken zullen krijgen, is het wel aan te bevelen om deze nauwlettend in de gaten te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20