Voorbije dertig jaar is 75 procent van de vliegende insecten verdwenen

Een nieuwe studie heeft een erg verontrustend beeld van de natuur geschetst: driekwart van de vliegende insecten zou in Duitse natuurgebieden de voorbije drie decennia verdwenen zijn. Daarmee is de teruggang veel groter dan wetenschappers hadden verwacht. Dat is een enorm drama, want zonder insecten zou er geen leven op aarde zijn.

De voorbije jaren washet opvallend hoeveel insectensoorten, zoals bijen en vlinders, minder enminder voorkwamen in West-Europa en Noord-Amerika. Deze insecten zijn echter zeerbelangrijk voor het ecosysteem. Zij zijn namelijk de bestuivers, de voedselbronvan de vogels en de zoogdieren. Wanneer de meerderheid hiervan verdwijnt, heeftdat een enorme invloed op dit ecosysteem en op onszelf.

Jammer genoeg kent niemandhet belang van insecten, voornamelijk omdat we ze zodanig als irritant beschouwen. 

“Dit houdt niet op aan de grens”

Alvanaf 1989 houden Duitse entomologen of insectendeskundigen in 63 beschermdenatuurgebieden nauwlettend bij hoeveel en welke soorten insecten er leven enrondvliegen. Dit doen ze op verschillende momenten in het jaar.

Ditjaar heeft de Radboud Universiteit de onderzoeksresultaten onderzocht en kwamenze tot de conclusie dat het gemiddelde totale aantal insecten na 27 jaar met76% is gedaald. “Dit houdt natuurlijk niet op bij degrens”, zegt projectleider Hans De Kroon. “Ik denk dat wat we zien inDuitsland zien, ook gebeurt in andere gebieden in Europa.”

Maar waaromverdwijnen ze?

Maar watis nu de reden dat de insecten verdwijnen? Hier kan geen eenlijnig antwoord opgegeven worden, al kan er wel gezegd worden waarom ze niét verdwijnen.

Hetveranderende klimaat is alleszins niet de oorzaak. De temperatuurstijging lietjuist zien dat er méér insecten voorkomen. Ook het onderhoud van de natuurgebiedenin Duitsland kan geen oorzaak zijn, ze worden namelijk goed onderhouden. Onderzoekersvinden het dan ook vreemd dat de insecten ook daar massaal sterven.

Deoorzaak die dan overblijft is dat de gebieden vrij klein zijn en in een landelijkgebied liggen. De invloed van de landbouw en het gebruik van pesticiden kan duseen oorzaak zijn. Daarnaast kunnen ook volgens die insecten eten een groteinvloed hebben op de achteruitgang van de insecten.

Momenteelweten de onderzoekers echter nog niet alles en willen ze voorlopig deachteruitgang  van de insecten aan nikstoeschrijven. 

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20