Verkeersbelasting berekenen voor een motorfiets of brommer 2019

Iedereen die met een gemotoriseerd voertuig gebruik wil gaan maken van de Belgische openbare weg, zal met bepaalde kosten te maken krijgen, zoals verzekeringspremies en de heffing van verkeersbelasting. Deze verkeersbelasting is een vorm van belasting die wordt geheven op motorvoertuigen die personen en goederen vervoeren over de wegen in België, en dus ook op motorfietsen en brommers. De verkeersbelasting is een jaarlijkse indirecte vorm van belasting die steeds automatisch zal worden geheven aan meer dan zes miljoen bezitters van een motorvoertuig dat voorzien is van een Belgische nummerplaat.

Is er sprake van een motorfiets of van een brommer?

Een motorfiets kan worden omschreven als een voertuig, dat over het algemeen is voorzien van een verbrandingsmotor, dat rijdt op twee, drie of zelfs vier wielen. Hoewel motorfietsen met een kleinere cilinderinhoud vaak als brommer worden aangeduid, dienen deze voertuigen technisch gezien eveneens onder de motorfietsen te worden gerekend, net zoals een scooter, een trike, een zijspancombinatie en een quad.

Een brommer is dus eveneens een gemotoriseerd voertuig dat zich vaak op twee wielen voortbeweegt. Een brommer is echter een soort tussenvorm tussen een fiets en een motorfiets. Onder de brommers worden eveneens de snorfietsen en de brommobielen gerekend. Voorschriften die geldig zijn voor brommers zullen dan ook voor alle snorfietsen en brommobielen van kracht zijn.

Het verschil tussen een motorfiets en een brommer is dat dit laatste voertuig een bepaalde maximumsnelheid kent als gevolg van de constructie. Verder heeft een brommer een meer beperkte verbrandingsmotor met een cilinderinhoud van niet meer dan 50 cc of een elektromotor met een nominaal continu maximumvermogen van niet meer dan 4 kW. Technisch gezien zal er echter geen verschil waar te nemen zijn tussen een motorfiets en een brommer.

Bereken jouw verkeersbelasting

[verkeersbelasting_motor_cal]

Weet jij hoeveel je kan uitsparen met een kilometerverzekering?

AanbiederGratis adviesBereken je winst (tip!)
Tip: bespaar tot 50% op je autoverzekering.Bereken nu hoeveel jij kan besparen.Berekenen
Tip: Geniet van 2 maanden gratis autoverzekering bij DVV.Berekenen
Tip: krijg 2 maanden gratis omnium voor je geëlektrificeerde wagen.Simuleer

Het innen van de verkeersbelasting

De verkeersbelasting is in zijn geheel aan de diverse Belgische gewesten toegewezen:

 • In Wallonië en Brussel zal de belasting echter worden geïnd door de Federale Overheidsdienst Financiën om daarna doorgestort te worden naar het respectieve gewest,
 • In Vlaanderen vindt de inning van deze belasting sinds 2011 plaats door de Vlaamse Belastingdienst.

Vandaag de dag wordt de hoogte van de verkeersbelasting vastgesteld op basis van het aantal fiscale PK’s van een te belasten motorvoertuig. Het Vlaamse Gewest is echter ook voornemens om in de toekomst deze vorm van belasting meer afhankelijk te laten zijn van de mate van milieuvervuiling dat een voertuig met zich meebrengt.

Wie zijn de belastingplichtigen ten aanzien van de verkeersbelasting?

Ieder jaar zal de verkeersbelasting weer voldaan moeten worden door de bezitters van personenauto’s en andere voertuigen die door middel van een motor aan worden gedreven. Deze belasting zal moeten worden voldaan door de natuurlijke- of rechtspersoon waarvan ook de naam op het inschrijvingsbewijs van het te belasten voertuig staat vermeld. De belastingplichtige zal verder de persoon moeten zijn die het voertuig constant in gebruik heeft, of die het exploiteert, en dus als de eigenaar of huurder ervan aan kan worden geduid. De belasting moet eveneens worden betaald voor andere constructies waarbij een persoon een voertuig constant of uit gewoonte in gebruik heeft (en hierover contractuele afspraken zijn gemaakt). In de regel zal blijken dat de gebruiker of de exploitant van een voertuig ook de eigenaar ervan is.

Het betalen van de verkeersbelasting zal altijd plaats moeten vinden aan de Vlaamse Belastingsdienst en wel binnen twee maanden nadat het aanslagbiljet is verzonden. Nadat de motorfiets of de brommer in is geschreven zal de bezitter dus niet automatisch deze belasting gaan betalen. Alleen vanaf het ogenblik dat ermee op de openbare weg gereden gaat worden, bestaat er de wettelijke verplichting om aangifte te doen. Als de motorfiets of de brommer echter gedurende een langere tijd gestald wordt, of als deze enkel op een privéterrein wordt bereden, dan kan een dergelijke aangifte dus achterwege kunnen blijven omdat het betreffende voertuig dan als niet belastbaar kan worden aangemerkt.

De verkeersbelasting voor motorfietsen en brommers zal dan ook betaald moeten worden vanaf het ogenblik dat het voertuig verplicht ingeschreven is bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV). De inschrijving zal immers worden gezien als een onweerlegbaar vermoeden dat de bezitter van de motorfiets of de brommer ook daadwerkelijk met het voertuig gebruik zal gaan maken van de openbare weg.

Hoewel de verkeersbelasting binnen twee maanden na verzending van de aanslag voldaan dient te zijn, kan het gebeuren dat in de loop van het aanslagjaar blijkt dat de belastingplicht komt te vervallen omdat de bezitter van de motorfiets of de brommer in aanmerking komt voor een vrijstelling, of dat het betreffende voertuig wordt geschrapt. In dergelijke situaties zal de er een verrekening door worden gevoerd met betrekking tot de maanden van het betreffende aangiftejaar die het voertuig niet ingeschreven gestaan heeft. Afhankelijk van de situatie zul dus geld terug worden gestort of de te veel betaalde verkeersbelasting in mindering worden gebracht op het nog verschuldigde bedrag aan de belastingdienst.

Gevolgen van het niet betalen van de verkeersbelasting

Op een verzonden aanslagbiljet voor de verkeersbelasting zal altijd een uiterste betaaldatum staan aangegeven en wanneer je deze belasting dan ook niet op tijd hebt betaald, dan zul je vanaf de eerste dag van de eerstvolgende maand op deze uiterste betaaldatum de wettelijke nalatigheidinterest moeten betalen voor elke nieuwe maand die ingaat. De nalatigheidinterest is overigens alleen verschuldigd op het ogenblik dat deze minimaal 5 euro bedraagt en zal altijd worden berekend tegen een jaarlijkse rentevoet van 7 procent. Per maand zal deze interest dus 7/12 = 0,5833 procent op de openstaande schuld bedragen.

Indien de aanslag niet is betaald, dan zal de belastingdienst altijd eerst een herinnering toezenden, maar wanneer je ook deze herinnering niet voldoet, dan zal er over het algemeen nogmaals een laatste herinnering worden toegestuurd. Als deze betaling echter eveneens uitblijft, dan zal er een gerechtsdeurwaarder in worden geschakeld de belastingdienst en dient er rekening te worden gehouden met de aanrekening van zogeheten invorderingskosten. De hoogte van deze kosten zal afhangen van de acties die de deurwaarder heeft moeten ondernemen om de openstaande schuld in te kunnen vorderen. Denk hierbij onder andere aan kosten die te maken hebben met de verzending van een aanmaning, het betekenen van een dwangbevel of het ten uitvoer leggen van een beslaglegging op de roerende goederen van de belastingplichtige die in gebreke is gebleven. De invorderingskosten zullen overigens in alle gevallen voor rekening van de belastingplichtige zijn en dus bovenop de openstaande schuld komen die bij de belastingdienst op is gebouwd.

De belastingdienst beschikt overigens nog over een aantal andere opties om een openstaande schuld te kunnen invorderen, zoals door middel van beslaglegging op huurgelden, op looninkomsten, op vakantiegeld en op enkele andere uitkeringen. Daarnaast heeft de belastingdienst de mogelijkheid om de wettelijke hypotheek in te schrijven op onroerend goed van de belastingplichtige. Op dit soort momenten zal de belastingplichtige eveneens volledig op moeten draaien voor de gemaakte kosten, naast de inmiddels opgebouwde schuld bij de belastingdienst.

Op het ogenblik dat je dus merkt dat je (tijdelijke) niet in staat zult zijn om de verkeersbelasting te betalen, bijvoorbeeld doordat je met onverwachte financiële problemen te kampen hebt die je verhinderen om op tijd aan je betalingsverplichting te voldoen, dan is het zaak om zo snel mogelijk na ontvangst van een aanslagbiljet eveneens een aanvraag in te dienen voor een (bijkomende) afbetalingsregeling. Een dergelijke aanvraag kun je indienen bij de bij de belastingdienst en op die manier kun je vaak voorkomen dat de schuld alleen maar hoger oploopt en er zelfs nog een heleboel bijkomende kosten aan toe zullen worden gevoegd.

Belasting op Inverkeerstelling

Behalve de eigenlijke verkeersbelasting wordt er in ons land eveneens de zogeheten Belasting op Inverkeerstelling (BIV) geheven. Deze vorm van belasting zal betaald moeten worden voor iedere eerste inverkeerstelling van een voertuig door één bepaald individu. Dit wil dus zeggen dat deze belasting eveneens geheven zal worden op een tweedehands voertuig dat door de nieuwe eigenaar voor de eerste keer in worden geschreven.

Op het moment dat er een motorfiets of brommer, maar ook een auto, vaartuig of een luchtvaartuig, in wordt geschreven (of als dit ingeschreven zou moeten zijn) dan zal er automatisch een belastingschuld met betrekking tot de BIV worden opgebouwd. Er zal dus BIV betaald moeten worden vanaf het moment dat er gebruikgemaakt wordt van een in ons land geregistreerde:

 • personenauto,
 • wagen voor dubbel gebruik,
 • minibus,
 • motor,
 • luchtvaartuig
 • jacht
 • pleziervaartuig dat een lengte heeft van meer dan 7,5 meter waar een vlaggenbrief voor nodig is dat door de FOD Mobiliteit af wordt gegeven, of waarvoor een vergelijkbaar kentekenbewijs voor afgegeven zou moeten zijn.

De hoogte van de verkeersbelasting voor motorfietsen en brommers berekenen in 2017

De hoogte van de verkeersbelasting berekenen die je in 2017 gaat betalen, zal afhankelijk zijn van enkele uiteenlopende aspecten die al eerder aan de orde zijn gekomen. Het zal dan ook niet in alle gevallen even eenvoudig zijn om de hoogte van deze belasting in een individuele situatie snel te achterhalen. Dot wil overigens niet zeggen dat je helemaal niet zelf te weten zou kunnen komen horveel geld je aan de belastingdienst af moet dragen als motor- of brommerbezitter in het kader van de verkeersbelasting.

Op het internet zijn er immers verschillende websites actief die een handige simulatietool aanbieden waar je een dergelijke berekening wel in een ommezien mee uit kunt voeren. Het enige wat je tijdens een dergelijke simulatie hoeft te doen, is het invoeren van alle gevraagde gegevens die betrekking hebben op je persoonlijke situatie en de motorfiets of de brommer waar je verkeersbelasting over dient te voldoen. Hierbij kun je ondermeer denken aan:

 • je persoonlijke gegevens, zoals je naam, adres en woonplaats,
 • het soort brandstof waar de betreffende motorfiets of brommer op rijdt,
 • de leeftijd van de motor of brommer waar je de verkeersbelasting over moet betalen,
 • het moment van inschrijving van de motorfiets of brommer bij de DIV,
 • eventuele uitzonderingsaspecten, zoals een handicap van de belastingplichtige of een bepaalde leaseconstructie van het voertuig.

Verkeersbelasting voor een motorfiets of brommer die is ingeschreven vanaf 1 januari 2016

Indien een motor of brommer in is geschreven vanaf 1 januari 2016, dan zul de belastingplichtige in het gros van de gevallen te maken krijgen met de nieuwe vergroende berekening voor verkeersbelasting. Het tarief zal vooral vast worden gesteld zoals dat in het verleden eveneens gebeurde: op basis van het fiscaal vermogen, maar de uitkomst zal vervolgens wel op twee verschillende manieren aan kunnen worden gepast:

 • een hogere belasting voor voertuigen met een hoge uitstoot van CO2,
 • een hogere belasting voor dieselmotoren die niet kunnen voldoen aan de recente euronormen.

Indien er sprake is van een leaseconstructie, dan zal deze formule echter totaal van de baan zijn omdat de berekening van de verkeersbelasting in dat geval nog altijd volgens de oude formule zal verlopen. De formule is al evenmin geldig in situaties dat een voertuig tot 1 van de uitzonderingen kan worden gerekend.

Verkeersbelasting voor een motorfiets of brommer die is ingeschreven tot 31 december 2015

Indien een motor of brommer is ingeschreven voor 2016, dan zal de oude berekening van de verkeersbelasting gehanteerd worden omdat de belastingplichtige, op het moment van inschrijving, immers niet bekend was met het feit dat de verkeersbelasting later zou worden vergroend. Het tarief dat voldaan moet worden, zal dan ook alleen afhankelijk zijn van het aantal fiscale PK’s dat het voertuig auto heeft. Het aantal fiscale pk zal op zijn beurt weer afhangen van de cilinderinhoud van de motorfiets of de brommer.

Verkeersbelasting voor motors met een leaseconstructie

Als je in een motor rijdt binnen een leaseconstructie, dan zal de nieuwe vergroende verkeersbelasting ook niet van kracht zijn, maar zal er nog steeds met de oude formule worden gewerkt. Voor deze werkwijze is gekozen door de belastingdienst omdat alle leasingbedrijven anders massaal naar Brussel of Wallonië zouden gaan verhuizen zodra de Vlaamse vergroende regeling op hen van toepassing zou zijn en er een zekere mate van fiscale concurrentie zou ontstaan.

Verkeersbelasting voor een motor of brommer ouder dan 25 jaar

Wanneer een motorfiets of brommer wordt gereden die meer dan 25 jaar geleden voor de eerste keer in het verkeer is gebracht, dan heeft de belastingplichtige geluk omdat deze dan namelijk altijd het vaste minimumbedrag moet betalen voor de verkeersbelasting.

Verkeersbelasting voor een volledig elektrische motor

Een belastingplichtige die in een motorfiets rijdt, die voorzien is van een volledig elektrische motor, zal vrij zijn gesteld van de betaling van de verkeersbelasting. Deze regeling geldt echter niet voor voertuigen die worden gereden onder een leasecontract.

Conclusie

Bij het berekenen van de verkeersbelasting voor een motorfiets of brommer over 2017 zullen diverse aspecten een rol gaan spelen. Het zal om die reden dan ook een behoorlijke klus worden (als je tenminste geen uitgesproken rekenwonder bent) om te weten te komen wat je kwijt zult zijn voor de verkeersbelasting voor een bepaald voertuig dat op je naam staat.

Het is dan ook absoluut aan te bevelen om, op momenten dat je de hoogte van de verkeersbelasting over 2017 wilt berekenen, gebruik te maken van een speciale rekentool die te die vinden zal zijn op het internet. Om deze tool te vinden, kun je een zoekmachine gebruiken, zoals Google. Nadat je alle gevraagde gegevens in hebt gevoerd, zal al snel de hoogte van de verschuldigde verkeersbelasting duidelijk worden. Zo zul je dus in de regel een heleboel tijd en vooral ook erg veel moeite kunnen besparen. Vanwege het feit dat er van tijd tot tijd veranderingen door worden gevoerd ten aanzien van de jaarlijkse verkeersbelasting, en andere belastingen die bezitters van een motorfiets of een brommer dienen te betalen, is het wel aan te raden om deze nauwlettend in de gaten te houden.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20