Oudere internetgebruiker vindt sociale media negatief voor democratie

Over de hele wereld geloven de meeste burgers dat sociale media over het algemeen een goede zaak zijn voor de democratie in hun land. In de Verenigde Staten wordt het platform daarentegen eerder als een gevaar voor de democratie bestempeld. Dat blijkt uit een studie van het Pew Research Center, gebaseerd op een enquête bij gebruikers van sociale media in negentien verschillende landen.

Volgens de onderzoekers van het Pew Research Center zou die kloof kunnen verklaard kunnen worden door de generatieverschillen die in de landen bij het gebruik van sociale media blijken.

Oudere generaties

Het Pew Research Center wijst erop dat sociale media in de betrokken landen een groot gebruik laten optekenen. Dat is volgens de onderzoekers niet verrassend, maar opgemerkt wordt dat de adoptie van het platform door oudere generaties de sleutel zou kunnen zijn om te begrijpen waarom sociale media in de Verenigde Staten anders wordt bekeken dan in andere landen.

“Over de hele wereld zijn vijftigplussers het sterkst groeiende segment van de bevolking dat sociale media is gaan gebruiken”, stippen de onderzoekers aan. “Maar de Verenigde Staten tonen – samen met Japan – een opmerkelijk hoog aandeel oudere gebruikers.”

“In Japan en de Verenigde Staten loopt het aandeel van de vijftigplussers in het totale publiek van de sociale media op tot 60 procent”, verduidelijken de onderzoekers. “Dat vertegenwoordigt een schril contrast met de meeste Europese landen, waar vijftigplussers minder dan 50 procent van het totale publiek vormen. Deze tweedeling zou de kloof in de visie op het medium kunnen verklaren.”

In de onderzochte landen blijkt gemiddeld 57 procent van de ondervraagden van mening te zijn dat sociale media een positieve impact heeft op de democratie. Daarentegen zegt 35 procent van de respondenten ervan overtuigd te zijn dat het platform een negatieve invloed uitoefent.

In de Verenigde Staten blijkt daarentegen slechts 34 procent een positief verband te zien, terwijl 64 procent gewag maakt van een negatieve werking.

Verdeeldheid en burgerzin

Uit het onderzoek blijkt verder dat 65 procent van de ondervraagden van mening is dat sociale media bijdragen tot een grotere politieke verdeeldheid, terwijl 46 procent ervan overtuigd is dat het platform de bevolking minder burgerlijk heeft gemaakt. In de Verenigde Staten worden daarbij echter resultaten van respectievelijk 79 procent en 69 procent opgetekend.

De onderzoekers merkten verder op dat wereldwijd 84 procent van de respondenten van mening is dat sociale media – en het internet in het algemeen, het gemakkelijker hebben gemaakt om het publiek door verkeerde informatie of geruchten te manipuleren. Tevens werd vastgesteld dat 70 procent de online verspreiding van valse informatie als een grote bedreiging, na de klimaatverandering, bestempelt.

“De consument bestempelt sociale platformen als een bijzonder invloedrijk medium”, besluiten de onderzoekers. “Er kan wereldwijd een meerderheid worden gevonden die het medium als een effectieve manier bestempelt om de politiek en het beleid te beïnvloeden.”

Verder kon nog worden opgetekend dat 77 procent van de ondervraagden het ermee eens is dat het gebruik van sociale media een efficiëntie manier is om het bewustzijn te vergroten, terwijl 65 procent beklemtoont dat het platform een goed instrument is om zijn mening aan te passen.

Tevens zegt 64 procent dat sociale media een nuttig instrument zijn om verkozenen aan een problematiek aandacht te laten besteden, terwijl 61 procent zegt dat het medium in hun land invloed heeft op beleidsbeslissingen.

Meer