Netto-nul is niet wat je denkt. Er zijn wel wat problemen met al die beloftes die landen nu doen op COP26

Bedrijven en landen over de hele wereld beloven in het licht van de klimaattop COP26 hun bijdragen aan klimaatverandering te elimineren. Veel van hun doelstellingen voor het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen worden verpakt onder de noemer netto-nul-uitstoot. Wat betekent dat? En vooral: wat zijn de problemen daarmee?

Waarom is dit belangrijk?

Netto-nul is iets anders dan nulemissie. Netto-nul is al bij al een vage term die belangrijke verschillen kan verdoezelen in hoe landen en bedrijven hun bijdragen aan klimaatverandering daadwerkelijk willen beperken.

Meer dan 130 landen hebben doelstellingen voor een netto-nuluitstoot vastgelegd of overwegen die, en velen steken een tandje bij naar aanleiding van de COP26-klimaatvergadering in Glasgow. De Verenigde Staten, Nieuw-Zeeland, Costa Rica, Japan en Argentinië streven er allemaal naar om tegen 2050 netto-nul-emissies te bereiken. De Europese Unie wil “klimaatneutraal” zijn, een andere manier om netto-nul te bepalen. Zelfs Rusland en Saoedi-Arabië (’s werelds grootste olie-exporteur) en India hebben nu doelstellingen voor netto-nul-emissies. Ook particuliere bedrijven doen mee. Minstens 20 procent van de 2.000 grootste bedrijven heeft doelstellingen voor een netto-nuluitstoot gesteld, waaronder giganten als Apple, Ford en Microsoft.

Maar netto-nul is iets anders dan nulemissie. Netto-nul is al bij al een vage term die belangrijke verschillen kan verdoezelen in hoe landen en bedrijven hun bijdragen aan klimaatverandering daadwerkelijk willen beperken. Er zijn geen normen die bepalen welke activiteiten daadwerkelijk als netto-nul tellen. Het “netto” staat altijd voor de “nul”, maar het “netto”-gedeelte is een beetje vaag, vooral met verplichtingen op landniveau.

Wanneer een land streeft naar netto-nul-emissies – in tegenstelling tot simpelweg nul-emissies – belooft het in wezen om zijn klimaatvervuiling in evenwicht te brengen, zodat het over het algemeen het wereldwijde klimaat niet schaadt.

Een doekje voor het bloeden

Als een fabriekseigenaar er bijvoorbeeld niet achter kan komen hoe hij zijn uitstoot met de huidige technologieën kan elimineren, kan hij betalen om een ​​mangrovemoeras te herstellen dat een equivalente hoeveelheid koolstofdioxide zal absorberen. Als de mangrove ongeveer opneemt wat de fabriek vervuilt, zal de fabriek theoretisch niet bijdragen aan de opwarming.

Het idee van netto-nul biedt landen en bedrijven in principe flexibiliteit bij het behalen van klimaatdoelen. Maar critici zeggen dat in de praktijk netto-nultoezeggingen een significante vermindering van broeikasgassen vertragen en dekking bieden aan degenen die niet bereid zijn onmiddellijk stappen te ondernemen om de uitstoot te beperken. “Op weg naar COP26 gebruiken bedrijven netto-nul om effectief klimaatbeleid te blokkeren en hun imago te vergroenen, terwijl ze de normale gang van zaken behouden”, staat bijvoorbeeld in een rapport van de non-profitgroep Corporate Accountability.

Niet alle netto-nulverplichtingen zijn dus gelijk. De vraag is dus: hoe serieus moeten we een bepaald netto-nuldoel nemen? En hoe scheiden we de goede van de slechte? Om te voorkomen dat de planeet verder opwarmt, zal de hele mensheid een versie van netto-nul-emissies moeten bereiken. Alle bijkomende broeikasgassen die in de atmosfeer vrijkomen, moeten daar weer worden uitgehaald, of dit nu door bomen, micro-organismen of koolstofwasmachines is.

Waarom we sowieso naar netto-nul moeten

Dat komt omdat koolstofdioxide, het belangrijkste door de mens geproduceerde broeikasgas, eeuwenlang in de atmosfeer kan blijven hangen. Zelfs als de CO2-uitstoot tot een kleine hoeveelheid vertraagt, zal die zich nog steeds ophopen en de planeet blijven opwarmen, zij het aan een langzamer tempo.

Het Klimaatakkoord van Parijs, bijvoorbeeld, stelde een doel om de opwarming deze eeuw te beperken tot minder dan 2 graden Celsius, met een optimistischer doel om onder de 1,5°C te blijven (vergeleken met de wereldwijde gemiddelde temperaturen vóór de industriële revolutie). Om deze doelstellingen te bereiken, zou de mensheid haar uitstoot van broeikasgassen moeten elimineren, maar langs verschillende tijdlijnen. Hoe langer het duurt, hoe erger de opwarming.

In de context van klimaatverandering maakt het de atmosfeer niet uit waar de emissies vandaan komen of waar ze naartoe gaan, alleen de totale hoeveelheid die in onze atmosfeer komt, telt. Dus in theorie kan het matchen van broeikasgasemissies met onttrekkingen de effecten op het klimaat elimineren. Het kost echter veel werk om de schade van emissies echt tegen te gaan.

De nadelen van netto-nul

Eén van de belangrijkste vragen die moeten worden gesteld bij netto-nulverplichtingen, is of een land of bedrijf daadwerkelijke emissiereducties doorvoert. Er is geen alternatief voor het verminderen van de totale uitstoot. In de eerste plaats voorkomen dat broeikasgassen in de atmosfeer belanden, is de meest zinvolle en eenvoudige manier om de impact van de mensheid op het klimaat te beteugelen. Dat betekent het zo snel mogelijk uitfaseren van fossiele brandstoffen zoals olie en gas.

Dit heeft ook positieve effecten die verder gaan dan het matigen van de klimaatverandering. Luchtvervuiling door uitlaatgassen van fossiele brandstoffen bijvoorbeeld kan mensen ziek maken, zelfs als die gecompenseerd worden door de aanplant van een bos bijvoorbeeld dat CO2-uitstoot tegengaat.

Een andere zorg is dat er maar zo veel opties zijn om emissies in evenwicht te brengen. Als te veel bedrijven en regeringen hun weg naar een netto-nuluitstoot proberen te kopen zonder hun eigen reducties door te voeren, zullen er niet genoeg koolstofabsorberende tactieken zijn om rond te komen. De grootste last van het terugdringen van emissies kan dan terechtkomen bij de mensen met de minste middelen om dat te doen. Een sterk netto-nul-emissieplan zou daarom grote en onmiddellijke reducties in absolute emissies als kern moeten hebben.

Waarom we er nu aan moeten beginnen (en niet in 2050)

Veel landen en bedrijven hebben hun netto-nulgrens in 2050 bepaald. Dat is minder dan 30 jaar weg – 2050 is dichter bij ons dan 1990. En om de 1,5°C-doelstelling van het akkoord van Parijs te bereiken, moet op een nog kortere termijn actie worden ondernomen. Om dit doel te bereiken, zou de wereldwijde uitstoot al in 2030 moeten worden gehalveerd, meldde het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering in 2018.

Daarom moet de emissiereductie nu beginnen. Een geloofwaardig netto-nulplan zou tussen nu en het midden van de eeuw concrete maatstaven moeten hebben. Mijlpalen bieden ook kansen voor waarnemers zoals burgers en investeerders om de voortgang te meten en instellingen ter verantwoording te roepen.

Er zijn weinig betere manieren om te laten zien dat je serieus bezig bent met het klimaat dan door geld uit te geven. Hoeveel een bedrijf of overheid bereid is te besteden aan het terugdringen van emissies en de transitie naar schone energie weerspiegelt de kracht van hun inzet. Maar waar dat geld aan wordt besteed, is ook van belang. Het inzetten van emissievrije energie om fossiele brandstoffen te verdringen, het opvangen van lekkend methaan en het uitfaseren van fluorkoolwaterstoffen levert op korte termijn enorme klimaatvoordelen op. Financiering van onderzoek en ontwikkeling zou kunnen leiden tot doorbraken die de klimaatverandering gedurende tientallen jaren kunnen afzwakken.

Betalen om uitstoot te compenseren kan ook klimaatvoordelen opleveren, maar als dat de enige pijler is van een netto-nulplan, kan het voor rijke bedrijven en landen uiteindelijk een manier zijn om zich uit hun klimaatverplichtingen te kopen.

Sneller gezegd dan gedaan

De transitie naar schone energie gaat niet van de ene op de andere dag. Het zal ook moeilijker zijn voor bijvoorbeeld ontwikkelingslanden, die goedkope brandstof nodig hebben en afgelegen regio’s met weinig opties voor hernieuwbare energie. Zelfs voor landen en bedrijven die hun uitstoot agressief kunnen terugdringen, zal de productie van broeikasgassen bijzonder moeilijk te elimineren zijn. Sectoren zoals de internationale luchtvaart zijn bijzonder moeilijk te decarboniseren omdat schonere alternatieven nog niet op grote schaal beschikbaar zijn.

In zo’n gevallen hebben landen en bedrijven weinig andere keuze dan anderen te betalen om namens hen de uitstoot te verminderen. Dit is het meest controversiële aspect van netto-nul. Er zijn veel manieren om emissies te compenseren, maar sommige hebben ernstige nadelen. Het herstellen van aangetaste bossen is een populair mechanisme. Naarmate bomen en vegetatie groeien, kunnen ze enorme hoeveelheden koolstofdioxide uit de lucht opnemen, maar veel van deze projecten hebben niet de beloofde reducties opgeleverd en sommige hebben zelfs een averechts effect gehad, wat heeft geleid tot meer uitstoot.

Er zijn andere strategieën om de uitstoot in evenwicht te brengen. Een uitstoter kan schone energiebronnen financieren en deze gebruiken om steenkool, olie en aardgas van de markt te verdrijven, waardoor hun eigen uitstoot op nul wordt gezet. Ze kunnen ook systemen voor het opvangen en opslaan van koolstof installeren op elektriciteitscentrales die draaien op fossiele brandstoffen. Er zijn zelfs bedrijven die machines bouwen die koolstofdioxide rechtstreeks uit de lucht kunnen zuigen. Natuurlijk zijn veel van deze maatregelen duur, technologisch onvolwassen en kunnen ze op dezelfde boekhoudkundige problemen stuiten als op de natuur gebaseerde compensaties.

We moeten zelfs naar negatieve uitstoot

Ondanks deze uitdagingen zeggen sommige experts dat het mogelijk is om haalbare compensaties te creëren met de juiste meting en verificatie. En gezien de hoeveelheid broeikasgassen die we in de atmosfeer blijven pompen, kan het binnenkort nodig zijn om niet alleen de menselijke impact op het klimaat uit te bannen, maar ook om netto negatieve uitstoot te bereiken – dat wil zeggen, meer CO2 uit de lucht halen dan erin gaat.

Elk scenario voor het stabiliseren van het mondiale klimaat rond de 1,5°C opwarming gaat gepaard met netto-negatieve emissies na het midden van de eeuw, meldde het IPCC al in 2018. De lage schatting was dat de mensheid 100 gigaton koolstofdioxide zou moeten onttrekken aan de lucht tegen 2100, ongeveer het dubbele van de hoeveelheid die de mensheid vandaag in een jaar produceert. De high-end schatting was 1.000 gigaton.

De historische discrepantie

Veel van de landen die historisch gezien de meeste broeikasgassen hebben uitgestoten, zijn enkele van de rijkste ter wereld geworden. Toch zullen de landen die historisch gezien de minste broeikasgassen hebben uitgestoten, zoals eilandlanden, het meest te lijden hebben van klimaatverandering. Een nationaal netto-nuldoel moet daarom worden beoordeeld op hoe goed het deze discrepantie aanpakt. Je zou gemakkelijk kunnen beweren dat de rijke landen in het noorden van de wereld en bedrijven die in die landen actief zijn, veel verder moeten gaan dan netto nul om negatieve uitstoot effectief te compenseren. Ze moeten hun uitstoot zo veel mogelijk verminderen en ze moeten de rest van de wereld helpen om tot nul te komen. En veel milieuactivisten stellen dat 2050 als doelwit daarvoor te laat is.

Rijkere landen moeten er ook voor zorgen dat ze vitale activiteiten zoals voedselproductie of ontwikkeling in andere landen niet belemmeren. En nogmaals, compensaties moeten de algehele emissiereducties aanvullen, niet vervangen. Anders zouden rijke landen en bedrijven gewoon anderen kunnen betalen om aan hun verplichtingen te voldoen om de uitstoot te verminderen.

De COP26-bijeenkomst biedt de mogelijkheid om al deze principes uit te testen. Tijdens de klimaattop wordt van landen verwacht dat ze aan de onderhandelingstafel komen met sterkere toezeggingen op het gebied van klimaatverandering dan ze hebben gepresenteerd toen het akkoord van Parijs in 2015 werd opgesteld. Maar veel van de nieuwere toezeggingen blijken uitsluitend gericht op emissies binnen de landsgrenzen en negeren de export van fossiele brandstoffen.

Het probleem met grenzen

De Australische regering heeft bijvoorbeeld een voorstel gepubliceerd om tegen 2050 een netto-nuluitstoot te bereiken, dat sterk afhankelijk is van investeringen in emissiearme technologieën. Maar over het tussentijdse doel voor 2030 hebben ze geen krimp gegeven. En hoewel de Australische regering verwacht dat de binnenlandse uitstoot van broeikasgassen zal dalen, blijft ze de op twee na grootste exporteur van fossiele brandstoffen ter wereld en zal ze steenkool en aardgas in het buitenland blijven verkopen. “De Australische kolen- en gasexportindustrieën zullen doorgaan tot 2050 en daarna, en banen en regionale gemeenschappen ondersteunen”, staat letterlijk in het plan.

Of neem Saoedi-Arabië, dat streeft naar een netto-nuluitstoot tegen 2060 en meer dan 150 miljard euro investeert in het verminderen van zijn uitstoot, maar in de tussentijd gewoon verwacht olie te blijven exporteren. Zelfs de VS hebben er bij landen als Saoedi-Arabië onlangs op aangedrongen om de olieproductie op te voeren om de wereldeconomie te stimuleren. Noorwegen, dat ernaar streeft zijn binnenlandse uitstoot tegen 2030 met 55 procent te verminderen, streeft ook naar uitbreiding van zijn olie- en gasindustrie. Zolang deze landen fossiele brandstoffen blijven winnen en andere landen uitnodigen om ze te verbranden, zullen ze nooit geloofwaardig kunnen beweren dat ze geen enkele invloed hebben op het mondiale klimaat.

Terwijl landen alleen verantwoordelijkheid nemen voor de uitstoot binnen hun grenzen, vereist het mitigeren van klimaatverandering verder kijken. Deze landen ertoe brengen de export van vuile brandstoffen te verminderen, dreigt een van de grootste uitdagingen van de klimaatbesprekingen te worden.

Ondanks al deze kanttekeningen en nadelen, kunnen netto-nuldoelen het wereldwijde klimaat nog steeds ten goede komen. Zonder de doelstellingen zal het moeilijk zijn om vooruitgang te boeken. Maar de beloften, en de stappen die landen en bedrijven nemen om ze na te komen, moeten dus wel met een korreltje zout worden genomen en ze zijn alleen van tel als er intensieve controle komt om ervoor te zorgen dat ze worden waargemaakt.

(lb)

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20