Kan je geld lenen met beslag op loon?

Er kan beslag op je loon worden gelegd op het moment dat er, als gevolg van een gerechtelijke invordering, wordt besloten om een gedeelte van je loon in te houden. Dit bedrag zal vervolgens door worden gestort naar de betreffende schuldeiser. Als in gebreke blijvende kredietnemer kun je helemaal niets inbrengen op een beslaglegging op loon. Bovendien zal geld lenen, om bijvoorbeeld een financieel lastige periode te kunnen overbruggen, zal als gevolg van beslaglegging op je loon tevens erg moeilijk worden. Maar wil dit ook altijd zeggen dat er helemaal geen mogelijkheden meer zijn om geld te lenen als er sprake is van loonbeslag? Hieronder hebben we de nodige informatie voor je bij elkaar gezet zodat je direct weet waar je aan toe bent als in een dergelijke situatie terecht bent gekomen.

Wat is beslag op loon?

Bij een beslag op loon zal door een schuldeiser beslag worden gelegd op je salaris of uitkering (je wordt dan doorgaans aangeduid met de term schuldenaar). In de regel zal loonbeslag uit worden gevoerd op het moment dat je, als schuldenaar, niet meer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen, of dit weigert te doen. Het grote voordeel van een beslag op je loon voor de deurwaarder en schuldeiser is dat je als schuldenaar geen enkele kans meer zult krijgen om bepaalde inkomsten te verbergen of aan andere zaken uit te geven. Om die reden kan loonbeslag dan ook worden beschouwd als een zeer effectief middel om openstaande schulden te innen.

De uitvoering van het loonbeslag zal door een gerechtsdeurwaarder uit worden gevoerd, in opdracht van de schuldeiser. Deze deurwaarder zal dan een bezoek brengen aan de werkgever of de uitkerende instantie om een executoriaal- of conservatoir beslag te leggen.

 • Een executoriaal beslag zal worden gelegd als er al een vonnis van de rechter ligt. Het vonnis kan in dat geval dus meteen ten uitvoer gebracht worden.
 • Een conservatoir beslag wordt ook wel als een bewarende maatregel gebruikt, in afwachting van een vonnis van de rechter. Dit wil dus zeggen dat de schuldeiser verzekerd zal zijn van betaling op het moment dat hij, na het verkrijgen van toestemming van een rechter, over kan gaan tot de eigenlijke invordering.

Wat valt onder beslag op loon?

De hoogte van het beslag op loon is niet voor iedereen gelijk, maar zal van geval tot geval kunnen variëren. Wettelijk is echter wel vastgesteld dat er voor iedereen een beslagvrije voet in acht genomen dient te worden. Deze beslagvrije voet dient te worden beschouwd als een minimuminkomen waar de schuldenaar alle vaste lasten, zoals de huur, de kosten voor het levensonderhoud, de premies van de ziektekostenverzekering, van moet voldoen. Op dit geldbedrag is het dus niet mogelijk om beslag op te leggen. De hoogte van de beslagvrije voet is van verschillende factoren afhankelijk, onder andere van:

 • de burgerlijke status, zoals:
 • gehuwd,
 • alleenstaand,
 • alleenstaand met kinderen,
 • eventuele een inkomen van de partner van de schuldenaar.

Behalve het reguliere maandinkomen zullen eveneens het vakantiegeld, bonussen en een dertiende maand onder het beslag op loon vallen. Daar staat echter tegenover dat eventuele onkostenvergoedingen niet meegenomen mogen worden in het loonbeslag. Daarbij komt verder dat niet iedereen recht heeft op een beslagvrije voet. Of je dit recht hebt zal afhankelijk zijn van onder andere:

 • je leefsituatie,
 • je verleden (in bepaalde situaties en op alle rechtsgebieden),
 • indien de opdrachtgever dit wenselijk vindt, kan de beslagvrije voet zelf op nihil gezet worden.
 • Als een schuldenaar een justitieel verleden heeft, zal er in beginsel geen recht op een beslagvrije voet aanwezig zijn.

Rechten en plichten bij een beslag op loon

Een werkgever, maar eveneens een uitkerende instantie, zal de plicht hebben om het loonbeslag uit te voeren. Behalve het zogenaamde beslagexploot zal de deurwaarder aan de werkgever (of uitkerende instantie) eveneens een uitgebreide vragenlijst met betrekking tot het inkomen van de schuldenaar overhandigen. De werkgever (of uitkerende instantie) is vervolgens wettelijk verplicht om de vragenlijst binnen een periode van vier weken te beantwoorden, te ondertekenen en terug te zenden naar de deurwaarder. Op het moment dat dit niet gebeurt binnen de gestelde termijn, dan bestaat er een kans om zelf te worden gedagvaard. De werkgever (of uitkerende instantie) kan dan zelfs aansprakelijk gesteld worden voor de volledige vordering.

De werkgever (of uitkerende instantie) is bij wet verplicht om het loon, dat onder het loonbeslag valt, in te houden van het salaris en dit geld op overeengekomen tijdstippen naar de rekening van de deurwaarder over te maken. Op het moment dat de werkgever (of uitkerende instantie) weigert om het loonbeslag na te leven, en het loon dus toch elke maand aan de schuldenaar uit blijft keren, dan zal er sprake zijn van het plegen van een onrechtmatige daad. Door het plegen van een dergelijke onrechtmatige daad kan de schuldeiser de werkgever (of uitkerende instantie) aansprakelijk stellen voor de volledige vordering op de betreffende schuldenaar.

Gevolgen van beslag op loon voor de schuldenaar

Een beslag op loon zal in bepaalde gevallen serieuze gevolgen met zich meebrengen voor de schuldenaar. Doordat de schuldenaar immers een gedeelte van zijn, of haar, inkomen misloopt, kunnen er in bepaalde situaties nieuwe schulden ontstaan. Een beslag op loon is als daardoor niet altijd de juiste manier om een schuldenaar van zijn schulden af te helpen.

Een loonbeslag kan eveneens de relatie van de schuldenaar met zijn, of haar, werkgever beïnvloeden. Ondanks het feit dat de financiële situatie van de werknemer geen wettelijke reden voor ontslag is, zal er absoluut een stigmatiserende werking vanuit gaan. De werkgever kan, in het bijzonder op het moment dat een schuldenaar werkzaamheden verricht die gevoelig zijn voor fraude, besluiten om hem, of haar, (tijdelijk) op een lager dan wel op een minder gevoelig niveau te laten werken. Bovendien kan het besef bij de schuldenaar, dat al het geld dat er boven de beslagvrije voet wordt verdiend in beslag zal worden genomen, kan ertoe leiden dat de motivatie verloren zal gaan ten aanzien van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden. Voor de werkgever zal dit weer, op het ogenblik dat de demotivatie ernstige vormen aan gaat nemen, wel een geldige reden zijn om de schuldenaar te ontslaan, of om een tijdelijk contract niet meer te verlengen.

Het kan verder gebeuren dat een schuldenaar ontslag neemt bij hun werkgever om op een andere plaats te gaan werken. Zo zal de schuldenaar immers proberen om het beslag op zijn, of haar, loon te ontlopen. In het gros van de gevallen zullen dit soort acties echter geen zin hebben, want zodra de deurwaarder de wisseling van werkgever kent, deze onherroepelijk ook daarbij beslag op het loon zal laten leggen. Dit zal eveneens het geval zijn als er sprake is van een het verkrijgen van een uitkering bij een bepaalde uitkerende instantie.

Beslag op loon als gevolg van een afgesloten lening

Wanneer je een lening of een krediet af wilt sluiten, dan kan door de kredietverstrekker extra waarborgen gevraagd worden, zoals loonoverdracht en loonbeslag. De exacte voorwaarden die worden gesteld aan het aangaan van een lening zijn altijd terug te vinden in de leenovereenkomst.

Loonoverdracht is overigens niet hetzelfde als beslag op loon omdat deze waarborg in de leenovereenkomst vast is gelegd bij het afsluiten van de lening. Concreet wil dit dus zeggen dat er een gedeelte van je inkomen in zal worden gehouden en vervolgens door zal worden gestort aan de kredietverstrekker. Dit zal echter alleen aan de orde zijn als er sprake is van betalingsachterstanden en de kredietnemer zal van deze maatregel altijd op de hoogte gebracht dienen te worden. Loonoverdracht lijkt dus wel op beslag op loon, met als één van de belangrijke verschillen dat er geen tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is om tot actie over te gaan. Bij een beslag op loon zal er daarentegen wel altijd een rechter aan te pas moeten komen.

Verder kan een loonoverdracht stopgezet worden door middel van de verzending van een aangetekende brief die naar de werkgever (of uitbetalende instelling) gestuurd dient te worden. Dit zal overigens niet uitsluiten dat de kredietverstrekker daarna alsnog over zal gaan tot het starten van een de procedure bij de rechtbank om beslag te kunnen leggen op het loon. Er is echter wel altijd een beslissing van een rechter nodig om beslag op loon te kunnen leggen. Op die manier zal een werkgever worden verplicht om een gedeelte van het loon door te storten naar de schuldeiser totdat de volledige schuld is voldaan.

Zelfs wanneer je erin slaagt om de betalingsachterstand volledig weg te werken, dan nog zal het beslag op loon en de wanbetalingen geregistreerd blijven bij de Centrale voor Kredieten aan particulieren. Hier zal pas verandering in kunnen komen zodra de gehele schuld terug is betaald.

Geld lenen met beslag op loon

Zodra er beslag gelegd wordt op je loon, dan betekent dit dat je ooit een bepaalde achterstand in de betalingen van een lening, of andere financiële verplichting, op hebt gelopen. Een loonbeslag is een fenomeen dat kredietverstrekkers liever niet zien, al zijn er uiteraard altijd wel oplossingen op maat te bedenken in dat geval. Om eventueel gebruik te kunnen maken van een dergelijke oplossing op maat zal het wel noodzakelijk zijn dat je volkomen open en eerlijk bent over je persoonlijke- en financiële situatie op dat moment.

Wellicht dat je bij een kredietverstrekker de kans krijgt om meerdere (dure) leningen of kredieten samen kunt voegen tot één nieuwe lening. Voorwaarde is dan echter wel dat de kredietverstrekker de registratie van het beslag op loon naast zich neer kan leggen. Helaas zullen niet alle kredietverstrekkers hiertoe bereid zijn.

Een beste manier om een zoektocht naar een dergelijke kredietverstrekker te beginnen, is door online offertes aan te vragen. Zo kun je goed in beeld brengen in welke mate kredietverstrekkers bereid zijn om een passende oplossing voor je te zoeken en je te helpen bij het aanpakken van je financiële moeilijkheden op dat moment. Er zijn gelukkig ook een aantal kredietverstrekkers in ons land actief die in bepaalde mate bereid kunnen zijn om je geld te lenen als je te maken hebt met een loonbeslag. Maar ook wanneer een kredietverstrekker je wil helpen bij het oplossen van je geldproblemen, zul je je goed moeten realiseren dat geld lenen niet altijd de meest ideale oplossing zal zijn en dat het op langere termijn in bepaalde gevallen verstandig zal zijn om voor een andere optie te kiezen, zoals de hulp inroepen van deskundige schuldbemiddeling om op die manier alle openstaande schulden weg te werken.

Conclusie

Als er beslag is gelegd op je loon, dan zul je niet zonder slag of stoot een lening aan kunnen gaan bij een willekeurige kredietverstrekker. De meeste kredietverstrekkers zullen zelfs je aanvraag om geld te lenen in deze situatie zelfs direct afwijzen. Echt vreemd is dat overigens niet omdat ze, wanneer ze je wel geld lenen, een enorm financieel risico nemen. Je hebt immers al laten zien dat je niet echt een kei bent in het goed beheren van je financiën.

Dit neemt overigens niet weg dat je helemaal geen kans meer hebt op een lening als er sprake is van loonbeslag. Soms is een kredietverstrekker wel bereid, tegen strikte voorwaarden, om je de helpende hand te bieden bij het wegwerken van je schulden, bijvoorbeeld door al je openstaande schulden onder te brengen in één voordeligere lening. Je zult dan weliswaar wat minder kosten hoeven te maken om je schulden af te kunnen lossen, maar daarnaast je wel goed moeten blijven beseffen dat ook deze manier van geld lenen extra geld zal gaan kosten. Geld lenen met een beslag op loon is om die reden zeker niet altijd als een verantwoorde oplossing te beschouwen.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20