Doorlopende reisverzekering en annuleringsverzekering

 

De meeste mensen vinden het heerlijk om zo nu en dan op reis te gaan. Ze kunnen dan alle alledaagse stress en spanningen van zich afzetten en weer helemaal bijtanken voor een periode hard werken. Het is in de regel dan ook niet de bedoeling dan je tijdens een vakantie, of ongeacht welke andere reis, je te maken krijgt met allerlei onvoorziene problemen. Om die reden besluiten een groot deel van de reizigers om voor hun vertrek een zogenaamde reisverzekering en/of annuleringsverzekering af te sluiten en zich op die manier in te dekken tegen een heleboel ellende en onnodig gedoe.

Aflopende- of doorlopende reisverzekering

Reisverzekeringen worden in alle soorten en maten aangeboden, maar de meest voorkomende verzekeringsvormen ten aanzien van reisdekkingen zijn:

 • Aflopende reisverzekering: een reisverzekering die af wordt gesloten voor een bepaalde periode, zoals een vakantie of een reis. De dekking van een aflopende reisverzekering zal dan ook pas beginnen op de vooraf aangegeven ingangsdatum (en dus geen dag eerder). De dekking zal vervolgens weer eindigen op de eveneens van tevoren bepaalde einddatum, of op het moment dat je eerder weer thuis bent gekomen.
 • Doorlopende reisverzekering: een dergelijke reisverzekering is een verzekeringsvorm die heel het jaar van kracht blijft. Bij iedere reis die je als verzekerde dus gaat maken, zal er sprake zijn van een automatisch dekking. Deze dekking zal beginnen op het ogenblik dat je als verzekerde op reis gaat en eindigt als je weer thuis bent gekomen.

Langere- of ongewone reizen

Indien je graag een keer wat langer op reis wilt gaan, of een trip wilt maken die wat minder doorsnee is dan de gemiddelde vakantie, dan kun je bij een aantal verzekeraars een speciale verzekering afsluiten die, in tegenstelling tot de reguliere reisverzekeringen, eveneens dekking zullen bieden ß of een werkvakantie. Dit soort reisverzekeringen wordt echter niet standaard door iedere verzekeraar aangeboden waardoor je soms enige tijd dient te zoeken voordat je een verzekering hebt gevonden die bij je persoonlijke wensen en behoeften aansluit.

Annuleringsverzekering

Een totaal afwijkende soort reisverzekering is de annuleringsverzekering: een verzekering die de annuleringskosten zal dekken op het ogenblik dat de verzekerde reis geen doorgang kan vinden, of biedt een vergoeding van (een deel van) de reissom indien de vakantie eerder dan gepland af moet worden gebroken. Om van deze dekking te kunnen profiteren, dient er natuurlijk wel sprake te zijn van een gedekt evenement. Met andere woorden: de annulering of afbreking van een reis zal enkel worden vergoed wanneer de oorzaak specifiek in de polisvoorwaarden is vernoemd. Net zoals voor een reisverzekering bestaat er van de annuleringsverzekering eveneens een aflopende- en een doorlopende variant.

Hoewel je altijd de algemene voorwaarden van een annuleringsverzekering goed door dient te nemen, kan worden gesteld dat er in de regel door deze verzekering een aantal standaard gebeurtenissen worden gedekt, zoals onder andere:

 • Overlijden van de verzekerde of diens huisgenoten of familieleden in de eerste of tweede graad,
 • Ernstige ziekt van de verzekerde of diens huisgenoten of familieleden in de eerste of tweede graad,
 • Een ernstig letsel als gevolg van een ongeval van de verzekerde van de verzekerde of diens huisgenoten of familieleden in de eerste of tweede graad,
 • Zwangerschap van de verzekerde of diens partner,
 • Materiële beschadiging van de bezittingen van de verzekerde,
 • Beschadiging van de huurwoning van de verzekerde,
 • Schade aan het bedrijf waar de verzekerde werkt en waardoor diens aanwezigheid dringend noodzakelijk is
 • Het, door de verzekerde, onverwacht ter beschikking krijgen van een huurwoning, maar niet eerder dan 30 dagen voor vertrek en niet later dan 30 dagen na beëindiging van de reis.
 • De onverwachte oplevering van een koopwoning van de verzekerde, maar niet eerder dan 30 dagen voor vertrek en niet later dan 30 dagen na beëindiging van de reis,
 • Onverwacht noodzakelijk medisch ingrijpen bij de verzekerde,
 • Onverwacht noodzakelijk medisch ingrijpen bij diens partner,
 • Onverwacht noodzakelijk medisch ingrijpen bij een bij de verzekerde inwonend kind,
 • Overlijden van in het buitenland wonende personen, waardoor het voorgenomen logies van de verzekerde op dit adres niet mogelijk is,
 • Ernstige ziekte van in het buitenland wonende personen, waardoor het voorgenomen logies van de verzekerde op dit adres niet mogelijk is.
 • Ernstig letsel als gevolg van een ongeval van in het buitenland wonende personen, waardoor het voorgenomen logies van de verzekerde op dit adres niet mogelijk is.
 • Als gevolg van een medisch advies niet kunnen ondergaan van een, voor de geplande reis, verplichte vaccinatie door de verzekerde.
 • Als gevolg van onvrijwillig ontslag ontstane staat van werkloosheid van de verzekerde,
 • Na een periode van werkloosheid van de verzekerde (waar een uitkering voor is ontvangen), accepteren van een baan van ten minste 20 uur in de week, voor de duur van minimaal zes maanden, of zelfs voor een onbepaalde tijd, waardoor diens aanwezigheid ten tijde van de geplande reis nodig zal zijn,
 • Een definitieve relatiebreuk binnen het huwelijk van de verzekerde,
 • Een weigering van een benodigd visum, buiten de schuld van verzekerde om,
 • Het uitvallen van het privé voertuig waarmee de verzekerde de reis in het buitenland wilde maken,
 • De zorg die aan een familielid van de eerste graad dient te worden gegeven als gevolg van een (verergering van een bestaande) ziekte of letsel ten gevolge van een ongeval, waardoor deze persoon dringend door de verzekerde dient et worden verzorgd en geen enkele andere persoon deze zorg op zich kan nemen,
 • Verlies van de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van de verzekerde op de vertrekdag,
 • Diefstal van de voor de reis noodzakelijke reisdocumenten van de verzekerde op de vertrekdag.

Welke personen zijn verzekerd?

De meeste reisverzekeringen zullen dekking bieden voor de reizen die de verzekerden gaan maken. Welke personen er allemaal verzekerd zullen zijn, kan worden nagelezen op het polisblad van de betreffende verzekering. In de regel kun je kiezen uit een drietal groepen:

 • Alleenstaande: alleen dekking voor één persoon (de verzekeringsnemer),
 • Eén volwassene met kinderen, of twee volwassen personen (kinderen zijn over het algemeen verzekerd zolang ze nog thuiswonend zijn) of in bepaalde gevallen voor kinderen die voor hun studie uitwonend zijn),
 • Gezin: deze verzekering biedt dekking aan de verzekerde, diens partner en eventuele kinderen Maar ook hierbij zal de dekking in de regel alleen betrekking hebben op thuiswonende (of soms voor studie uitwonende) kinderen.

Het dekkingsgebied van een reisverzekering

Over het algemeen zul je de keuze hebben uit een tweetal dekkingsgebieden: 

 • Europa (alle landen binnen Europa, inclusief landen rondom de Middellandse Zee en Rusland),

Bij een aflopende reisverzekering kan in sommige gevallen eveneens alleen voor het eigen land worden gekozen.

Wat is de dekking van een reisverzekering?

Een reisverzekering heeft in de regel een zekere basisdekking die optioneel uit kan worden gebreid met één of meerdere aanvullende dekkingen. De basisdekking kan overigens wel van verzekeraar tot verzekeraar sterk uiteenlopen. Deze basisreisverzekering kan echter wel zakelijke reizen uitsluiten van dekking waardoor je voor dit soort reisdoelen een andere verzekering af dient te sluiten.

Een aantal dekkingen van een reisverzekering waar je voor kunt kiezen zijn:

 • Bagage: is een rubriek die het meest vaak wordt afsloten en die vrijwel iedere gebeurtenis zal dekken. Bij doorlopende reisverzekeringen geldt over het algemeen wel een bepaald eigen risico en meestal gedekt tegen een vast maximumbedrag. In de meeste gevallen is bovendien in de bepaling van de verzekering opgenomen dat diefstal van bagage enkel zal worden vergoed op het ogenblik dat de normale voorzichtigheid in acht is genomen en je dus je bagage bijvoorbeeld niet onbewaakt achter hebt gelaten.
 • Extra kosten: hierdoor zullen extra kosten worden gedekt die dienen te maken in het geval van ziekte, een ongeval of een overlijden van de verzekerde, een reisgenoot of een familielid. Je kunt hierbij onder andere aan extra kosten voor verblijf (als gevolg van ziekte kun je niet naar huis terugreizen) of extra reiskosten (als gevolg van ziekte van een familielid zul je je reis af dienen te breken en een duurdere vlucht moeten boeken) of een redding met behulp van een helikopter.
 • Geneeskundige kosten: deze aanvulling zal door nog meer mensen dan de eerder genoemde aanvullingen worden afgesloten op een al eerder afgesloten verzekering (de zorgverzekering). De reguliere zorgverzekering biedt in het buitenland doorgaans namelijk een beperkte dekking en door deze aanvulling op de reisverzekering zal de dekking maximaal uitgebreid kunnen worden. Dat is vaak noodzakelijk omdat de kosten voor medische zorg in het buitenland aanzienlijk af kunnen wijken van de tarieven in eigen land. Voor bepaalde behandelingen wordt in het buitenland zelfs het tienvoudige in rekening gebracht ten aanzien van de uitvoering van dezelfde behandeling in België.
 • Wintersport of bijzondere sporten: aan wintersport doen, of een aantal andere extra risicovolle sporten, bijvoorbeeld paraglyding, abseilen, raften en bergbeklimmen) is bij een aantal verzekeraars van dekking uitgesloten. Dit wil dus zeggen dat eventuele schade die op wordt gelopen tijdens het beoefenen van een dergelijke uitgesloten sport geen dekking zal bieden door de verzekering. In een dergelijke situatie kan een aanvullende wintersportdekking vaak een goede oplossing zijn.
 • Geld: bij de aanvulling bagage zal geld over het algemeen niet binnen de dekking vallen. In tegenstelling tot in het verleden is deze aanvulling op de reisverzekering een stuk minder belangrijk geworden. Dit heeft alles te maken met het feit dat de invoering van de betaalkaart en het afschaffen van de cheques het risico op schade aanzienlijk heeft weten te verkleinen. In de regel zal een verzekerde namelijk veel minder contant geld meenemen op reis. Daarnaast zullen reischeques al standaard verzekerd bij de aankoop en zal de dekking voor geld meestal een bovengrens kennen.
 • Automobilistenhulp: hiermee kun je je indekken voor het gebruik van een personenauto, maar eveneens voor kampeerauto, motor en scooters. Deze aanvulling op de reisverzekering dekt onder andere de uitbetaling van arbeidsloon in het geval je gebruikmaakt van herstelwerkzaamheden langs de weg, het toesturen van onderdelen en de huurkosten van een gelijkwaardig voertuig, op momenten dat er niet verder kan worden gereden. De onderdelen die vervangen moeten worden zullen echter niet onder de dekking van deze aanvulling vallen en dus voor rekening van de verzekerde komen.
 • Ongevallen: de aanvulling ongevallen zal de verzekerde of diens nabestaanden een eenmalige uitkering uitbetalen in het geval er sprake is van overlijden of een blijvende invaliditeit.
 • Rechtsbijstand: deze aanvulling van de reisverzekering zal de kosten dekken die de verzekerde moet maken ten behoeve van het ontvangen van juridisch advies of juridische bijstand. Deze dekking zal in de regel een nuttige aanvulling vormen op de rechtsbijstandverzekering omdat deze vaak alleen in landen van de Europese Unie dekking zal bieden.

Hulp en bijstand inroepen via een alarmcentrale

Iemand die een reisverzekering af heeft gesloten kan 24 uur per dag en 7 dagen per week een beroep doen op een alarmcentrale. De medewerkers van deze alarmcentrale zullen de verzekerde helpen met allerlei uiteenlopende problemen, zoals het vinden van een dokter of een ziekenhuis, het regelen van de terugreis op het moment dat de verzekerde onverwacht de verzekerde reis af heeft moeten breken of wanneer de verzekerde op zoek is naar een garage omdat er een reparatie aan diens voertuig uit moet worden gevoerd. Ook zullen de medewerkers van een alarmcentrale vaak als tolk optreden wanneer er bijvoorbeeld uitgelegd moet worden wat iemand mankeert of wat er mis is met een voertuig. De verzekerde hoeft dan dus niet met een gebrekkige talenkennis, of zelfs met handen en voeten, uit te gaan leggen wat er aan de hand is om op een juiste manier geholpen te kunnen worden.

Conclusie

Op het moment dat je meerdere keren per jaar naar het buitenland reist, dan is het afsluiten van een doorlopende reisverzekering, en vaak ook een doorlopende annuleringsverzekering, zeker aan te bevelen. Niet alleen zullen de premies van deze verzekeringen dan wat lager liggen dan die van de aflopende varianten, maar ook zul je nooit ongedekt op reis gaan (bijvoorbeeld omdat je vergeten bent om een geschikte verzekering af te sluiten voordat je vertrok). Heel het jaar door kun je dus profiteren van hulp en bijstand als je op reis bent. Voor een heleboel mensen is dit een erg geruststellende gedachten als ze regelmatig in het buitenland verblijven.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20