De beste investeringen voor je pensioen

De opbouw van een total returnportefeuille

Total return is een term uit de beleggingswereld waar een methode mee wordt bedoeld om het rendement op een belegging, een beleggingsportefeuille of een aandelen- of obligatie-index te berekenen. Bij een dergelijke berekening zal rekening worden gehouden met de koersontwikkeling en alle tussentijdse uitkeringen, zoals rente en dividend. Het opbouwen van een total returnportefeuille is dan ook een veelvoorkomende manier om een vergelijking te kunnen maken van het rendement van een beleggingsportefeuille met een relevante index, de zogeheten benchmark.

Bij een rendement dat lager is dan deze benchmark zal de vermogensbeheerder minder goede resultaten behalen, terwijl op momenten dat de uitkomst hoger ligt de vermogensbeheerder een waarde toe heeft gevoegd ten aanzien van de benchmark. Voor een juiste vergelijking zal het rendement op de portefeuille en de benchmark op een soortgelijke manier berekend dienen te worden. Wanneer een aandelenindex dient als benchmark, zal er rekening gehouden moeten worden met de dividenden die uit zijn gekeerd en de belastingen die daarop zijn geheven, terwijl er bij een obligatie-index de rente die op de obligaties is betaald niet mag worden vergeten. Veel indices zijn zogenaamde prijsindices en zullen dan ook alleen maar worden berekend op basis van de koersen, op het ogenblik dat er dividend uit wordt gekeerd dan zal de koers dalen en lijkt het alsof er sprake is van een verlies. Door het dividend er echter weer bij op te tellen zal dit echter weer worden gecorrigeerd.

Het idee achter total return is dat je je gaat richten op een 10 tot 20-jarig gemiddeld jaarlijkse rendement dat voldoet aan het tarief dat je terug dient te betalen, of dit zelfs zal overtreffen. Ondanks dat je je richt op een langjarig gemiddelde zal in een jaar je rendement behoorlijk hiervan af kunnen wijken. Om een dergelijke manier van investeren te kunnen handhaven, dien je een gediversifieerde portefeuille erop na te houden, ongeacht de schommeling die jaar na jaar op kunnen treden. Je kunt geldopnames doen aan de hand van een zogeheten systematische terugtrekking van het plan. Je dient overigens erg voorzichtig te zijn met betrekking tot je potentiële resultaten, op het moment dat projecteren reguliere geldopnames gevolgen hebben voor je pensioen gezien de situatie van de markt steeds weer je resultaat zal beïnvloeden.

Er zijn een groot aantal variaties mogelijk op een total rendement beleggingsstrategie, zoals: –           tijdsegmentering,

–           asset-liability matching.

Dit zijn methodes die als veilige investeringen gebruikt kunnen worden om op korte termijn te voldoen aan de nodige geldstromen en die tevens kunnen gebruikt om op groei gerichte investeringen te doen met als doel de nodige toekomstige cash flow te financieren.

De benadering van total rendement kan het best worden gebruikt door ervaren beleggers, mensen die het beheer van hun geld goed onder de knie hebben en die in het verleden ook in staat zijn geweest om logische, gedisciplineerde beslissingen te nemen. Voor dit doel kun je uiteraard ook een adviseur in dienst nemen die deze werkwijze toe gaat passen. Als het werk immers goed wordt gedaan, dan zal een total returnportfolio één van de beste pensioeninvesteringen zijn die je maar kunt bedenken.

Maak gebruik van pensioeninkomensfondsen

Pensioeninkomensfondsen zijn gespecialiseerd beleggingsfondsen die automatisch je geld toe zullen wijzen aan de andere kant van een gediversifieerde aandelen- en obligatieportefeuille. In de regel gebeurt dit door in bezit te komen van een selectie van andere beleggingsfondsen. De investeringen worden beheerd met als doel het genereren van een persoonlijk maandelijks uit te keren inkomen. Deze middelen zijn om een ​​alles-in-één pakket gebouwd dat is ontwikkeld om een zeker doel te kunnen bereiken.+

Sommige fondsen hebben als doelstelling van het genereren van een hogere maandelijks inkomen en kunnen rekenen op een aantal opdrachtgever om hun beoogde doelen ook werkelijk te halen. Andere fondsen daarentegen zorgen voor een lager maandelijks inkomen en doen dit vooral met als doel om de opdrachtgevers aan zich te binden. Met een pensioeninkomensfonds houd je zelf de controle over je hoofdsom en heb je op ieder gewenst moment de beschikking over je geld. Natuurlijk zal je maandelijks bedrag in de toekomst lager worden als je één of meerdere opdrachtgevers opzij zet.

Direct ingaande lijfrentes

Alle lijfrentes zijn een zekere vorm van verzekering, en dus eigenlijk geen investering. Toch kun je lijfrente wel gebruiken om te investeren in je pensioen omdat hun doel het genereren van inkomen is en dat extra geld kun je goed gebruiken nadat je met pensioen bent gegaan. Met een direct ingaande lijfrente kun er namelijk voor zorgen dat je toekomstige inkomsten gewaarborgd zijn. In ruil voor een forfaitair bedrag is immers een verzekeraar bereid je een gegarandeerd inkomen te bieden voor een bepaalde periode of zelfs de rest van je leven. De garantie is echter even sterk als de kwaliteit van de verzekeraar die de lijfrente regelt.

Er zijn vaste direct ingaande lijfrentes, maar eveneens variabele direct ingaande lijfrentes. Sommige bieden een inkomen dat evenredig zal stijgen met de inflatie, maar dat betekent wel dat je in het begin een lagere maandelijkse bedrag zult ontvangen. Je kunt ook ervoor kiezen om een bepaalde looptijd van de lijfrente, zoals een 10-jarige uitbetaling, een gezamenlijk uitbetaling bij leven (geschikt als je getrouwd bent en je inkomen voor één van jullie beide wilt genereren (de langst levende) of gaat voor een uitbetaling bij leven voor maar één persoon.

Direct ingaande lijfrentes kunnen een goede oplossing zijn voor die mensen die niet veel andere bronnen van gewaarborgd inkomen hebben, maar ook voor personen die de neiging hebben om meer geld uit te geven dan ze verdienen (wat betekent dat ze een forfaitair bedrag in euro’s veel te snel uit zullen geven en vervolgens niets overhouden) en voor alleenstaande mensen met een lange levensverwachting. 

Kopen van obligaties

Wanneer je een obligatie koopt, dan leen je in feite je geld aan de overheid, een vennootschap of een gemeente. De lener stemt er dan mee in om je een zeker percentage aan rente te betalen voor een bepaalde periode en na afloop van de lening zal de ​​hoofdsom aan je worden teruggegeven. De rente-inkomsten, of de opbrengst die je ontvangt van een obligatie (of van een obligatiefonds) kan een constante bron van pensioeninkomen voor je zijn.

Obligaties hebben bepaalde kwaliteitratings waarmee je een idee kunt krijgen van de financiële draagkracht van de emittent van de obligatie. Er zijn obligaties die betrekking hebben op de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn, maar er bestaan ook obligaties met een variabele rente. Obligaties kunnen worden gekocht in de vorm van een pakket, een obligatiebeleggingsfonds of obligatiehandelfonds of als individuele aankoop.

Bij je pensionering, kunnen individuele obligaties worden gebruikt een verbindingsladder te vormen waarop vervaldata in zijn gesteld die betrekking hebben op je behoefte aan een toekomstige geldstroom. Deze investeringsstructuur wordt vaak aangeduid met de termen asset-liability matching of time-segmentatie.

De belangrijkste waarde van de obligaties kan echter gaan schommelen op het ogenblik dat de rentevoeten veranderen. Bij een stijgende rente kun je verwachten dat de bestaande obligatiewaarden naar beneden zullen gaan. Indien je van plan bent om de obligatie tot de vervaldag over te houden dan zullen fluctuaties er niet toe doen. Indien je eigenaar bent van een obligatiebeleggingsfonds, en de noodzaak doe zich voor om het te verkopen zodat je het geld kunt gaan gebruiken voor de kosten van je levensonderhoud, dan zullen schommelingen wel een rol gaan spelen.

Obligaties kopen vanwege de inkomsten die zij genereren en/of de gegarandeerde hoofdsom die je ontvangt op het moment dat ze volgroeid zijn, zullen in sommige gevallen niet leiden tot het verwachte hoge rendement, of winst die je hoopt op de waardevermeerdering te kunnen maken. 

Verhuur van vastgoed

Een eigen woning kan een stabiele bron van inkomsten zijn, maar er zal wel rekening gehouden dienen te worden met het nodige onderhoud dat hierbij komt kijken. Indien je eigen onroerend goed hebt, dan zul je dus altijd te maken krijgen met onvermijdelijke- en soms onverwachte kosten. Voordat je een woning gaat kopen moet je alle mogelijke kosten die je tegen kunt komen in een bepaalde periode te berekenen. Je moet eveneens rekening houden met eventuele leegstand als je woning enige tijd niet wordt verhuurd.

Investeringen in vastgoed is een onderneming die je niet moet beginnen om snel rijk te willen worden. Voor mensen met ervaring in vastgoed, of personen die de tijd in willen zetten om op een zakelijke manier hun bezit te verhuren om dit als een flinke pensioeninvestering te gebruiken. Als je niet weet waar je dient te beginnen, dan kun je uiteraard boeken gaan lezen over investeringen in vastgoed, met ervaren beleggers gaan praten en lid worden van een vastgoedinvesteringsclub. Bij voorkeur begin je hier niet aan als je je huiswerk niet behoorlijk hebt gedaan. Wanneer je bijvoorbeeld op deze manier te werk gaat omdat een buur of vriend dit ook heeft gedaan, dan kunnen deze mensen immers wel voldoende kennis en/of ervaring hebben waar jij (nog) niet over beschikt. Het doen van een investering omdat iemand anders succes heeft met een investering in vastgoed betekent dan ook niet per definitie dat ook jij dat zult hebben.

Variabele lijfrente met aanvullende levensduurclausule

Een variabele rente is niet eenzelfde soort investering als een directe lijfrente. Bij een variabele lijfrente zal je geld een gekozen investeringsportfolio worden gestort. Je deel in dat geval mee in de winsten en de verliezen van die investeringen die zijn gedaan, maar voor een extra vergoeding kunt je zekere garanties toevoegen, in de vorm van een aanvullende clausule. Deze garanties kun je vergelijken met de werking van een paraplu: indien je deze niet nodig hebt, is het toch handig om er één in je bezit te hebben als het weer omslaat zodat je je kunt beschermen.

Elke garantie heeft een andere formule die de soort zekerheid bepaalt die eraan is gekoppeld. Variabele lijfrentes zijn echter ingewikkeld en een groot aantal mensen heeft daar meestal niet voldoende kaas van gegeten om de werking van het product optimaal te kunnen benutten. Garanties brengen daarnaast ook bepaalde kosten met zich mee van enkele procenten per jaar. Dat betekent dus dat je om een zekere investeringssom terug te verdienen je de kosten eerst terug moet verdienen voordat je geld gaat verdienen.

Een lijfrente is een verzekeringsproduct. Er zal om die reden dan ook een doordachte planning gemaakt moet worden om vast te stellen of je een deel van je inkomen moet verzekeren. Als het antwoord positief is, dan moet je uitzoeken:

  • welke lijfrenterekening je wilt gaan openen,
  • hoe de inkomsten worden belast als je deze gaat gebruiken,
  • wat er zal gebeuren met de lijfrente als je komt te overlijden.

Veel mensen vergeten echter een goede planning te maken voor de aankoop van variabele lijfrentes en schaffen dus een lijfrente aan omdat een ander deze ook had of een verkoper voorstelde dat ze hiermee een gunstige zet zouden doen. Dat is echter geen financiële planning maken, maar eerder hopen op succes.

Houd een aantal veilige beleggingen in je bezit

Je wilt altijd een deel van je pensioeninvesteringen in veilige alternatieven behouden. Het primaire doel van een veilige investering is de dingen beschermen die je in je bezit hebt, in plaats van het genereren van constante inkomsten op hoog niveau. Alle gepensioneerden zouden dan ook eigenlijk een noodfonds moeten hebben op een aparte rekening. Van deze rekening moet echter geen geld op worden genomen en alleen actief beschikbaar zijn voor het inkomen na je pensionering. Het is immers een soort vangnet; iets dat je aan kunt wenden als je te maken krijgt met onvoorziene uitgaven.

Ook wanneer je niet zeker weet wat je moet doen met je geld, het vastzetten in een veilige belegging, dan moet je wel de tijd nemen voor het maken van een weloverwogen beslissing. Nog altijd hebben te veel mensen echter enorme haast om hun geld te gaan beleggen omdat ze het gevoel hebben dat het niet te lang op de bank mag blijven staan. Door uiteindelijk een gehaast besluit te nemen, lopen ze echter de kans om de plank volledig mis te slaan.

Het maken van goed doordachte, op voldoende informatie gebaseerde investeringsbeslissingen kost echter tijd. Toch zul je er zelf, of met behulp van een deskundige, achter moeten komen of het volkomen veilig is om je geld vast te zetten op een veilige plaats. Geen enkele gerenommeerde deskundige zal je adviseren om druk te zetten achter het maken van een snelle investeringsbeslissing. Wanneer je het gevoel hebt onder druk gezet te worden, dan hebt je waarschijnlijk niet te maken met iemand die het beste voor heeft met je belangen.

Inkomsten genereren met closed-end fondsen

Het gros van de closed-end fondsen zijn in het leven geroepen om elke maand of elk kwartaal bepaalde inkomsten te genereren. Dit inkomen kan afkomstig zijn van rente, dividenden, of in bepaalde gevallen van de teruggave van de hoofdsom. Elk fonds heeft echter een ander doel:

  • eigen aandelen,
  • obligaties,
  • gebruiken van de dividend capture strategie. 

In alle gevallen dien je ervoor te zorgen dat je een gedegen onderzoek doet voordat je iets gaat kopen.

Sommige closed-end fondsen gebruiken een hefboom werken en dat wil zeggen dat ze geld lenen aan de aandelen in het fonds om meer inkomsten te kunnen genereren om opnieuw effecten te kunnen kopen en zo dus in staat zijn om een ​​hogere opbrengst te behalen. Deze hefboomwerking betekent echter ook dat je een extra risico neemt. Je moet je dus wel beseffen dat de belangrijkste waarde van alle closed-end fondsen vrij turbulent zijn.

Ervaren beleggers kunnen closed end fondsen gebruiken om een ​​geschikte investering te doen en zo een deel van hun pensioengelden te genereren. Minder ervaren beleggers moeten deze werkwijze vermijden, of zich bij laten staan door een aandelenmanager die gespecialiseerd is in closed-end fondsen. 

Dividenden en dividendinkomstenfondsen

In plaats van individuele aandelen te kopen die dividend uit zullen keren, kun je ook kiezen voor een dividendinkomstenfonds waarmee je niet alleen dividend kunt bezitten, maar eveneens je geldreserves kunt beheren. Dividenden kunnen een constante bron van pensioeninkomen zijn die elk jaar meer kan worden als bedrijven hun dividenduitkeringen verhogen, terwijl in minder goede tijden de dividenden eveneens minder kunnen worden, of zelfs helemaal niet meer aan worden geboden.

Veel beursgenoteerde bedrijven bieden zogenaamde gekwalificeerde dividenden aan, wat betekent dat de dividenden worden belast tegen een lager belastingtarief dan het gewone inkomen of inkomsten uit rente. Om deze reden kan het fiscaal erg efficiënt zijn om fondsen of aandelen die gekwalificeerde dividenden bieden op niet-pensioenrekeningen te zetten.

Produceren vasthouden

Wees voorzichtig met het betalen van dividend uit aandelen of fondsen met opbrengsten die behoorlijk hoger liggen dan wat de gemiddelde koers lijkt te zijn. Hoge opbrengsten gaan namelijk altijd gepaard met extra risico’s. Op het moment dat er een significant hogere opbrengst wordt betaald, dan zal de reden daarvoor te vinden zijn in de compensatie die wordt gegeven voor het nemen van een extra risico. Investeer dus nooit zonder de risico’s die je neemt goed te doorgronden en te begrijpen.

Vergroot je kennis voordat je beslissingen neemt

Nu je alle bovenstaande informatie hebt gelezen, weet je dat het cruciaal is om alles te leren wat nodig is om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Je mag immers nooit vergeten dat het nemen van de meest logische pensioeninvesteringen een onderdeel vormen van je totale beleggingsplan dat je wilt gaan kiezen. Beleggingen worden het best gekozen om samen, en dus niet afzonderlijk, als oplossingen te gaan dienen. Alle genoemde mogelijkheden kunnen echter wel tegelijkertijd worden gebruikt en gemengd. Uiteraard moet je er wel voor zorgen dat alles goed op elkaar af is gestemd en gebruikt gaat worden als onderdeel van een gedegen plan.

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20