Brexit stimuleert politieke debat op de Britse werkvloer

Sinds Groot-Brittannië in een referendum beslist heeft om de Europese Unie te verlaten, wordt op de Brits werkvloer beduidend meer over politiek gepraat dan voordien. Dat is de conclusie van een studie van het platform Jobsite en marktonderzoeker Opinium. Het rapport bracht onder meer naar voor dat 46 procent van de Britse werknemers een toename van politieke discussies merkt.

Het onderzoek was gebaseerd op een enquête bij ruim drieduizend werknemers in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Er is hier volgens Jobsite duidelijk sprake van een ingrijpende verschuiving. Het bespreken van politieke materies op de werkvloer zou vroeger immers absoluut als een professionele misstap zijn beoordeeld.

Manager
“Nu zegt 60 procent zich gemakkelijk te voelen bij het bespreken van politieke kwesties op de werkvloer,” zeggen de onderzoekers. “Dit heeft de weg vrijgemaakt om ook andere onderwerpen onder collega’s te bespreken. Onder meer voelt 74 procent zich comfortabel om met werkmakkers over de klimaatverandering van gedachten te wisselen.”

“Datzelfde geldt ook voor huidig Amerikaans president Donald Trump (66 procent) en diens voorganger Barack Obama (68 procent). Voor 64 procent was het ook normaal om de recente uitslag van de verkiezingen binnen de Britse Conservatieve Partij te berde te brengen.”

Werknemers blijken deze onderwerpen het gemakkelijkst met gewone collega’s te bespreken. Uit het onderzoek bleek dat 50 procent van de respondenten deze onderwerpen met werkmakkers te berde zou durven brengen. Maar ook betoogde 27 procent over die thema’s ook met hun manager van gedachten te willen wisselen.

De onderzoekers stelden verder vast dat de Brexit als gespreksonderwerp op de Britse werkvloer zelfs belangrijker is geworden dan de populaire televisieserie Love Island.

Verschillen

Anderzijds benadrukken de auteurs wel dat er opmerkelijke verschillen bestaan tussen Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. In de Verenigde Staten beschouwt 38 procent van de werknemers politiek als een onderwerp dat op de werkvloer onmogelijk ter sprake kan komen.

Tevens erkent 51 procent van de Amerikaanse arbeidskrachten zich terughoudend op te stellen wanneer politieke standpunten onderwerp van gesprek worden. Voor 27 procent zouden discussies over politiek op de werkvloer zelfs verboden moeten worden.

In Groot-Brittannië daarentegen zou slechts 17 procent weigeren om zich over zijn politieke overtuiging op de werkvloer uit te spreken. Ook zou slechts 43 procent zich bij een aantal politieke onderwerpen terughoudend opstellen.

Bij de conservatieve kiezers was slechts 19 procent van plan om zijn politieke visies niet op de werkvloer bekend te maken. Dat was ook het geval bij 25 procent van de supporters van de Brexit Party.

De onderzoekers stelden verder vast dat slechts 15 procent van de ondervraagden van mening is dat hun werkgever een vergelijkbare politieke mening moet hebben als zijzelf. Dit verandert echter sterk wanneer alleen naar de leeftijdscategoie tussen vijfentwintig en vierendertig jaar wordt gekeken. In deze demografie vindt 50 procent dat hun werkgevers een gelijkaardige politieke visie moet hebben als henzelf.

Verantwoordelijkheid

“Er is altijd beweerd dat men op kantoor niet over religie of politiek mag praten,” benadrukt Alexandra Sydney, directeur marketing bij Jobsite. “Rekening houdend met de snelle evoluties in de wereldwijde politieke, blijkt dit vaak gemakkelijker gezegd dan gedaan. Werknemers hebben recht op vrijheid van meningsuiting en een eigen mening over politieke en sociale evenementen.”

“De uitzondering is natuurlijk wanneer hatelijke taal de plaats van het alledaags debat inneemt. Uiteindelijk is het in het belang van werkgevers om een personeelsbestand met verschillende achtergronden en gezichtspunten te cultiveren. Die omgeving moet alle werknemers ook het gevoel geven dat ze zich vrij kunnen uiten. ”

“Daarmee komt echter ook een verantwoordelijkheid om te voorkomen dat potentiële debatten op de werkplek uit de hand lopen,” waarschuwt Sydney. “Op dat ogenblik mag de manager niet aarzelen om in te grijpen, temeer daar zware onenigheid de optimale bedrijfsvoering in het gedrang kan brengen.”

Meer
Markten
Mijn Volglijst
Markten
BEL20